Speciale på Arts

Specialeforløbet trin for trin

0. Tilmelding til specialet

Hvornår og hvordan bliver jeg tilmeldt specialet?

Du bliver automatisk tilmeldt specialet på det sidste semester i dit normerede studieforløb på kandidatuddannelsen.

Skal du skrive speciale i et forårssemester, begynder specialeperioden den 1. februar. Skal du skrive speciale i et efterårssemester, begynder specialeperioden 1. september.

Tilmeldingen til specialet er obligatorisk og bindende. Du har derfor ikke mulighed for at framelde dig - heller ikke selvom du ikke har bestået alle forudgående elementer på din uddannelse.  

Du bliver tilmeldt sådan, at du kan afslutte din uddannelse på normeret tid (22 måneder (+ en eventuel rammeudvidelse eller propædeutik)).

Afleveringsfrist for specialer

 • 1. juni for studerende på en toårig kandidatuddannelse med sommerstart
 • 2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Se de øvrige frister i forbindelse med specialet her

1. Forbered dit specialeforløb i god tid

På andet semester af din kandidatuddannelse skal du begynde at indkredse det område, som du er interesseret i at skrive speciale om.

Samtidig skal du også begynde at overveje, hvem du kunne tænke dig at have som vejleder.
På de fleste uddannelser på Arts ligger fristen for at søge om vejleder i slutningen af andet semester.
Se de gældende frister for din uddannelse.

Det er desuden en god ide at begynde at søge materialer tidligt i forløbet, så du har materialerne hjemme, når du skal bruge dem i specialeforløbet. Der er hjælp at hente til informationssøgning på bibliotekerne på AU.

Hvis din studieordning giver muligheden og du overvejer at lave et produktspeciale, kan du hente inspiration her.

Herudover udbyder Vejledning og Studieinformation kurser og workshops, der kan hjælpe dig med at planlægge din specialeproces.

2. Ansøgning om specialevejleder

Hvordan finder jeg en specialevejleder?

Proceduren for tildeling af specialevejleder afhænger af, hvilken uddannelse du er på.
Læs mere om de enkelte uddannelsers procedure for at søge om specialevejleder

Generelt gælder det, at din specialevejleder skal være ansat på dit institut og skal være professor, lektor eller adjunkt.

Hvornår skal jeg indsende min ansøgning - og hvornår får jeg svar?

I oversigten over tidsfrister kan du se, hvornår du skal ansøge og hvornår du (under forudsætning af at du har søgt rettidigt) kan forvente svar på din ansøgning om vejleder.

Har du rammeudvidelse på din kandidatuddannelse, må du selv vælge, om du vil søge vejleder på dit 2. semester eller dit 3. semester, dvs. ved fristen 1. maj eller 1. november.

Særligt for gruppespecialer

Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal I udfylde én ansøgning om vejleder sammen. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive sammen, hvis I har samme afleveringsfrist, og hvis I er på samme studieordning.

Ansøgningsblanketter

3. Opstart af vejledningsforløb

Når du har fået tildelt en specialevejleder, kan du begynde på vejledningsforløbet. Du får dermed mulighed for at være i en tæt dialog med en faglig vejleder om det emne, som du ønsker at fordybe dig i.

Det er en god ide at få talt emneområde og arbejdstitel igennem med specialevejlederen umiddelbart efter, du har fået tildelt din specialevejleder.

Din vejleder har en central funktion i dit specialeforløb, da vedkommende kan vurdere, om emnet er tilstrækkeligt afgrænset og vurdere om specialet kan skrives inden for de tidsmæssige og faglige rammer, som fremgår i studieordningen.

Husk forventningsafstemning!

Forventningsafstemning er vigtigt, da der er forskellige måder, man kan gennemføre et vejledningsforløb på.

Det er derfor en god idé, at du og din vejleder får talt om, hvordan vejledningsforløbet skal foregå, så I har en klar aftale om hvordan, hvor og hvornår I mødes, samt hvilken form for vejledning, der gives. I den forbindelse bør I også drøfte, hvilke forventninger og ønsker I generelt har til hinanden.

På den måde har du og din vejleder de bedste forudsætninger for at skabe nogle gode rammer for vejledningsforløbet

Brug vejledningsplanen aktivt

Sammen med din vejleder skal du udfylde en vejledningsplan, som fastlægger en overordnet plan for dit specialeforløb - herunder både specialets emneområde og planen for vejledningsforløbet.

