Bedømmelse

 

Baggrund for bedømmelsen

  • 7-trinskarakterskalaen er en målopfyldelsesskala. Karakteren afhænger således af, i hvilken grad specialet opfylder studieordningens fastsatte mål.
  • Stave- og formuleringsevnen indgår også i bedømmelsen. Eksamensbekendtgørelsen gør således opmærksom på, at den faglige bedømmelse skal afspejle den sproglige klarhed og sikkerhed, der præsenteres i specialet. I særligt grelle eller strålende tilfælde kan stave- og formuleringsevnen endog få selvstændig betydning for bedømmelsen af specialet.
  • Dit speciale bliver bedømt af din speciale vejleder og en ekstern censor.

Frist for bedømmelse

  • Dit speciale vil normalt være bedømt senest 6 uger efter aflevering.
  • Bedømmelsen vil fremgå af karakterlisten på din selvbetjening.

 

Har du fået 12 for dit speciale?

Er du opmærksom på, at du har mulighed for at søge om at få dit speciale optaget i Retsvidenskabeligt Tidsskrift - i daglig tale kaldet Rettid.

Rettid er et elektronisk tidsskrift, der findes på juras hjemmeside på adressen http://law.au.dk/forskning/rettid/. Rettid har adskillige abonnenter, herunder advokatfirmaer, domstole og ministerier, og publicerer bl.a. specialeafhandlinger skrevet af studerende ved Aarhus Universitet.

Hvis dette har vakt din interesse, kan du fremsende dit speciale pr. mail i Word-format med indholdsfortegnelse genereret efter overskrifterne og sammen med et lille referat. Du skal være opmærksom på, at specialet, hvis det bliver godkendt til offentliggørelse, ikke uden særlig tilladelse må indeholde ophavsretligt beskyttet materiale, og at du i givet fald vil blive bedt om at fjerne sådant materiale fra specialet.

Da redaktionen kun tager stilling til optagelse af specialer, der har fået vejleders godkendelse, bedes du oplyse, hvem der har været din vejleder.

Juridisk Institut er nødt til at sikre sig, at der ikke publiceres afhandlinger, der indeholder elementer (som eksempelvis tabeller, billeder, domshoveder), der kan være beskyttet af andres ophavsrettigheder eller andre personlige rettigheder. Inden du sender dit speciale frem med henblik på at få den publiceret på Rettid, vil vi derfor bede dig om at vurdere, om der i din afhandling er sådanne elementer – herunder i eventuelle bilag – som kan være beskyttet. Finder du sådanne elementer i din afhandling, beder vi dig om at henlede vores opmærksomhed på det. Vi vil endvidere bede dig om i så fald at fremsende både den version af afhandlingen, som er blevet bedømt, og en version, hvor de dele, som eventuelt kan krænke andres rettigheder, er fjernet. I den version, hvor der er fjernet noget, bedes du med en note i afhandlingen oplyse om det, der er fjernet, så læserne af din afhandling kan se, at der er fjernet noget.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på telefonnr. 87165249 eller på mail: ik@law.au.dk

Prisopgaver

Aarhus Universitet udskriver årligt prisopgaver, som i medfør af studieordningen kan overføres som speciale, hvis man vinder guld- eller sølvmedalje, hvis man ønsker dette.

En prisopgave, der har fået guldmedalje, konverteres til speciale med karakteren 12. Ved konvertering af øvrige prisopgaver fastsættes specialekarakteren af bedømmelsesudvalget på grundlag af udvalgte dele af prisopgavebesvarelsen og inden for de rammer, der er fastsat i kursusbeskrivelsen for specialet.