Forhåndsgodkendelse og merit

Studerende ved AU kan få meritoverført afsluttede fag fra andre institutioner. Dette forudsætter, at fagene bliver godkendt ved faglig vurdering og at meritansøgningen godkendes af dit studienævn. Hvis fagene er på tilstrækkeligt niveau og har relevans, kan de indsættes som valgfag, og hvis der er komplet overensstemmmelse mellem et fag og den tilhørende eksamen, og et obligatorisk fag på dit studium, så kan du fritages for dette. Der gives kun merit, hvis studienævnet er fuldstændig overbevist om kvalitet og indhold i de elementer fra andre uddannelsesinstitutioner, som du ønsker indsat. Det er derfor vigtigt, at du følger nedenstående vejledning, hvis du søger om merit.

Skal du søge om forhåndsgodkendelse for fag i forbindelse med udlandsophold, skal du følge vejledningen på denne side.

Sådan søger du

Du skal indsende din ansøgning elektronisk via mitstudie.au.dk. Du har mulighed for at søge om at få forhåndsgodkendt op til 30 ECTS (hvis der er plads i dit studieprogram) + 2 ekstra kurser. Indsend altid dokumenterne i PDF-format og husk at vedlægge fagbeskrivelse.

Den fagbeskrivelse, som du vedlægger til studienævnet, skal som udgangspunkt være gældende for det semester, hvor du ønsker at tage faget. Hvis du ikke kan fremskaffe den nyeste fagbeskrivelse, er det muligt at fremsende en tidligere fagbeskrivelse, dog ikke ældre end et år.

Disse informationer skal fremgå af fagbeskrivelsen eller dokumenteres på anden vis:

 • Læringsmål og beskrivelse af hvilke emner, faget behandler.
 • En detaljeret litteraturliste med angivelse af fagets pensum
 • ECTS /units/credits -vægtning
 • Lektionsplan

Bemærk: Hvis du søger om at få forhåndsgodkendt et fag, der skal erstatte et obligatorisk fag, skal der gøres opmærksom på dette i det elektroniske ansøgningsskema.

Meritoverførsel kan kun ske i hele 5 ECTS. 

Det vil sige, at der overføres følgende ECTS:

0 - 4,9 ECTS:                Der overføres 0 ECTS
5 - 9,9 ECTS:                Der overføres 5 ECTS
10 - 14,9 ECTS:            Der overføres 10 ECTS
15 - 19,9 ECTS:            Der overføres 15 ECTS
20 - 24,9 ECTS:            Der overføres 20 ECTS
25 - 29,9 ECTS:            Der overføres 25 ECTS
30 ECTS:                      Der overføres 30 ECTS 

Som udgangspunkt vil eksterne fag som godkendes til at erstatte fag på kandidatniveau blive overført som niveau 4 fag og indsat i mobilitetsvinduet (Kandidat - basisniveau).

 

Afsluttede fag - endelig meritoverførsel

Fag fra Aarhus Universitet

Når gæstefaget er gennemført og bestået, vil faget automatisk blive overført til din uddannelse.

Fag fra andre uddannelsesinstitutioner

Inden du søger om meritoverførsel af dine kurser fra andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner, skal du tjekke, at dit karakterbevis fra værtsuniversitetet og din ansøgning om meritoverførsel stemmer overens med den forhåndsgodkendelse, som du tidligere har fået.

Kursusnummer, kursustitel og antal credits på dit karakterudskrift fra værtsuniversitetet skal stemme overens med kurserne på din forhåndsgodkendelse. Kurser, der ikke fremgår af din forhåndsgodkendelse, skal du søge om at få forhåndsgodkendt, før du søger meritoverførsel. 