Det er en god idé at tage udgangspunkt i planen ved første møde, da den kan hjælpe med at komme omkring de ovennævnte punkter. 
Find inspiration til, hvilke punkter I kan gennemgå i 'Gode råd til det første vejledningsmøde'.

Læs mere om vejledningsplanen under pkt. 4, 'Plan for specialevejledningen'.

4. Plan for specialevejledning

 1. Aftal et møde med din specialevejleder
  Vejledningsplanen skal udfyldes i samarbejde med din specialevejleder. Sammen drøfter I din problemformulering og udarbejder en plan for vejledningsforløbet, som skal beskrives i vejledningsplanen. 
  Din problemformulering er foreløbig og kan justeres undervejs i specialeprocessen.
 2. Udfyld og indsend vejledningsplanen
  Du udfylder og indsender vejledningsplanen via formularen herunder:
  Formular til indsendelse af vejledningsplan

  Du kan enten udfylde den sammen med din vejleder i løbet af jeres vejledningsmøde, eller I kan aftale hvad der skal stå i planen over mail, og så udfylder du onlineformularen efterfølgende. På vejledningsplanen skal du blandt andet angive din foreløbige opgaveformulering samt dato og emne for mindst to vejledningsaftaler.
  Du kan se en oversigt over indholdet i vejledningsplanen her.


  Kvittering på indsendt vejledningsplan: Du modtager en bekræftelse på indsendelse og en kopi af din vejledningsplan på din AU mail, hvis du angiver mailen korrekt på formularen. Du har også mulighed for selv at gemme en PDF-kopi, når du har udfyldt vejledningsplanen. Din vejleder modtager også en kopi af vejledningsplanen.
 3. Godkendelse af din vejledningsplan
  Din vejledningsplan skal godkendes af afdelingsleder/specialekoordinator. Administrationen indhenter godkendelsen, og du modtager besked, når din vejledningsplan er godkendt. 
 4. Aflevering af specialet
  Dit speciale kan kun blive bedømt, hvis du har indsendt en vejledningsplan. Hvis du ikke når at indsende vejledningsplanen til fristen, skal du indsende den hurtigst muligt, og allersenest når du afleverer specialet.

OBS: Det har tidligere været påkrævet, at vejledningsplanen skulle vedlægges som bilag ved aflevering af specialet. Dette er ikke længere et krav.  

Særligt for gruppespecialer
Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal én af jer udfylde en fælles vejledningsplan med alle jeres oplysninger. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive speciale sammen, hvis I har samme afleveringsfrist.

5. Selve specialeforløbet

Undervejs i denne proces bør du have god kontakt med din specialevejleder.

Se desuden 'Inspiration til specialeforløbet', hvis du får brug for yderligere støtte og vejledning i processen.

Specielt for Journalistik (cand.public.)
Hvis du vælger specialet med et journalistisk produkt (prøveform 3), og hvis du ønsker at udforme dette som andet end en trykt artikel, skal udformning og omfang af de(t) journalistisk(e) produkt(er) diskuteres med den journalistiske bivejleder og endeligt godkendes af den akademiske fagleder.

6. Formular til censorudpegning

For at vi kan finde en censor til dit speciale, er det vigtigt, at du indsender formularen til censorudpegning 6 uger før din afleveringsdato.

Hvis ikke vi modtager den udfyldte formular til tiden, har vi begrænset mulighed for at finde en censor og sikre, at dit speciale bliver bedømt inden for fristen.

Når vi har modtaget formularen, gør vi klar til, at du kan aflevere specialet og aktiverer prøven i WISEflow. Prøven åbner senest cirka en uge før din afleveringsdato. Kontakt Studiecenter Arts, hvis din afleveringsfrist nærmer sig, og du ikke kan se dit speciale i WISEflow. 
 

 • Aflevering til den fastsatte frist
  Her kan du kan finde frister i forbindelse med specialet
   
 • Aflevering tidligere end den fastsatte frist
  Hvis du planlægger at aflevere (væsentligt) tidligere end den fastsatte frist, skal du skrive din ønskede frist i formularen til censorudpegning og indsende den 6 uger før, du planlægger at aflevere. Du kan dog tidligst aflevere, når dit prøveforsøg er i gang – det betyder, at du på 2./3. prøveforsøg ikke kan aflevere dit speciale i løbet af de 14 dage, der er afsat til, at du udarbejder og indsender en ny vejledningsplan med revideret opgaveformulering.
  Du bruger ikke et eksamensforsøg, før den officielle afleveringsfrist er overskredet.

