Nøgleord DPU

Hvis dit fag ikke har lagt en liste med mulige nøgleord ud, anbefales du at udarbejde dine tre nøgleord i samarbejde med din specialevejleder.

IT-didaktisk design

Nøgleord

 • Analysis of web and social media
  Artificial Intelligence, Machine Learning (AI/ML)
  Big Data and Big Data Analytics
  Blockchain
  Business and IT
  Business Intelligence (BI)
  Business models and understanding
  Change management
  CoDesign
  Communication
  Communication, strategic
  Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
  Concept development
  Critical theory, critical design
  Cultural heritage
  Data Visualization
  Democracy and IT
  Design processes
  Design research, research for/into/through design
  Design theory
  Didactics, pedagogy, learning
  Digital aesthetics
  Digital Business Strategy
  Digital Capabilities
  Digital citizenship, citizens online
  Digital culture and society
  Digital data Ethics
  Digital data Trust
  Digital economy
  Digital transformation
  Digitalization
  Diversity and inclusivity
  E-government
  E-learning
  Embodied interaction
  Enterprise architecture and design
  Ethnography
  Evaluation studies
  Game  design
  Game culture
  Game development
  Game psychology
  Game theory and criticism
  Gender and queer theory
  Geographic information systems (GIS)
  Governmentality studies
  Green technologies (climate technologies, climate IT)
  Health Informatics
  Human Computer Interaction (HCI)
  Information Infrastructures (II)
  Information Systems (IS)
  Infrastructuring
  Innovation
  Interaction design
  IT governance
  IT in an organizational context
  IT Service Management (ITIL)
  IT strategy
  Kids, youth and IT
  Knowledge Management (KM)
  Mobile design and services
  Narrative
  Network Theory
  Online communities
  Open source
  Organizational -theory, -change, -development
  Organizational implementation
  Participatory Design
  Performance Design
  Process Improvement
  Programming
  Project management
  Prototyping
  Public IT and infrastructure
  Qualitative methods
  Quantified self
  Quantitative methods
  Research (Censor has a PhD and is an active researcher)
  Science and Technology Studies (STS, ANT, SCOT etc.)
  Security, cybersecurity, IT security
  Service architecture
  Service design
  Social media
  Software platforms and ecosystems
  Software studies (software art and culture)
  Sound studies
  Studium Generale
  Surveillance society and IT
  Sustainability (of IT, management of)
  Systems development
  Tangible interaction
  Target audience, group analysis
  Technology history and philosophy
  Usability
  User Experience Design
  Virtual Reality, Augmented Reality

Generel pædagogik

 • Aktionsforskning
 • Aktør-netværksteori
 • Analyser af digitale medier/platforme
 • Arbejdsliv
 • Biografi/livshistorie
 • Børn og unge
 • Centrale sociologiske begreber af relevans for studier af pædagogik og uddannelse
 • Daginstitutioner/dagtilbud
 • Dannelsesteori
 • Demokrati og læreprocesser
 • Den danske folkeskole
 • Didaktik
 • Didaktisk forskning i relation til empirisk klasserumsforskning og fagdidaktisk forskning   
 • Digital etnografi
 • Diskursteori og -analyse
 • Dokumentanalyse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Empiriske undersøgelser af praktiseret pædagogik i institutioner
 • Erhvervsuddannelser
 • Etik og værdier
 • Etnicitet og race
 • Etnografi og feltarbejde
 • Evidens
 • Folkeoplysning
 • Forskningsmetode
 • Fængsler
 • Fænomenologiske og hermeneutiske tilgange
 • Genealogisk analyse
 • Globale studier af uddannelsespolicy og uddannelsessystemer
 • Globalisering og globale uddannelsesprocesser
 • Gruppe- og projektarbejde
 • Gymnasiale uddannelser
 • Gymnasiepædagogik
 • Historiske kildestudier
 • Institutionsforskning
 • Interkulturel pædagogik
 • Interviewstudier
 • Klasserumsforskning
 • Klassiske og aktuelle didaktiske teorier og begreber
 • Klassiske og aktuelle problemfelter i pædagogisk sociologi
 • Komparativ pædagogik
 • Korrespondanceanalyse
 • Kritisk diskursanalyse
 • Kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige forholds relation til pædagogik og uddannelse
 • Kvalitativ metode 
 • Kvantitativ metode
 • Køn og kønsforskning
 • Leg og æstetik
 • Livslang læring
 • Lærerprofession og –uddannelse
 • Læring
 • Materialitet/ nymaterialistisk teori
 • Minoriteter
 • Mixed methods
 • Narrative tilgange
 • Observationsstudier
 • Opdragelse
 • Organisation og ledelse
 • Policystudier
 • Postkvalitativ analyse
 • Postmoderne analyser
 • Post-strukturalisme
 • Professionalisering
 • Professioner
 • Professioner og professionsuddannelser
 • Psykiatri
 • Psykoanalyse
 • Pædagogikkens historie
 • Pædagogisk antropologi
 • Pædagogisk filosofi
 • Pædagogisk psykologi
 • Pædagogisk sociologi
 • Pædagogisk teori
 • Pædagogisk videnskabsteori og teorihistorie
 • Pædagogiske teorier og bevægelser
 • Pædagogprofession og -uddannelse
 • Queer-teori
 • Samfundsvidenskab
 • Sammenlignende studier af pædagogik og uddannelse
 • Social klasse
 • social ulighed
 • Socialhistorisk analyse
 • Socialpædagogik
 • Specialpædagogik
 • Styring i den offentlige sektor
 • Surveyforskning/Spørgeskemaer
 • Systematiske reviews
 • Teoretisk og praktisk indsigt i det pædagogiske felt
 • Teori og metode
 • Teori-informerede analyser inden for det pædagogiske felt i bred forstand
 • Test
 • Tværfaglighed og tværprofessionelt samarbejde
 • Uddannelse
 • Uddannelse og arbejdsliv (kvalitative og kvantitative)
 • Uddannelse og samfund
 • Uddannelses- og curriculumsociologisk begrebsdannelse og analyse af pædagogik, undervisning, læring og dannelse 
 • Uddannelsesforskning
 • Uddannelsespolitik
 • Uddannelsessociologi
 • Uddannelsesstudier
 • Uddannelsesvidenskab
 • Udviklingsarbejde
 • Ungdomsuddannelse
 • Vejledning
 • Velfærd, velfærdsinstitutioner, velfærdsprofessionelt arbejde og velfærdsstat
 • Viden
 • Videregående uddannelser og universitetspædagogik
 • Vuggestuer og børnehaver

