Vigtige regler på din uddannelse

De regler, du finder på siden her, er nogle af de vigtigste regler for dig, som er studerende på en uddannelse på Natural Sciences og Technical Sciences.

Reglerne sætter nogle rammer for din uddannelse, som det er vigtigt, at du er opmærksom på. Hvis du ikke lever op til reglerne, kan konsekvensen nemlig være, at du bliver meldt ud.

Hvis du i løbet af din uddannelse kommer i en situation, som betyder, at du ikke kan følge reglerne, har du mulighed for at søge dispensation.

Studievejledningen står altid klar til at hjælpe dig hvis du skulle få brug for det.

Studiestartsprøven

På alle bachelor- og diplomuddannelser bliver der afholdt en studiestartsprøve i løbet af den første måned på dit første semester (gælder både sommer- og vinterstart).

  • Der er ikke tale om en prøve, hvor du bliver testet på din faglige viden - formålet er at afgøre, om du reelt er begyndt på uddannelsen, og det viser du ved at deltage i prøven.
  • Prøven giver ikke ECTS

Tilmelding og resultat

Når du begynder på uddannelsens første semester, er du automatisk tilmeldt studiestartsprøven. Du vil modtage en mail med et link til prøven samt en deadline for hvornår den senest skal være fuldført.

Du vil modtage en kvitteringsmail, hvis du har gennemført studiestartsprøven, efter deadline for prøven.

Det er vigtigt, at du deltager i studiestartsprøven

Hvis du ikke deltager i studiestartsprøven og derved ikke består prøven, bliver du meldt ud af universitetet.

Førsteårsprøven

Som bachelor- og diplomstuderende skal du have bestået en førsteårsprøve senest ved udgangen af dit første studieår.

Førsteårsprøven er ikke én prøve, men består af flere eksamener. Du kan se mere om førsteårsprøven i menupunktet Førsteårsprøven.

Hvis du ikke består førsteårsprøven

Har du ikke bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af første studieår, bortfalder din ret til et nyt eksamensforsøg. Det vil sige, at selvom du har ubrugte eksamensforsøg, så mister du retten til disse, hvis tidsfristen er udløbet. Du kan ikke få udsat beståelsesfristen, fordi du har ubrugte eksamensforsøg.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet for eksempel på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.

Maksimal studietid

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie.

  • Den maksimale studietid for bachelor- og diplomstuderende er den normerede studietid for uddannelsen + to semestre.
  • Den maksimale studietid for kandidatstuderende er den normerede studietid for uddannelsen + ét semester.

Du kan finde din maksimale studietid på mitstudie.au.dk under dit Studieoverblik.

Hvad sker der, hvis jeg ikke færdiggør min uddannelse inden for min maksimale studietid?

  • Har du ikke færdiggjort din uddannelse inden for tidsrammen, bliver du automatisk udmeldt
  • Udmeldelsen effektueres, uanset hvilke og hvor mange kurser du måtte mangle, og uanset om du ikke har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.
  • Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts. Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.
  • For at undgå at blive udmeldt, fordi du overskrider din maksimale studietid, vil vi anbefale dig at være opmærksom på ikke at forsinke dig gennem dit studie. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen.
  • Du kan søge dispensation for den maksimale studietid, såfremt der foreligger dokumenterede, usædvanlige forhold. 

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig reeksamen. 

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis du har været forhindret i at deltage i eksamen som følge af usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Undtagelser fra reglen

Din mulighed for at aflægge tre prøveforsøg er dog begrænset af bl.a. reglerne om studiestartsprøven, førsteårsprøven og din maksimale studietid.  

Hvis du f.eks. ikke har bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af det første studieår, bortfalder din mulighed for at aflægge de resterende eksamensforsøg. Det vil sige, at du mister retten til at aflægge flere eksamensforsøg, hvis tidsfristen er udløbet.

Bindende tilmelding til undervisning, eksamen og specialet

Bindende tilmelding til undervisning og eksamen

Du kan kun tilmelde dig, eller ændrer i din tilmelding, til undervisning og eksamen inden for tilmeldingsperioden forud for hvert semester. Derefter er din tilmelding bindende.

Du skal selv tjekke, at du er korrekt tilmeldt inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger inde på STADS via mitstudie.au.dk.

Tilmelding til reeksamen

Når du tilmelder dig et kursus bliver du automatisk tilmeldt det første eksamensforsøg. Det er dit eget ansvar at tilmelde dig 2. og 3. eksamensforsøg (reeksamen).

Se mere under menupunktet Eksamen.

Bindende tilmelding til specialet

Du bliver administrativt tilmeldt til dit speciale. Både til den ordinære eksamen og til eventuelle reeksamener uden mulighed for afmelding.  Din tilmelding tilpasses, så det er muligt for dig at gennemføre tre eksamensforsøg i kandidatspecialet inden for din maksimale studietid. 

Se mere under menupunktet Bachelorprojekt, speciale og andre/R&D projekter