Du skal søge meritoverførsel via mitstudie.au.dk. Du finder ''Endelig godkendelse af fag uden for AU' under 'Ansøgninger' på mitstudie.au.dk. I alt tredokumenter skal vedhæftes ansøgningen: 

 • Forhåndsgodkendelse (dokumentet skal navngives pre-approval)
 • Karakterbevis fra værtsuniversitetet (dokumentet skal navngives transcript)
 • Beskrivelse af udenlandsk karakterskala (dokumentet skal navngives grading scale)

Karakterbeviset kan fremsendes elektronisk, men skal fremstå som elektronisk verificeret eller med stempel og underskrift fra værtsuniversitetet. Udskrifter printet fra self service funktioner eller tilsvarende kan ikke accepteres. 

Du skal være opmærksom på, at der kun kan meritoverføres kurser i hele 5 ECTS. Har du fx taget 4 kurser a 8 ECTS, så vil du kunne overføre 30 ECTS, men ikke 32 ECTS. Der bliver aldrig rundet op, men altid ned. Da du overfører alle dine kurser fra udlandet som en samlet valgfagsgruppe, er det ikke det enkelte kursus, der rundes ned, men det samlede antal ECTS. 

Kurser taget i forbindelse med udveksling/sommerskole i udlandet vil blive overført som beståede/ikke-beståede. Af dit endelige eksamensbevis fra Aarhus BSS vill der fremgå titel, sted og ECTS-vægtning af dine kurser taget i forbindelse med udveksling. De lokale eller omregnede karakterer fra udveksling vil således ikke fremgå af dit eksamensbevis, medmindre de følger 7-trinsskalaen, og vil heller ikke tælle med i dit samlede gennemsnit.

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om forhåndsgodkendelse eller merit er i udgangspunktet 6-8 uger.

Hvis de vedhæftede fagbeskrivelser eller ansøgningen er mangelfuld, kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Sommerperioden
I sommerperioden må der forventes længere sagsbehandlingstid, da de undervisere og studerende, som laver de faglige vurderinger, i udgangspunktet holder ferie i juli måned. 

Hvorfor er sagsbehandlingstiden 6-8 uger?

Når du har indsendt din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit, vil sagsbehandleren gennemgå de vedhæftede fagbeskrivelser og vurdere, om de indeholder de nødvendige informationer. Dernæst sendes fagbeskrivelserne til de undervisere og studerende, der skal foretage den faglige vurdering. Når sagsbehandleren har modtaget den faglige vurdering sammenfattes en afgørelse, som du modtager via e-Boks.

Hvad kan du selv gøre?

 • Indsend din ansøgning i god tid inden eventuelle frister.
 • Orientér dig her på studieportalen om krav til fagbeskrivelser og dokumentation.
 • Tjek din AU-mail jævnligt, da studieadministrationen vil kontakte dig via mail, hvis der er behov for uddybende dokumentation/oplysninger.
 • Tjek din e-Boks. Studienævnets afgørelse vil blive sendt hertil.

Er du sent ude?

Studievejledningen vejleder dig til at ansøge, selvom der er kort tid til fristen, hvor du skal bruge din forhåndsgodkendelse/merit.

Det er ikke altid muligt at behandle en ansøgning rettidigt, hvis den indsendes kort tid før en frist. Som udgangspunkt vil din sagsbehandler og de undervisere og studerende, som foretager den faglige vurdering, dog prioritere ansøgninger af hastende karakter og forsøge at behandle din ansøgning, så du har svar inden en given frist.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du ikke får svar på din ansøgning før en eventuel frist, kan du kontakte studievejledningen. Studievejledningen har ikke mulighed for at fremskynde behandlingen af din ansøgning, men kan vejlede dig om dine muligheder, hvis du ikke får svar inden fristen.      

Hvor kan du få hjælp

 • Ved spørgsmål relateret til din ansøgning om forhåndsgodkendelse/merit, kontakt  Cecilie Ulfkjær, cecilieu@au.dk eller Sandra Hvilsted Pedersen, shp@au.dk
 • Ved spørgsmål relateret til dit udvekslingsophold, kontakt BSS International bss.international@au.dk.
 • Ved spørgsmål relateret til dit studieprogram/studieforløb, kontakt studievejledningen: counsellor@econ.au.dk.