Pædagogisk antropologi og UAG

1. Globalisering & mobilitet 
Bæredygtighed
Cosmopolitanism
Dansk som andetsprog
Etnicitet
Fattigdom
Flygtninge/indvandrere
Globalisering
Grøn omstilling
Illegalitet
Indfødte folk
Internationalisering 
Katastrofe
Klima og miljø
Krise
Migration
Miljø
Mobilitet
Natur
Nord/syd
Udviklingsbistand
2. Socialisering & livsforløb
Aldring og ældre
Barn og barndom
Barnløshed
Bedsteforældre
Civilisering
Deltagelse
Døden
Ensomhed
Erindring
Forbundethed
Forældreskab
Fædre og faderskab
Fællesskab/community
Generation
Hjemlighed
Identitet
Kultivering
Leg
Lidelse
Livshistorie
Mødre og moderskab 
Samvær
Sladder
Socialisering
Socialitet
Spil
Tilblivelse
Tilhørsforhold
Udveksling
Unge og ungdom
Venskab
Ældre
3. Organisationer & ledelse
Boligsocialt arbejde
Forandring
Frivilligt arbejde 
Govermentality
Optimering
Organisation
Performativiteter
Politi
Social bevægelse
Voluntary association/forening
Universitet
4. Institutioner
Anbragte børn
Asylcentre
Behandlingsskole
Børnehaver
Dagtilbud
Efterskole
Familie
Fængsler
Højskole
Institutionalisering
Kriminalforsorg
Krisecentre
Skole
Specialskole
Vuggestuer
5. Hverdagsliv
Det ordinære
Dyr
Hemmeligheder
Humor
Fritid
Rutiner
Mellemrum
Spil
Turisme 
6. sted & rum
Belonging
Bolig
Boligområde
Byer og byliv
Ejerskab/ejendom
Hjem
Landdistrikter
Lokalsamfund
Place/space
Provins
Regionale studier
Rum/sted/arkitektur
Rural
Territorialitet
Ø-samfund
7. Køn, krop & sanser
Affekt
Alternativ behandling
Bevægelse
Dans
Ernæring
Fødsler
Følelser
Gastronomi 
Hygiejne
Idræt
Krop 
Køn
Mad og måltider
Mode
Måltider
Nydelse
Pandemi
Rusmidler
Rygning
Sanser
Seksualitet
Sport
Stress
Sundhed
8. Normalitet & afvigelse
Disability
Diskrimination
Forebyggelse
Funktionsnedsættelser
Handicap
Inklusion
Inklusion/eksklusion
Integration
Marginalisering
Minoritet/majoritet
Misbrug
Mobning
Normalitet/afvigelse
Normer
Psykopatologi
Resiliens
Resocialisering
Robusthed
Skam
Socialpædagogik
Socialt udsatte
Specialpædagogik
Stigma/stigmatisering
Sygdom
Udsathed
9. Samfund, klasse & policy
Aktivisme
Civilsamfund
Co-existence
Conviviality
Digital teknologi
Digitalisering
Egalitarisme
Eksklusion
Forbrug
Governance
Implementering
Indigenous knowledge
Kompetencer
Konkurrence
Konkurrencestat
Kriminalitet
Kunst
Lighed
Livskvalitet
Magt
Management
Middelklasse
Modernitet
Modkultur
Nation
Nationalisme
Neoliberalisme
Netværk
Penge
Policy
Politik
Professioner
Racisme
Rationalitet
Reformer
Retsvæsen
Rigdom
Risici/risikosamfund/risikoforståelser
Skilsmisse
Slægtskab
Styring
Teknologi
Ulighed
Velfærdsstaten
viden
Videnssamfund
Vold
10. Læring & uddannelse 
Arbejde
Arbejdsliv
Co-creation 
Educated person
Gymnasiet
Hjemmeskoling
IT
Kulturformidling
Kulturelle læreprocesser
Kulturelle modeller
Ledelse
Læring
Mesterlære
PISA-undersøgelser
Praksisfælleskaber
Praksislæring
Professionsetik
Professionsidentitet
Sang
Schooling
Situeret læring
Skills
Sundhedsprofessionelle
Talent
Teater
Træning
Uddannelses- og læringsteori
Undervisning
Undervisnings- og læringsmiljøer
Ungdomsuddannelser
Un-schooling
Vejledning
Videregående uddannelser
Worldmaking
11. Sprog & interaktion 
Diskurs
Flersprogethed
Kommunikation
Literacy
Metaforer
Sproglig praksis
Sprogsocialisering
Stemme
To-sprogede
12. Tro & ritual
Ceremoni
Islam
Islamisme 
Kosmologi
Liminalitet
Lykke
Mindfullness
Performance
Reciprocitet
Ritual
Transition
Hekseri
Ånder/guder
13. metodologi og teori
ANT
Børneperspektiv
De- og postkolonial teori
Dialogicitet
Feminisme
Fænomenologi
Hverdagslivsteori
Interaktionisme
Kulturteori
Materialitet
Medicinsk antropologi
Micro sociologi
Minoritetsforskning
Narrativ teori
Ny-materialisme
Postfænomenologi
Posthumanistisk læring
Posthumanistisk teori
Poststrukturalisme
Praksis-teori
Pædagogiske teorier
Queer-teori
Socialkonstruktivisme
Sproglig etnografi
Tekno-antropologi
Ungdomsforskning
Urban antropologi
Visuel antropologi

