Bachelorprojekt på Biologi

Valg af bachelorprojekt

Skal du i gang med dit bachelorprojekt og mangler en idé til et projekt, kan du søge inspiration på Specialebørsen

Underviserne på instituttet annoncerer med jævne mellemrum nye opslag på siden. Er du interesseret i et af projekterne, så tag kontakt til den eller de ansvarlige, der står nævnt på det pågældende projekt - måske kan en del af projektet fungere som bachelorprojekt.

Koordinator, Birgit Olesen, kan være behjælpelige med at finde en vejleder.

Adjunkter, lektorer og professorer (og seniorforskere) kan fungere som vejleder og eksaminator for bachelorprojekter. Du kan også have en post doc eller videnskabelig medarbejder som medvejleder i projektperioden, men de kan ikke afgive bedømmelse ved projektets afslutning. Hvis du er i tvivl om hvilken stilling en underviser har kan du tjekke underviserens PURE profil.

Yderligere information

Find yderligere information om projektmuligheder på Biologi indenfor de enkelte forskningsområder. Tag en snak med en underviser, hvis du selv har en idé til et projekt eller har interesse inden for et specifikt område.

I afklaringen af retningen for dit projekt kan du også søge inspiration i tidligere kurser, du har fundet spændende eller bruge din læsegruppe og medstuderende til at overveje mulige emner.

Du kan også vælge at lave projekt hos en vejleder, som ikke er tilknyttet Institut for Biologi. I så fald skal der laves en aftale med en af instituttets fastansatte forskere, som skal godkende projektet og fungere som intern vejleder. Den interne vejleder skal sikre, at projektet opfylder de krav, der er til et bachelorprojekt ved Institut for Biologi samt deltage i bedømmelsen af projektrapporten. I bachelorkontrakten i kontraktgeneratoren skal den interne vejleder stå som hovedvejleder.

Bachelorprojektkontrakt i kontraktgeneratoren

Bachelorprojektkontrakten skal udarbejdes sammen med din(e) vejleder(e) og skal godkendes af din (interne) vejleder via kontraktgeneratoren. I kontraktgeneratoren kan du finde en vejledning til, hvordan du udfylder en bachelorprojektkontrakt. 

Udfyld bachelorprojektkontrakten i kontraktgeneratoren her

Her kan du downloade en skabelon til din vejledningsplan, som skal uploades i bachelorprojektkontrakten i kontraktgeneratoren: Skabelon Vejledningsplan Bachelorprojektkontrakt 

Gode råd til projektfasen

Sørg for en tydelig forventningsafklaring med din(e) vejleder(e)

 • Hvor mange møder kan du forvente, at I har i løbet af perioden (vær opmærksom på, at der ikke findes regler for mødeantal, mødernes varighed m.m.)?
 • Hvilken type vejledning har du brug for, og hvad tilbyder vejleder?
 • Hvad og hvor meget af din tekst vil vejlederen læse?
 • Hvilken forberedelse kræver hvert møde af dig? (f.eks. dagsorden, udkast til tekst, konkrete tvivlsspørgsmål m.m.?)
 • Drøft gerne udkast til en tidsplan, mødefrekvens og rapportens indholdsfortegnelse, så du ved, om I er enige i projektets retning og din disponering af tid
 • Afklar mål for projektet – hvad vil du gerne opnå såvel proces- som resultatmæssigt?
 • Få afdækket, om der er perioder under projektet, hvor vejleder er fraværende og dermed ikke er til rådighed for vejledning

 

Husk at bruge din(e) vejleder(e) løbende i projektprocessen

Din(e) vejleder(e) har til formål at bistå dig i projektet i forhold til fagligt indhold og proces. Det er derfor vigtigt, at du er åben og ærlig over for din vejleder i forhold til eventuelle udfordringer, spørgsmål og problemer i projektperioden. På Studypedia AU eller i Studenterrådgivningens pjece om specialer kan du finde gode råd til samarbejdet med din vejleder.

 

Hvis du har flere vejledere på dit bachelorprojekt, bør der være en afklaring af rollefordelingen mellem vejlederne i planlægningsfasen, ved udførelsen af forsøg og/eller analysearbejde og i skrivefasen.

 

Brug dine medstuderende undervejs

Hvis du har valgt at lave dit bachelorprojekt alene, kan der stadig være store gevinster at hente ved at arbejde sammen med dine medstuderende.

En studie- eller læsegruppe kan bruges til at drøfte faglige problemer, finde og læse litteratur og give feedback. På AU Studypedia kan du finde inspiration til gruppearbejdet.

