Speciale på Arts

Specialeforløbet trin for trin

0. Tilmelding til specialet

Hvornår og hvordan bliver jeg tilmeldt specialet?

Du bliver automatisk tilmeldt specialet på det sidste semester i dit normerede studieforløb på kandidatuddannelsen.

Skal du skrive speciale i et forårssemester, begynder specialeperioden den 1. februar. Skal du skrive speciale i et efterårssemester, begynder specialeperioden 1. september.

Tilmeldingen til specialet er obligatorisk og bindende. Du har derfor ikke mulighed for at framelde dig - heller ikke selvom du ikke har bestået alle forudgående elementer på din uddannelse.  

Du bliver tilmeldt sådan, at du kan afslutte din uddannelse på normeret tid (22 måneder (+ en eventuel rammeudvidelse eller propædeutik)).

Afleveringsfrist for specialer

 • 1. juni for studerende på en toårig kandidatuddannelse med sommerstart
 • 2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Se de øvrige frister i forbindelse med specialet her

1. Forbered dit specialeforløb i god tid

På andet semester af din kandidatuddannelse skal du begynde at indkredse det område, som du er interesseret i at skrive speciale om.

Samtidig skal du også begynde at overveje, hvem du kunne tænke dig at have som vejleder.
På de fleste uddannelser på Arts ligger fristen for at søge om vejleder i slutningen af andet semester.
Se de gældende frister for din uddannelse.

Det er desuden en god ide at begynde at søge materialer tidligt i forløbet, så du har materialerne hjemme, når du skal bruge dem i specialeforløbet. Der er hjælp at hente til informationssøgning på bibliotekerne på AU.

Herudover udbyder Vejledning og Studieinformation kurser og workshops, der kan hjælpe dig med at planlægge din specialeproces.

2. Ansøgning om specialevejleder

Hvordan finder jeg en specialevejleder?

Proceduren for tildeling af specialevejleder afhænger af, hvilken uddannelse du er på.
Læs mere om de enkelte uddannelsers procedure for at søge om specialevejleder

Generelt gælder det, at din specialevejleder skal være ansat på dit institut og skal være professor, lektor eller adjunkt.

Hvornår skal jeg indsende min ansøgning - og hvornår får jeg svar?

I oversigten over tidsfrister kan du se, hvornår du skal ansøge og hvornår du (under forudsætning af at du har søgt rettidigt) kan forvente svar på din ansøgning om vejleder.

Har du rammeudvidelse på din kandidatuddannelse, må du selv vælge, om du vil søge vejleder på dit 2. semester eller dit 3. semester, dvs. ved fristen 1. maj eller 1. november.

Særligt for gruppespecialer

Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal I udfylde ansøgning om vejleder sammen. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive sammen, hvis I har samme afleveringsfrist.

Ansøgningsblanketter

3. Opstart af vejledningsforløb

Når du har fået tildelt en specialevejleder, kan du begynde på vejledningsforløbet. Du får dermed mulighed for at være i en tæt dialog med en faglig vejleder om det emne, som du ønsker at fordybe dig i.

Det er en god ide at få talt emneområde og arbejdstitel igennem med specialevejlederen umiddelbart efter, du har fået tildelt din specialevejleder.

Din vejleder har en central funktion i dit specialeforløb, da vedkommende kan vurdere, om emnet er tilstrækkeligt afgrænset og vurdere om specialet kan skrives inden for de tidsmæssige og faglige rammer, som fremgår i studieordningen.

Husk forventningsafstemning!

Forventningsafstemning er vigtigt, da der er forskellige måder, man kan gennemføre et vejledningsforløb på.

Det er derfor en god idé, at du og din vejleder får talt om, hvordan vejledningsforløbet skal foregå, så I har en klar aftale om hvordan, hvor og hvornår I mødes, samt hvilken form for vejledning, der gives. I den forbindelse bør I også drøfte, hvilke forventninger og ønsker I generelt har til hinanden.

På den måde har du og din vejleder de bedste forudsætninger for at skabe nogle gode rammer for vejledningsforløbet

Brug vejledningsplanen aktivt

Sammen med din vejleder skal du udfylde en vejledningsplan, som fastlægger en overordnet plan for dit specialeforløb - herunder både specialets emneområde og planen for vejledningsforløbet.

Det er en god idé at tage udgangspunkt i planen ved første møde, da den kan hjælpe med at komme omkring de ovennævnte punkter. 
Find inspiration til, hvilke punkter I kan gennemgå i 'Gode råd til det første vejledningsmøde'.