Pædagogisk sociologi

 • A Udvikling af sociologisk tænkning, generelt
  A.1 Sociologiens udviklingshistorie
  B Globalisering og forandring, generelt
  B.1 Globalisering
  B.2 Risikosamfundet
  C Sociologisk metode, generelt
  C.1 Kvalitative analyseperspektiver, grundlæggende
  C.2 Kvalitative analyseperspektiver, avanceret
  C.3 Kvantitativ metode, generelt
  C.4 Kvantitativ metode, avanceret
  D Metodologier, generelt
  D.1 Almen sociologisk forskningsdesign og metodologi 
  D.2 Aktionsforskningsmetoder 
  D.3 Big data og ustrukturerede data (fx textmining og GIS)
  D.4 Digitale metoder
  D.5 Generel evaluering 
  D.6 Effektevaluering og kausale metoder
  D.7 Prædikative metoder
  D.8 Samtidsdiagnose 
  E Perioder i sociologisk teori, generelt
  E.1 Klassisk sociologisk teori 
  E.2 Moderne sociologisk teori 
  E.3 Samtidig sociologisk teori
  E.4 Computational Social Science
  F Politisk og økonomisk sociologi, generelt
  F.1 Stats- og velfærdspolitik
  F.2 Civilsamfund 
  F.3 Politiske og folkelige organisationer og bevægelser
  F.4 Stratifikation og klasse
  G Social interaktion og hverdagsliv, generelt
  G.1 Hverdagslivets sociologi 
  G.2 Symbolsk interaktion
  G.3 Kropssociologi 
  G.4 Identitetsociologi 
  G.5 Emotions- og følelsessociologi
  H Socialisering og livsforløb, generelt 
  H.1 Børn/barndom 
  H.2 Unge/ungdom 
  H.3 Ældre/alderdom
  H.4 Familiesociologi 
  I Socialsociologi, generelt
  I.1 Radikalisering 
  I.2 Social patologi 
  I.3 Udsathed & stigmatisering
  I.4 Ulighed, fattigdom og marginalisering
  J Arbejdslivssociologi, generelt
  J.1 Det moderne arbejdsliv 
  J.2 Offentlig forvaltning 
  J.3 Organisation og ledelse 
  J.4 Professionssociologi
  K By- og boligsociologi, generelt
  K.1 Arkitektur, rum, sted og materialitet
  K.2 Lokalsamfund 
  L Etnicitet & migration, generelt
  L.1 Racisme 
  L.2 Migration 
  L.3 Integration 
  M Uddannelsessociologi, generelt
  M.1 Uddannelsessystemer
  M.2 Uddannelsesinstitutioner
  N Øvrig sociologi, generelt
  N.1 Kultursociologi
  N.2 Socialpsykologi
  N.3 Kriminologi og retssociologi 
  N.4 Køn og seksualitet
  N.5 Intersektionalitet
  N.6 Religionssociologi
  N.7 Miljø. bæredygtighed og klima
  N.8 Kommunikation og medier
  N.9 Sportssociologi 
  N.10 Sundheds- og sygdomssociologi 
  N.11 Tidssociologi 

Uddannelsesvidenskab

Arbejds- og organisationspsykologi
Arbejdsmiljø
Bæredygtighed
Capacity Building/kapacitetsopbygning
Coaching
Computational thinking
Dannelse
Designtænkning og metode
Didaktik med angivelse af fagområde: humaniora, naturvidenskab, sprog eller samfundsvidenskab
Digitalisering
Etik i organisation og arbejdsliv
Etnografiske metoder
Evaluering
Forandringsledelse
Human Ressource Management (HRM)
Innovation
Interaktionsdesign
Internationale/transnationale/globale/europæiske studier
Intervention (fx Aktionsforskning på praksisrettede semestre)
IT og digitalisering
It-didaktisk design
IT-integrerende kommunikation
Komparativ uddannelsesforskning
Kompetenceudvikling og læring
Konflikt/krænkelse/mobning
Kreativitet
Kvalitative metoder
Kvantitative metoder
Køns- og diversitetsstudier
Ledelse
Ledelses- og organisationsstudier
Ledelsespsykologi
Læring
Læring i arbejdslivet
Læring i praksiskontekst
Læring og forandringsprocesser
Magtstudier
Motivation
Offentlig ledelse/forvaltning
Online læring, e-læring
Organisation herunder organisationsudvikling og kultur
Organisationspsykologi
Organisationsanalyse
Organisationsteori
Organisatorisk læring og it
Praksisnærhed
Problembaseret læring
Proceskonsultation og procesledelse
Professionssociologi
Programmering og prototyping
Pædagogik
Pædagogik og læring
Pædagogisk ledelse
Samfundsvidenskabelige
Samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder/comparation
Skole og fag
Skoleudvikling
Social psykologi
Sociale medier
Spil og læring
Subjektivering
Teknologi og videnskabsstudier
Teknologiforståelse
Teori-praksis relation
Transfer
Trivsel/mistrivsel
Uddannelseshistorie
Uddannelsespolitologi
Uddannelsessociologi
Uddannelsesøkonomi
Videnskabsteori
Videnspolitik, samfundskritik og socialanalytik