Prøveresultater

Resultater

Når du har aflagt mundtlig prøve, får du dit resultat umiddelbart efter prøven. Ved alle andre prøver meddeles dit resultat på din selvbetjening, hvor du kan slå dit eget resultat op i din uddannelsesoversigt.  Resultater fra prøver skal foreligge senest 4 uger efter prøvens afholdelse. I beregningen af de 4 uger indgår juli måned ikke. For bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterafhandling senest 6 uger efter indlevering.

Universitetet udleverer ikke personlige oplysninger pr. telefon eller e-mail.

Klager

Hvis du ønsker at klage over en prøve, skal du indgive en klage til Aarhus Universitet. Du kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen. Du kan også klage over retlige spørgsmål. Du kan klage over både mundtlige og skriftlige prøver.

Du skal være opmærksom på, at:

  • Din klage skal være indleveret senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort.
  • Din klage skal være skriftlig og begrundet.
  • At det kan tage tid at behandle din klage på en ordentlig måde – særligt hvis klagen involverer flere aktører.

Når du formulerer din klage, er det dit eget ansvar, at du får din klage begrundet, så de, der skal behandle din klage, får et godt grundlag at træffe afgørelse på. Det betyder, at du udførligt og på skrift skal redegøre for, hvad du klager over og hvorfor. Du skal være særlig omhyggelig med begrundelsen.

Udfaldet af din klage kan være et tilbud om en ny bedømmelse. Du skal være opmærksom på, at hvis du accepterer dette tilbud, kan bedømmelsen blive lavere end den bedømmelse, du oprindeligt opnåede.

Klager skal stiles til og indsendes til studieadministrationen på dit fakultet. Klager over en prøve taget på AU Summer University, skal indsendes elektronisk til AU Summer University.

Hvis du er i tvivl om, hvor klagen skal indleveres, kan du spørge på din lokale studievejledning.

Karakterudskrift

Alle prøveresultater registreres i universitetets studiesystem. Du får ikke automatisk tilsendt en udskrift over dine resultater, men du kan udskrive den via studenterselvbetjeningsportalen på mit.au.dk.

Der kan laves to typer udskrifter: En "eksamensudskrift" der indeholder alle beståede eksaminer og en "studieudskrift" der indeholder alle eksamensforsøg, indskrivnings- og orlovsperioder samt dispensationer. Hvis du skal bruge udskriften til overflytning til f.eks. et andet universitet, er det "studieudskriften" du skal vedlægge ansøgningen om overflytning.

Udskrifter kan også bestilles på dit studiecenter. Hvis du selv henter udskriften, skal du medbringe legitimation. Sender du en anden i dit sted, skal vedkommende medbringe en fuldmagt fra dig samt legitimation.