Planen skal først endeligt udarbejdes og indsendes ultimo tredje semester.

Læs mere om vejledningsplanen under pkt. 4, 'Plan for specialevejledningen'.

4. Plan for specialevejledning

 1. Aftal et møde med din specialevejleder
  Du udfylder vejledningsplanen i samarbejde med din specialevejleder.
  Sammen drøfter I din problemformulering og udarbejder en plan for vejledningsforløbet, som skal skrives ind i blanketten.
  Din problemformulering er foreløbig og kan justeres undervejs i specialeprocessen.  
 2. Du og din vejleder udfylder og underskriver vejledningsplanen
 3. Upload den underskrevne vejledningsplan
  Vejledningsplanen skal være en pdf-fil. Vær opmærksom på, at du skal modtage en kvitteringsmail.
 4. Gem vejledningsplanen, så du kan uploade den sammen med dit speciale
  Se mere under punkt 7.
  Hvis din vejledningsplan hverken er uploadet via Studieportalen eller vedlægges ved aflevering, kan vi ikke bedømme dit speciale og du bruger et prøveforsøg.
 5. Godkendelse af din vejledningsplan
  Din vejledningsplan skal godkendes af afdelingsleder/specialekoordinator. Administrationen indhenter godkendelsen og du modtager besked, når din vejledningsplan er godkendt. Du får ikke selve vejeldningsplanen retur, og det er derfor din egen udgave, du skal gemme og vedlægge ved aflevering.

Særligt for gruppespecialer
Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal én af jer udfylde en fælles Vejledningsplan og skrive de resterende medlemmers AU-emailadresser ind i skemaet. Det er kun den, der sender planen, der får en kvittering. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive sammen, hvis I har samme afleveringsfrist.

5. Selve specialeforløbet

Undervejs i denne proces bør du have god kontakt med din specialevejleder.

Se desuden 'Inspiration til specialeforløbet', hvis du får brug for yderligere støtte og vejledning i processen.

Specielt for Journalistik (cand.public.)
Hvis du vælger specialet med et journalistisk produkt (prøveform 3), og hvis du ønsker at udforme dette som andet end en trykt artikel, skal udformning og omfang af de(t) journalistisk(e) produkt(er) diskuteres med den journalistiske bivejleder og endeligt godkendes af den akademiske fagleder.

6. Formular til censorudpegning

For at vi kan finde en censor til dit speciale, er det vigtigt, at du indsender formularen til censorudpegning senest 6 uger før din afleveringsdato.
Hvis du ikke indsender den til tiden, har vi begrænset mulighed for at finde en censor og dermed sikre, at dit speciale bliver bedømt inden for fristen.
Når vi har modtaget formularen, gør vi klar til at du kan aflevere i Digital eksamen. Din digitale eksamen vil åbne 5-7 dage før din afleveringsdato.

 • Aflevering til fristen
  Hvis du planlægger at aflevere til den fastsatte frist, kan du se fristen for indsendelse af skemaet her: Frister i forbindelse med specialet
 • Aflevering tidligere end fristen
  Hvis du planlægger at aflevere (væsentligt) tidligere end den fastsatte frist, skal du skrive den planlagte afleveringsdato ind i skemaet og indsende det senest 6 uger før, du planlægger at aflevere. Du kan dog tidligst aflevere, når dit prøveforsøg er i gang – det betyder, at du på 2./3. prøveforsøg ikke kan aflevere dit speciale i løbet af de 14 dage, der er afsat til at du udarbejder og indsender en revideret vejledningsplan og opgaveformulering.
 • Ingen aflevering
  Hvis du allerede inden fristen for indsendelse af skemaet kan se, at du ikke vil få mulighed for at aflevere dit speciale til den fastsatte frist, skal du ikke indsende blanketten "Formular til censorudpegning".
  Følg i stedet retningslinjerne nedenfor i pkt. 9 "Hvis specialet ikke afleveres rettidigt eller hvis specialet ikke bedømmes bestået".

Blanketter

Kvitteringsmail
Hvis du ikke har skrevet din AU-mail (korrekt) på skemaet, vil du ikke modtage en kvittering. Hvis du har skrevet din AU-mail og stadig ikke modtager en kvitteringsmail, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Særligt for gruppespecialer
Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal én af jer udfylde en fælles formular og skrive de resterende medlemmers navne, studienumre og AU-mailadresser ind i skemaet. Marker foroven at det er et gruppespeciale. Det er kun den, der sender planen, der får en kvittering. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive sammen, hvis I har samme afleveringsfrist.