   
 • Hvis du ikke vil aflevere til den fastsatte frist
  Hvis du ikke vil aflevere specialet til den fastsatte frist, skal du ikke indsende formularen til censorudpegning.
  Læs mere her: Hvis du ikke afleverer dit speciale til fristen
   

Blanketter

 
Kvitteringsmail

Du modtager en kvitteringsmail, når du har indsendt formularen til censorudpegning. Hvis du har skrevet din mailadresse korrekt, men ikke modtager en kvitteringsmail, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Særligt for gruppespecialer

Hvis I er en gruppe, der skriver speciale sammen, skal én af jer udfylde formularen til censorudpegning og skrive de resterende medlemmers navne, studienumre og AU e-mailadresser ind i formularen. Markér foroven, at det er et gruppespeciale. Det er kun den, der sender formularen, der får en kvittering. Vær opmærksom på, at I kun kan skrive sammen, hvis I har samme afleveringsfrist.

7. Aflevering af specialet

Dit speciale skal afleveres i AU's digitale eksamensplatform: WISEflow.
Du skal være opmærksom på, at dit speciale skal være uploadet og afleveret inden kl. 14.00 på afleveringsdagen.
Sørg for at være i god tid og kig her under ’Skriftlige hjemmeopgaver, også specialet’.

Afleveringsfrister

 • 1. juni for studerende på en toårig kandidatuddannelse med sommerstart
 • 2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Se også oversigten over frister i forbindelse med specialet.
Hvis afleveringsdatoen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.   

Din aflevering af specialet kan ikke gøres om
Det betyder, at afleveringen er låst i WISEflow, når du har afleveret - du kan altså ikke redigere i det afleverede.
Aflever derfor kun den endelige version.

Prøven åbner senest cirka en uge før din afleveringsdato. Kontakt Studiecenter Arts, hvis din afleveringsfrist nærmer sig, og du ikke kan se dit speciale i WISEflow. 

Formelle krav til specialet
Dit speciale vil blive afvist, og du vil bruge et prøveforsøg, hvis dit speciale ikke overholder formalia, samt hvis du ikke indsender en vejledningsplan allersenest på afleveringsdatoen for dit speciale.

Særligt for aflevering af produktspecialer
Hvis du skriver produktspeciale, og fx har lavet et skriftligt produkt eller medieprodukt, skal du sammen med specialet aflevere selve produktet som et bilag.

Hvis der er tale om undervisning, en workshop eller lignende, vedlægges beskrivelser, fotos og andre former for dokumentation. Er produktet webbaseret, skal du, udover et link til produktet, ligeledes vedlægge materiale som bilag til dit speciale, der dokumenterer produktet.

Hvis der i dit speciale indgår et fysisk produkt, som det ikke er muligt at uploade, skal selve det fysiske produkt afleveres i Studiecenter Arts i åbningstiden. Ønsker du at aflevere uden for åbningstiden, skal du kontakte Studiecenter Arts, så du i stedet kan aflevere det fysiske produkt i Arts studier (Tåsingegade 3, bygning 1442). De øvrige dele af specialet afleveres via WISEflow.

Særligt for gruppespecialer
Hvis du skriver speciale i en gruppe, vil gruppen blive registreret i WISEflow af eksamensadministrationen. Kontakt Studiecenter Arts hurtigst muligt, hvis du ikke kan se, at din specialegruppe er registreret i WISEflow.

8. Bedømmelsen af dit speciale

Frist for bedømmelsen

Hvis du afleverer dit speciale den 3. juni, vil du modtage din bedømmelse senest den 8. juli.

Hvis du afleverer dit speciale i perioden 15. juni til 15. juli, er der 6 ugers bedømmelsestid pga. vejledernes ferie.

Afleverer du dit speciale på andre tidspunkter af året, er bedømmelsestiden 4 uger.

Ved specialer med mundtligt forsvar
Det mundtlige forsvar vil finde sted inden for den bedømmelsesfrist, der gælder for dit speciale. Karakteren bliver givet efter forsvaret.