Information til nye bachelorstuderende

Kørsel i tjenestebil

Hvis du har behov for at køre i en tjenestebil skal du sende en mail til Louise Kruse Have, som vil hjælpe dig med af få en køretilladelse. Det tager nogle dage at få en køretilladelse, så kontakt Louise i god tid inden du skal bruge en tjenestebil første gang. Brug af tjenestebil skal altid aftales med vejleder.

Laboratoriearbejde

Hvis du skal arbejde i laboratorium er det obligatorisk med en sikkerhedsrundvisning i sektionens laboratorier. Derudover skal du holde dig orienteret om og overholde sikkerhedsreglerne for laboratoriearbejde, herunder beklædning og regler vedr. mad og drikke, i de laboratorier, hvor du arbejder og opholder dig. På nogle sektioner vil du blive tildelt en kontaktlaborant.

Tilknytning til sektionen

På nogle sektioner opfordres du som bachelorstuderende til at deltage i sektionsmøder og faglige seminarer.

Formelle krav til bachelorprojektet

De generelle rammer for bachelorprojektet kan læses i kursuskataloget under ”Bachelorprojekt - Biologi” samt i Studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi

Arbejdsbelastning

Se kursusbeskrivelsen i kursuskataloget for angivelse af arbejdsbelastning for hhv. 10, 15 og 20 ECTS bachelorprojekt.

Rapportens omfang

Projektrapporten kan skrives på dansk eller engelsk efter aftale med vejleder, men skal indeholde et resumé på både dansk og engelsk. Rapporten opbygges som en videnskabelig artikel og må fylde maksimalt 25 normalsider (en normalside = 2400 anslag, dvs. inkl. mellemrum) ved et 20 ECTS projekt, 20 sider ved 15 ECTS og 15 sider ved 10 ECTS, inkl. referencer og ekskl. figurer og tabeller.

Forside til bachelorprojekt

Bachelorrapporten skal indeholde en forside med navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorrapporten være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den har en dansk titel og er skrevet på dansk. 

Aflevering af bachelorprojekt

Se information på hjemmesiden Bachelorprojekt under ”Aflevering af bachelorprojekt i Digital Eksamen”

Ved gruppeprojekt

Hvis rapporten udarbejdes som gruppeprojekt, kan sidetallet øges med 12 sider pr. studerende, og bedømmelsen skal suppleres med en mundtlig eksamination af hver enkelt studerende. Eksaminationen tager i så tilfælde udgangspunkt i rapporten og eksaminationstiden er 30 minutter (inkl. evaluering) pr. studerende.

Få gode råd til rapportskrivning

Læs mere om opbygningen af en videnskabelig rapport i BioSkriv på BlackBoard. Find ”Rapporter med IMRAD-struktur” under ”Rapporter”. På BioSkriv kan du i dokumentet ”Rubric: Videnskabelig artikel med IMRAD struktur” læse en beskrivelse af, hvad de enkelte dele af rapporten bør indeholde (”Rapporter” –> ”Rapport med IMRADs struktur” -> Find Rubric word dokument under punktet ”Kriterierne for en god opgave”).

Få adgang til Bioskriv ved at klikke her: Bioskriv og klik derefter på'ENROLL' i venstre margen.

Brug også dine medstuderende til at give feedback på din rapport. Læs mere på AU Studypedia: Gruppearbejde

Undgå plagiering

På hjemmesiden Undgå plagiering – for studerende kan du læse gode råd til hvordan du undgår plagiering.

Information til hovedvejleder

Vær venligst opmærksom på, at du som hovedvejleder, ud over vejledning, er ansvarlig for:

Både vejleder(e) og censor skal bedømme bachelorprojektet i Digital Eksamen:

 • Eksaminator og censor modtager via e-mail et link til bedømmelsen i Digital Eksamen, når den studerende har afleveret sin bachelorrapport

  • Hvis eksaminator eller censor ikke har modtaget et link, kan der logges ind via hjemmesiden: https://eksamen.au.dk. Klik på ”Log ind som bedømmer” og vælg derefter enten eksaminator eller censor og om log-in skal være med WAYF eller nem-ID

Ved gruppeeksamen:

 • At aftale dato og tidpunkt for de mundtlige forsvar med censor og de studerende i gruppen

 • At booke lokale til de mundtlige forsvar
  • Skal afholdes på Aarhus Universitet
  • Efter eksamen bedes censor sende blanketten til rejseafregning retur til censor.nat-tech@au.dk. Censorpakken ligger i Digital Eksamen under ”Eksamensinformationer”