7. Aflevering af specialet

Dit speciale skal afleveres i AU's digitale eksamensplatform: Digital Eksamen.
Du skal være opmærksom på, at dit speciale skal være uploadet og afleveret inden kl. 14.00 på afleveringsdagen.
Sørg for at være i god tid og kig her under ’Skriftlige hjemmeopgaver, også specialet’.

Afleveringsfrister

 • 1. juni for studerende på en toårig kandidatuddannelse med sommerstart
 • 2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Se også oversigten over frister i forbindelse med specialet.
Hvis afleveringsdatoen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.   

Din aflevering af specialet kan ikke gøres om
Det betyder, at afleveringen er låst i Digital Eksamen, når du har afleveret - du kan altså ikke redigere i det afleverede.
Aflever derfor kun den endelige version.

Din digitale eksamen vil åbne 5-7 dage før din deadline for aflevering af speciale.  

Formelle krav til specialet
Dit speciale vil blive afvist og du vil bruge et prøveforsøg, hvis dit speciale ikke overholder formalia, eller hvis du ikke vedlægger din vejledningsplan som bilag (og ikke tidligere har indsendt den via Studieportalen). Den vejledningsplan du vedlægger som bilag skal indeholde din egen og vejleders underskrift, mens administrationen er ansvarlig for at indhente og dokumentere godkendelse fra din afdelingleder eller specialekoordinator. 

Særligt for aflevering af produktspecialer
Hvis der i dit speciale indgår et fysisk produkt, som det ikke er muligt at uploade, skal selve det fysiske produkt afleveres i Studiecenter Arts i åbningstiden. Ønsker du at aflevere udenfor åbningstiden, skal du kontakte Studiecenter Arts, så du i stedet kan aflevere det fysiske produkt i Arts studier (Tåsingegade 3, bygning 1442).
De øvrige dele af specialet afleveres via Digital Eksamen.

Særligt for gruppespecialer
Oplysning om at du skal aflevere et gruppespeciale er registreret i Digital eksamen og du skal derfor ikke angive, at du er en del af en gruppen, eller ”danne” gruppen i Digital eksamen, i forbindelse med eller forud for din aflevering.

Må biblioteket offentliggøre dit speciale?
Hvis du ønsker, at dit speciale skal publiceres i AU’s projektbibliotek, skal du angive dette i Digital Eksamen i forbindelse med afleveringen.

Find information her om, hvad du skal være opmærksom på, inden du giver tilladelse til publicering: Publicering i AU's projektbibliotek

Når du har udfyldt formularen, vil specialet blive publiceret, når det er bedømt med en bestået karakter.

8. Bedømmelsen af dit speciale

Frist for bedømmelsen

Hvis du afleverer dit speciale den 1. juni, vil du modtage din bedømmelse senest den 5. juli.

Hvis du afleverer dit speciale i perioden 15. juni til 15. juli, er der 6 ugers bedømmelsestid pga. vejledernes ferie.

Afleverer du dit speciale på andre tidspunkter af året, er bedømmelsestiden 4 uger.

Ved specialer med mundtligt forsvar
Det mundtlige forsvar vil finde sted inden for den bedømmelsesfrist, der gælder for dit speciale. Karakteren bliver givet efter forsvaret.

Forhåndsgodkendelse af specialet
AU understøtter ikke udstedelsen af forhåndsgodkendelser til A-kassen.    

Feedback
Du kan få feedback på dit speciale, når det er bedømt. Aftal med din vejleder hvornår og hvordan I gør det. Feedback kan godt være skriftlig, men er ikke en del af bedømmelsen, sådan som det var tilfældet for specialeudtalelsen tidligere. Derfor kan man ikke klage over feedback, kun over karakteren. 