Forhåndsgodkendelse af specialet
AU understøtter ikke udstedelsen af forhåndsgodkendelser til A-kassen.    

Feedback
Du kan få feedback på dit speciale, når det er bedømt. Aftal med din vejleder hvornår og hvordan I gør det. Feedback kan godt være skriftlig, men er ikke en del af bedømmelsen, sådan som det var tilfældet for specialeudtalelsen tidligere. Derfor kan man ikke klage over feedback, kun over karakteren. 


Hvis du ikke afleverer dit speciale til fristen

 1. Du har brugt et prøveforsøg
  Hvis du ikke afleverer dit speciale til den fastsatte frist, har du brugt et af dine prøveforsøg. Du har tre prøveforsøg.
 2. Dit næste prøveforsøg går igang 14 dage efter din oprindelige afleveringsfrist
  Du er automatisk tilmeldt dit næste prøveforsøg. Din nye afleveringsfrist er 14 dage + tre måneder efter din oprindelige afleveringsfrist. Umiddelbart efter din oprindelige afleveringsfrist vil du modtage en informationsmail med startdato og afleveringsfrist for det nye prøveforsøg.
 3. Indsend den nye vejledningsplan via linket nedenfor
  Du skal indsende en ny vejledningsplan senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist. Den skal indeholde en ændret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige. Hvis din vejledningsplan ikke er uploadet via Studieportalen ved aflevering, vil dit speciale ikke blive bedømt, og du vil bruge et prøveforsøg.
 4. Indsend formularen til censorudpegning
  Senest 6 uger inden du planlægger at aflevere specialet, skal du indsende formularen til censorudpegning.
  Ønsker du at aflevere dit speciale før den fastsatte afleveringsfrist, kan du se hvordan under 'Særlige forhold'. Du kan dog tidligst aflevere dit speciale efter de 14 dage, hvor du skal lave en ny vejledningsplan og opgaveformulering.

Hvis du ikke afleverer dit speciale i andet forsøg

Hvis du ikke afleverer dit speciale inden for den nye frist, vil du bruge endnu et eksamensforsøg. Dit tredje og sidste eksamensforsøg vil automatisk gå i gang efter samme regler som gælder for andet prøveforsøg.

Særligt om juli måned

Hvis du har afleveringsfrist mellem den 1. juli – 31. juli og ikke afleverer dit speciale, vil perioden inden dit næste prøveforsøg (hvis du har et eller flere forsøg tilbage) går i gang, blive forlænget. Forlængelsen giver dig mulighed for at udarbejde en ny vejledningsplan og opgaveformulering i samarbejde med din vejleder, som typisk vil være på ferie i juli måned. Dit nye prøveforsøg vil starte den 15. august. Det giver dig 14 dage fra 1. – 14. august til at udarbejde og indsende vejledningsplanen. Din afleveringsfrist vil være 3 måneder herefter. Efter den 1. august vil du modtage en informationsmail om dit nye prøveforsøg på specialet

Hvis dit speciale ikke består

 1. Du har brugt et prøveforsøg
  Hvis du afleverer et speciale, der ikke består, har du brugt et prøveforsøg. Du har tre prøveforsøg. Umiddelbart efter at bedømmelsen er registreret, vil den fremgå af dit studieoverblik på mitstudie.au.dk og du vil modtage en informationsmail med startdato og afleveringsfrist for det nye prøveforsøg.
 2. Dit nye prøveforsøg starter automatisk
  Du er automatisk tilmeldt dit næsteprøveforsøg. Din nye afleveringsfrist er 14 dage + tre måneder efter, at din bedømmelse er registreret.
 3. Indsend den nye vejledningsplan via linket nedenfor
  Du skal indsende en ny vejledningsplan senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist. Den skal indeholde en ændret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige. Hvis din vejledningsplan ikke er uploadet via Studieportalen ved aflevering, vil dit speciale ikke blive bedømt og du vil bruge et prøveforsøg.
 4. Indsend formularen til censorudpegning
  Senest 6 uger inden du planlægger at aflevere specialet, skal du indsende Formular til censorudpegning.

