Specialets afslutning

Godkendelse af kandidatprogram

Husk at få godkendt dit kandidatprogram i god tid, da du ikke kan få et eksamensbevis uden denne godkendelse.

Fakultetets studiekontor sender en mail ud med en godkendelse af kandidatstudiets sammensætning. Mailen bliver som alle mails sendt til din mail: årskortnummer@post.au.dk.

Specialeeksamen

Tilmelding til specialeeksamen. I forbindelse med indgåelse af specialekontrakten bliver du automatisk tilmeldt eksamen efter et år, så du skal ikke gøre noget aktivt for at blive tilmeldt, når først specialekontrakten er underskrevet.

Et speciale kan afsluttes på to måder:

  1. den studerende udarbejder en specialerapport over det arbejde, der er udført i forbindelse med specialet. Rapporten afleveres efterfølgende til bedømmelse og indgår i specialeeksamen.
  2. der stilles en specialeopgave inden for specialets emneområde, der skal besvares skriftlig i løbet af 4-6 uger efter aftale. Opgaven stilles af hovedvejlederen og skal godkendes af censor, inden den udleveres til den studerende. Specialeopgaven indgår i specialeeksamen

Derudover kommer en mundtlige prøve, som skal afholdes senest 6 uger efter rapportens/opgavens aflevering. Prøven består af en forelæsning over specialestudiets aktiviteter på ca. 45 min. efterfulgt af en samtale om specialerapporten/-opgaven. Umiddelbart efter den mundtlige prøve gives en karakter efter 7-trinsskalaen med anvendelse af ekstern censor.

Aflevering af speciale

Du skal ikke aflevere dit speciale i printede eksemplarer mere, men i stedet uploade og aflevere speciale og eventuelle bilag i Digital Eksamen (se nedenfor).

Afleveringsfrist i Digital Eksamen

Specialet skal afleveres inden kl. 13.00 på den afleveringsdato, som fremgår af din specialekontrakt.

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit speciale rettidigt. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit speciale. For sent afleverede specialer bedømmes ikke.

Du kan allerede nu logge ind på www.eksamen.au.dk. Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende specialeaflevering under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat

Du skal som hovedregel aflevere dit speciale som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis dette er nødvendigt.

Juridisk gældende specialeaflevering

Bemærk, at den version af specialet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af specialet.

I tilfælde af klagesager er det ligeledes det afleverede speciale i Digital Eksamen, der er gældende.

Vejledning og support

Du kan finde svar på eventuelle spørsmål på hjemmesiden om Digital eksamen.

Forside til specialet

Specialestuderende er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til specialet.
Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn samt dato for aflevering.

Eksamensbevis

Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den færdiguddannede i hænde seneste to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke.