Bachelorprojekt Politik og Økonomi

Bachelorprojekt - Politik og økonomi

Du skriver dit bachelorprojekt på 6. semester. Bachelorprojektet giver dig mulighed for at arbejde med en videregående og uddybende behandling af et politologisk eller økonomisk relevant emne. Projektet skrives på baggrund af en gennemgang og diskussion af litteraturen og problemstillinger, der emnemæssigt skal ligge inden for relevante fagområder.

Som studerende ved politik og økonomi kan du vælge imellem at skrive bachelorprojekt ved enten Statskundskab eller Økonomi. Det foregår lidt forskelligt, alt efter hvor du vælger at skrive dit bachelorprojekt. Du kan læse mere om dette herunder.

Bachelorafhandlingerne skrives i udgangspunkt med én vejleder fra enten Institut for Økonomi eller Institut for Statskundskab. Der er dog mulighed for, at der tilknyttes en bivejleder fra det andet institut. Hvis du vil skrive et bachelorprojekt med en hoved- og bivejleder, er det et krav, at hvert af de to fagelementer skal indgå med en vis vægt. Som en tommelfingerregel skal det bivejledte fagelement udgøre mindst en tredjedel af det samlede bachelorprojekt.

Er du i tvivl om, hvilke krav der stilles til et tværfagligt politologisk/ økonomisk bachelorprojekt? Her kan du finde en vejledning til bachelorprojektet, som supplerer den til enhver tid gældende studieordning.   

Kandidatuddannelse
Du kan altid søge ind på Kandidatuddannelsen i Økonomi, som du har retskrav på, uanset hvor du vælger at skrive dit bachelorprojekt.
Ønsker du at søge om optagelse på Kandidatuddannelsen i Statskundskab, skal du skrive bachelorprojekt ved en hovedvejleder på Statskundskab (ligesom dit valgfag på 5. semester også skal være på Statskundskab). Du er dog ikke garanteret optag på Statskundskab.

Du kan læse mere om adgangskravene til kandidatuddannelserne her.

Bachelorprojekt ved Statskundskab

Der udbydes hvert forår en række seminarer (fag), som du kan skrive bachelorprojekt indenfor. Du skal i november prioritere de ønskede fag, hvorefter de fordeles mellem de studerende ved lodtrækning.

Du kan vælge mellem seminarer indenfor fagområderne Almen statskundskab, Offentlig forvaltning og Offentlig politik. Der er flere bachelorprojektfag du kan vælge imellem.

Du skal tilmelde dig via selvbetjeningen i perioden 1.-5. november. Fagene er tilgængelige i kursuskataloget fra 15. oktober.

Bachelorprojektseminaret afsluttes med en hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling inden for seminarets genstandsfelt. I tilknytning til udarbejdelsen af hjemmeopgaven gives der målrettet indføring i udformning af opgave- og forskningsdesign, ligesom der ydes opgavevejledning

Bachelorprojekt ved Økonomi

Informationsmøde før tilmeldingsfristen

Der afholdes informationsmøde vedrørende bachelorprojektet mandag d. 23. oktober 2023 kl. 12.00 - 13.00 i 2636-U1 Auditorium. Powerpointen for oplægget kan efterfølgende findes på Økonomis Studieportal.


Tilmelding til bachelorprojektet – valg af emne og vejleder

Inden deadline for tilmelding 1. december skal du registrere dit projekt med foreløbig opgavetitel og ønsket vejleder via en online registreringsblanket på Økonomis studieportal. Du kan lade dig inspirere af Politik og økonomis vejlederkatalog over tilgængelige vejledere fra Institut fra Økonomi og dertilhørende emner. Du finder vejlederkataloget her.
 

Afleveringsfrister for studerende ved Politik og økonomi 

  • Ordinær eksamen: 1. maj kl. 12.00 
  • Reeksamen: 1. september eller 1. december

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.


Tilmelding til reeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i maj, kan du tilmelde dig reeksamen i september og december. Du må derfor gerne tilmelde dig med forsvar i december uden at have deltaget i september. I så fald har du så sidste forsøg ved den ordinære sommereksamen det følgende år. Når du udfylder registreringsblanketten på studieportalen, skal du angive, om du ønsker at aflevere dit 2. forsøg den 1. september eller 1. december.

Tilmelding til reeksamen den 1. september eller 1. december skal ske senest den 15. juni via registreringsblanketten på studieportalen (blanketten åbner den 1. juni). 

Hvis du ikke består eller afleverer dit bachelorprojekt den 1. september, kan du tilmelde dig reeksamen den 1. december senest den 1. oktober ved at sende en mail til bachelor.bss@au.dk.


Bachelorprojekt ved Institut for Økonomi

Faget "Bachelorprojekt" ved Institut for Økonomi består i at skrive bachelorprojekt, modtage vejledning og et mundtligt forsvar. Du kan skrive indenfor Mikroøkonomi, Makroøkonomi og Økonometri.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.