Særligt om juli måned

Hvis dit speciale bliver bedømt med en ikke-bestået karakter mellem den 1. juli – 31. juli, vil perioden inden dit næste prøveforsøg (hvis du har et eller flere forsøg tilbage) går i gang, blive forlænget. Forlængelsen giver dig mulighed for at udarbejde en ny vejledningsplan og opgaveformulering i samarbejde med din vejleder, som typisk vil være på ferie i juli måned. Dit nye prøveforsøg vil starte den 15. august. Det giver dig 14 dage fra 1. – 14. august til at udarbejde og indsende vejledningsplanen. Din afleveringsfrist vil være 3 måneder herefter. Efter den 1. august vil du modtage en informationsmail om dit nye prøveforsøg på specialet

Særlige forhold

Hvis du ønsker at aflevere dit speciale tidligere end afleveringsfristen

Hvis du ikke har brug for den fulde periode, du får til specialet, kan du sagtens aflevere tidligere. Du skal stadig indlevere din formular til censorudpegning senest seks uger før, du vil aflevere specialet. Vær opmærksom på, at du ved 2. og 3. prøveforsøg tidligst kan aflevere dit speciale efter de 14 dage, der er afsat til at du udarbejder og indsender en revideret vejledningsplan og opgaveformulering.


Udsættelse af afleveringsfristen

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at arbejde på dit speciale (fx sygdom) kan studienævnet vælge at dispensere fra afleveringsfristen.

Det er vigtigt, at du søger om dispensation når de usædvanlige forhold opstår og inden afleveringsfristen for det prøveforsøg, du er i gang med. Studienævnet betragter hvert af de 3 prøveforsøg isoleret, og der kan derfor i udgangspunktet kun dispenseres fra afleveringsfristen, hvis de usædvanlige forhold har påvirket det konkrete prøveforsøg, du er i gang med.

For at kunne få en vurdering af, om de usædvanlige forhold har påvirket det konkrete forsøg, skal du søge dispensation og vedhæfte en lægeerklæring, der bekræfter din sygdom.


Barsel og graviditet

Hvis du bliver forælder under dit specialeforløb, har du mulighed for at holde barsel fra dit studium.
Du kan læse mere om dine muligheder på siden om Barsel på Arts.

Du kan ikke skrive speciale i en gruppe, hvis du holder barsel i det planlagte specialesemester og derfor får en anden afleveringsfrist end de andre medlemmer af specialegruppen.


Hvis I vil opløse en specialegruppe

Hvis I er kommet i en særlig situation, som gør, at I ikke vil fortsætte i jeres specialegruppe, skal I kontakte jeres vejleder og få en bekræftelse (på mail) på at I bryder gruppen op. 

I skal også give besked til afdelingsleder / specialekoordinator:

 • Studerende på IKK og IKS skal kontakte afdelingsleder
 • Studerende på DPU skal kontakte specialekoordinator

Og I skal sende en mail til Studiecenter Arts, hvor I vedhæfter bekræftelsesmailen fra jeres vejleder.

Vær opmærksom på, at jeres oprindelige vejleder ikke nødvendigvis kan vejlede alle gruppemedlemmer som individuelle specialer - det betyder, at en eller flere af jer evt. kan få udpeget en ny vejleder. Det er jeres afdelingsleder/specialekoordinator, der vurderer dette.

Hvis I har indsendt en vejledningsplan som gruppe, skal I hver indsende en ny, indivuduel vejledningsplan for specialet.


Ny vejleder

Hvis du er kommet i en særlig situation, som gør, at du ønsker at skifte vejleder, skal du ansøge om en ny specialevejleder.

 • Hvis du er studerende på IKK eller IKS, skal du kontakte din afdelingsleder
 • Hvis du er studerende på DPU, skal du kontakte specialekoordinator

Hvis din ansøgning imødekommes, skal du sende en mail til Studiecenter Arts, hvor du vedhæfter en godkendelsesmail fra afdelingsleder / specialekoordinator af vejlederskiftet. 

Hvis du allerede har indsendt en vejledningsplan for specialet, behøver du ikke at indsende en ny, selvom du skifter vejleder. 


Hvis din vejleder bliver syg

Hvis din specialevejleder bliver sygemeldt for en længere periode, har du mulighed for at få tildelt en anden vejleder.


Orlov under specialeforløbet

Under specialestudiet gælder de sædvanlige orlovsregler, dvs. du kan søge om orlov med den konsekvens at afleveringstidspunktet udsættes svarende til orlovens omfang. Under orloven kan du ikke få vejledning eller SU.