Bachelorprojekt

Bachelorprojekt - Politik og økonomi

Du skriver dit bachelorprojekt på 6. semester. Bachelorprojektet giver dig mulighed for at arbejde med en videregående og uddybende behandling af et politologisk eller økonomisk relevant emne. Projektet skrives på baggrund af en gennemgang og diskussion af litteraturen og problemstillinger, der emnemæssigt skal ligge inden for relevante fagområder.

Som studerende ved politik og økonomi kan du vælge imellem at skrive bachelorprojekt ved enten Statskundskab eller Økonomi. Det foregår lidt forskelligt, alt efter hvor du vælger at skrive dit bachelorprojekt. Du kan læse mere om dette herunder.

Bachelorafhandlingerne skrives i udgangspunkt med én vejleder fra enten Institut for Økonomi eller Institut for Statskundskab. Der er dog mulighed for, at der tilknyttes en bivejleder fra det andet institut. Hvis du vil skrive et bachelorprojekt med en hoved- og bivejleder, er det et krav, at hvert af de to fagelementer skal indgå med en vis vægt. Som en tommelfingerregel skal det bivejledte fagelement udgøre mindst en tredjedel af det samlede bachelorprojekt.

Er du i tvivl om, hvilke krav der stilles til et tværfagligt politologisk/ økonomisk bachelorprojekt? Her kan du finde en vejledning til bachelorprojektet, som supplerer den til enhver tid gældende studieordning.   

Kandidatuddannelse
Du kan altid søge ind på Kandidatuddannelsen i Økonomi, som du har retskrav på, uanset hvor du vælger at skrive dit bachelorprojekt.
Ønsker du at søge om optagelse på Kandidatuddannelsen i Statskundskab, skal du skrive bachelorprojekt ved en hovedvejleder på Statskundskab (ligesom dit valgfag på 5. semester også skal være på Statskundskab). Du er dog ikke garanteret optag på Statskundskab.

Du kan læse mere om adgangskravene til kandidatuddannelserne her.

Bachelorprojekt ved Statskundskab

Der udbydes hvert forår en række seminarer (fag), som du kan skrive bachelorprojekt indenfor. Du skal i november prioritere de ønskede fag, hvorefter de fordeles mellem de studerende ved lodtrækning.

Du kan vælge mellem seminarer indenfor fagområderne Almen statskundskab, Offentlig forvaltning og Offentlig politik. Der er flere bachelorprojektfag du kan vælge imellem.

Du skal tilmelde dig via selvbetjeningen i perioden 1.-5. november. Fagene er tilgængelige i kursuskataloget fra 15. oktober.

Bachelorprojektseminaret afsluttes med en hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling inden for seminarets genstandsfelt. I tilknytning til udarbejdelsen af hjemmeopgaven gives der målrettet indføring i udformning af opgave- og forskningsdesign, ligesom der ydes opgavevejledning

Bachelorprojekt ved Økonomi

Informationsmøde før tilmeldingsfristen

Der afholdes informationsmøde vedrørende bachelorprojektet d. 2. november 2022 kl. 10-11 (1324-011). Powerpointen for oplægget kan efterfølgende findes på Økonomis Studieportal.

Bachelorprojekt webformular - valg af emne og vejleder
Du skal huske at udfylde tilmeldingsblanketten, hvori du oplyser dine ønsker til emne og vejleder. Tilmeldingsblanketten til bachelorprojektet vil blive tilgængelig her før tilmeldingsfristen:

Valg af vejleder og emne (tilmeldingsperioden er slut)

Du kan lade dig inspirere af Politik og økonomis vejlederkatalog over tilgængelige vejledere fra Institut fra Økonomi og dertilhørende emner. Du finder vejlederkataloget her.

Deadline for registering af valg og emne og vejleder er senest den 1. december.

Afleveringsfrister for studerende ved Politik og økonomi forår 2023

  • 1. forsøg: 6. juni kl. 12.00
  • 2. forsøg: 1. september
  • 3. forsøg: 1. december

Bachelor's Project for Economics and Management students
Faget "Bachelor's Project for Economics and Management students” (Oecon – 20 ECTS) består i at skrive bachelorprojekt, modtage vejledning og et mundtligt forsvar. Du kan skrive indenfor Mikroøkonomi, Makroøkonomi og Økonometri.

Særlige regler for Politik og økonomi
Du skal være opmærksom på der gælder to særlige regler for Politik og økonomi studerende, som vælger, at skrive bachelorprojekt ved Økonomi:

  1. Forsvar: Studerende på Politik og økonomi skal i stedet for det mundtlige forsvar før afleveringsfristen deltage i et møde hvor 1) Et udkast af den studerendes bachelorprojekt bliver diskuteret af en gruppe af studerende og også af vejleder(ne) og 2) Udkast til 3-5 andre studerendes bachelorprojekter bliver diskuteret. Aktiv deltagelse er påkrævet. Deltagelse i mødet er obligatorisk, og vejleder(ne) bestemmer, hvorvidt den studerende har deltaget tilfredsstillende. Hvis ikke, vil den studerendes bachelorprojekt ikke blive bedømt.

    Du kan læse mere om forløbet og reglerne i dette dokument: Procedure for Public Policy (PolØk) BA-theses supervised by faculty from the Department of Economics and Business Economics. 

  2. Reeksamen: Forud for hvert yderligere eksamensforsøg skal den studerende deltage i et møde af den ovennævnte type, hvor udkast til alle bachelorprojekter skrevet af Politik og økonomi-studerende, der afleveres til en given frist, diskuteres. Yderligere information findes på Studieportalen for Økonomi.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.