Specialets indhold og opbygning

En specialerapport opbygges i princippet som en tidsskriftsartikel, med

  • et summary
  • en indledning
  • et metodeafsnit
  • et resultatafsnit
  • en diskussion.

Endvidere skal rapporten indeholde

  • en litteraturliste
  • en indholdsfortegnelse (i begyndelsen) og
  • en forkortelsesliste (i hvert fald hvis der er mange og/eller ikke-selvindlysende forkortelser).

Rapporten kan affattes på dansk eller engelsk; summary skal altid være på engelsk.

Indledningen skal være meget mere fyldig end for tidsskriftsartiklen. Den skal formes som en oversigt over det emne, studenten har beskæftiget sig med, og skal have fyldige litteraturhenvisninger. Husk også at angive, hvorfra figurer eventuelt er taget.

Studenten skal med denne oversigt dokumentere, at han/hun har overblik over og behersker sit stofområde, kan skelne væsentligt fra mindre væsentligt, og kan give en kritisk vurdering af litteraturen på området. Oversigten må ikke få karakter af en mere eller mindre kronologisk opremsning af andres resultater.

Et sted i rapporten, og nok mest fordelagtigt i slutningen af den indledende oversigt, må studenten gøre fyldigt rede for formålet med sine egne undersøgelser.

Diskussion: Afsnittet bør indeholde en omtale af, hvorvidt studenten har kunnet udføre de undersøgelser, han/hun ville – og eventuelt hvorfor ikke. Har der været metodevanskeligheder? Har disse kunnet afhjælpes og hvordan? (De sidste to ting omtales måske sommetider mere fordelagtigt i resultat- eller metodeafsnittet). Hvilke konklusioner kan drages af resultaterne? Sammenligning med andres resultater. Diskussion af eventuelle uoverensstemmelser mellem egne resultater indbyrdes eller mellem egne og andres resultater. Forslag til supplerende og yderligere undersøgelser i fremtiden, og i det hele taget fremtidsudsigterne for det pågældende felt.

 


Eksempler på kandidatspecialer

Eksempel på forside til specialeafhandling - eksempel 1 - eksempel 2
Man kan også vælge at have fx en figur fra specialet på forsiden.

Eksempel på opbygning af speciale  - eksempel 1 (kun layout) - eksempel 2 (kun layout).