Hvis du ikke afleverer dit speciale til fristen

 1. Du har brugt et prøveforsøg
  Hvis du ikke afleverer dit speciale til den fastsatte frist, har du brugt et af dine prøveforsøg. Du har tre prøveforsøg.
 2. Dit næste prøveforsøg går igang 14 dage efter din oprindelige afleveringsfrist
  Du er automatisk tilmeldt dit næste prøveforsøg. Din nye afleveringsfrist er 14 dage + tre måneder efter din oprindelige afleveringsfrist. Umiddelbart efter din oprindelige afleveringsfrist vil du modtage en informationsmail med startdato og afleveringsfrist for det nye prøveforsøg.
 3. Lav en ny vejledningplan med en revideret opgaveformulering
  Du skal indsende en ny vejledningsplan senest 14 dage efter din oprindelige afleveringsfrist. Du udarbejder den nye vejledningsplan og reviderede opgaveformulering i samarbejde med din vejleder. Din vejleder hjælper dig med at sikre, at opgaveformuleringen ændres tilstrækkeligt.
 4. Indsend den nye vejledningsplan via linket nedenfor
  Du skal indsende den nye vejledningsplan senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist. Vejledningsplanen skal uplaodes som en pdf-fil.  
  Bemærk, at du kun skal indhente underskrift fra din specialevejleder. Vi sørger efterfølgende for underskriften fra afdelingsleder/specialekoordinator.
 5. Indsend formularen til censorudpegning
  Senest 6 uger inden du planlægger at aflevere specialet, skal du indsende formularen til censorudpegning.
  Ønsker du at aflevere dit speciale før den fastsatte afleveringsfrist, kan du se hvordan under 'Særlige forhold'. Du kan dog tidligst aflevere dit speciale efter de 14 dage, hvor du skal lave en ny vejledningsplan og opgaveformulering.
 6. Vedhæft din nye vejledningsplan, når du afleverer specialet
  Når du afleverer dit speciale, skal du også vedhæfte den nye vejledningsplanen som bilag.
  Hvis din vejledningsplan hverken er uploadet via Studieportalen eller vedhæftes ved aflevering, vil dit speciale ikke blive bedømt og du vil bruge et prøveforsøg.

Hvis du ikke afleverer dit speciale i andet forsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale inden for den nye frist, vil du bruge endnu et eksamensforsøg. Dit tredje og sidste eksamensforsøg vil automatisk gå i gang efter samme regler som gælder for andet prøveforsøg.

Særligt om juli måned

Hvis du har afleveringsfrist mellem den 1. juli – 31. juli og ikke afleverer dit speciale, vil perioden inden dit næste prøveforsøg (hvis du har et eller flere forsøg tilbage) går i gang, blive forlænget. Forlængelsen giver dig mulighed for at udarbejde en ny vejledningsplan og opgaveformulering i samarbejde med din vejleder, som typisk vil være på ferie i juli måned. Dit nye prøveforsøg vil starte den 15. august. Det giver dig 14 dage fra 1. – 14. august til at udarbejde og indsende vejledningsplanen. Din afleveringsfrist vil være 3 måneder herefter. Efter den 1. august vil du modtage en informationsmail om dit nye prøveforsøg på specialet

Hvis dit speciale ikke består

 1. Du har brugt et prøveforsøg
  Hvis du afleverer et speciale, der ikke består, har du brugt et prøveforsøg. Du har tre prøveforsøg. Umiddelbart efter at bedømmelsen er registreret, vil den fremgå af dit studieoverblik på mitstudie.au.dk og du vil modtage en informationsmail med startdato og afleveringsfrist for det nye prøveforsøg.
 2. Dit nye prøveforsøg starter automatisk
  Du er automatisk tilmeldt dit næsteprøveforsøg. Din nye afleveringsfrist er 14 dage + tre måneder efter, at din bedømmelse er registreret.
 3. Lav en ny vejledningsplan med en revideret opgaveformulering
  Senest 14 dage efter, at du har modtaget din bedømmelse, skal du sammen med din vejleder have underskrevet en ny vejledningsplan for det andet eller tredje forsøg. Den skal indeholde en ændret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige. Bemærk, at du kun skal indhente underskrift fra din specialevejleder. Vi sørger efterfølgende for underskriften fra afdelingslederen.
 4. Indsend din nye underskrevne vejledningsplan
  Vejledningsplanen skal uploades som pdf-fil.
 5. Indsend formularen til censorudpegning
  Senest 6 uger inden du planlægger at aflevere specialet, skal du indsende Formular til censorudpegning.
 6. Vedhæft din nye vejledningsplan, når du afleverer specialet 
  Når du afleverer dit speciale, skal du også vedhæfte den nye vejledningsplanen som bilag.
  Hvis din vejledningsplan hverken er uploadet via Studieportalen eller vedhæftes ved aflevering, vil dit speciale ikke blive bedømt og du vil bruge et prøveforsøg.

Særligt om juli måned

Hvis dit speciale bliver bedømt med en ikke-bestået karakter mellem den 1. juli – 31. juli, vil perioden inden dit næste prøveforsøg (hvis du har et eller flere forsøg tilbage) går i gang, blive forlænget. Forlængelsen giver dig mulighed for at udarbejde en ny vejledningsplan og opgaveformulering i samarbejde med din vejleder, som typisk vil være på ferie i juli måned. Dit nye prøveforsøg vil starte den 15. august. Det giver dig 14 dage fra 1. – 14. august til at udarbejde og indsende vejledningsplanen. Din afleveringsfrist vil være 3 måneder herefter. Efter den 1. august vil du modtage en informationsmail om dit nye prøveforsøg på specialet

Særlige forhold

Hvis du ønsker at aflevere dit speciale tidligere end afleveringsfristen

Hvis du ikke har brug for den fulde periode, du får til specialet, kan du sagtens aflevere tidligere. Du skal stadig indlevere din tilkendegivelse af aflevering af specialet senest seks uger før, du vil aflevere specialet. Vær opmærksom på, at du ved 2. og 3. prøveforsøg tidligst kan aflevere dit speciale efter de 14 dage, der er afsat til at du udarbejder og indsender en revideret vejledningsplan og opgaveformulering.

Udsættelse af afleveringsfristen

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at arbejde på dit speciale (fx sygdom og barsel) kan studienævnet vælge at dispensere fra afleveringsfristen.

Det er vigtigt, at du søger om dispensation når de usædvanlige forhold opstår og inden afleveringsfristen for det prøveforsøg, du er i gang med. Studienævnet betragter hvert af de 3 prøveforsøg isoleret, og der kan derfor i udgangspunktet kun dispenseres fra afleveringsfristen, hvis de usædvanlige forhold har påvirket det konkrete prøveforsøg, du er i gang med.

For at kunne vurdere om de usædvanlige forhold har påvirket det konkrete forsøg, er det derfor vigtigt, at din lægeerklæring dokumenterer

 • hvor længe de(t) usædvanlige forhold allerede har påvirket dig,
 • hvor længe det forventes at påvirke dig (evt. som foreløbig prognose), og
 • hvordan og hvor meget det usædvanlige forhold har påvirket dig (både angivelse af konkrete symptomer samt en vurdering af arbejdsevne)

Din læge skal alene vurdere, hvordan og i hvilket omfang din studieevne er påvirket af det usædvanlige forhold - din lægeerklæring skal altså ikke rumme en vurdering af, hvor lang udsættelse du har behov for.
Læs mere om dispensationsansøgning.  

Hvis I vil opløse en specialegruppe

Hvis I er kommet i en særlig situation, som gør, at I ikke vil fortsætte i jeres specialegruppe, skal I kontakte jeres vejleder og få en bekræftelse (på mail) på at I bryder gruppen op.

I skal også give besked til afdelingsleder / specialekoordinator:

 • Studerende på IKK og IKS skal kontakte afdelingsleder
 • Studerende på DPU skal kontakte specialekoordinator

Og I skal sende en mail til Studiecenter Arts, hvor I vedhæfter bekræftelsesmailen fra jeres vejleder.

Ny vejleder

Hvis du er kommet i en særlig situation, som gør, at du ønsker at skifte vejleder, skal du ansøge om en ny specialevejleder.

 • Hvis du er studerende på IKK eller IKS, skal du kontakte din afdelingsleder
 • Hvis du er studerende på DPU, skal du kontakte specialekoordinator

Hvis din ansøgning imødekommes, skal du sende en mail til Studiecenter Arts, hvor du vedhæfter en godkendelsesmail fra afdelingsleder / specialekoordinator. Din vejledningsplan bliver tilrettet, men det oprindelige afleveringstidspunkt fastholdes.

Hvis din vejleder bliver syg

Hvis din specialevejleder bliver sygemeldt for en længere periode, har du mulighed for at få tildelt en anden vejleder.

Orlov under specialeforløbet

Under specialestudiet gælder de sædvanlige orlovsregler, dvs. du kan søge om orlov med den konsekvens at afleveringstidspunktet udsættes svarende til orlovens omfang. Under orloven kan du ikke få vejledning eller SU.

Barsel og graviditet

Hvis du bliver forælder under dit specialeforløb, har du mulighed for at holde barsel fra dit studium.
Du kan læse mere om dine muligheder på siden om Barsel på Arts.

Du kan ikke skrive speciale i en gruppe, hvis du holder barsel i det planlagte specialesemester og derfor får en anden afleveringsfrist end de andre medlemmer af specialegruppen.