Gæstefagsstuderende

Indskrivning på gæstefag

Gæstestuderende er studerende, der er indskrevet som fuldtidsstuderende på en videregående uddannelse på en dansk uddannelsesinstitution, og som led i denne uddannelse ønsker at følge fag og aflægge eksamen på et andet studie end stamstudiet.


Gæstefag er ikke et fag ud over din uddannelse. Hvis du ønsker moduler ud over din uddannelse, kan du tage enkeltfag via tompladsordningen.

Som gæstestuderende har du mulighed for at blive tilmeldt fag og eksaminer ved uddannelserne på Aarhus BSS. Som gæstestuderende gælder der følgende betingelser:

 • Du skal være indskrevet som fultidsstuderende på en videregående uddannelse på en dansk uddannelsesinstitution.
 • Du skal kunne få eksamen fra Aarhus BSS indsat i dit studieprogram på din egen uddannelse. Dvs. du skal kunne få merit for faget.

Du ansøger om forhåndsgodkendelse ved studienævnet for din egen uddannelse. Det er en god idé at søge i god tid. Hvis det er muligt at få godkendt flere fag, end du skal bruge, vil dette være en fordel. Du kan efterfølgende lave en prioriteringsliste, og vi kan så blot gå videre ned af listen, hvis der ikke er plads på én af dine øverste prioriteter. Hvis du ikke har flere fag godkendt, skal du først til at søge om ny godkendelse, efter at du har fået brev om, at du ikke er optaget på alle de ønskede fag. Her kan du godt støde ind i problemer med at få skaffet en godkendelse, inden det er for sent at blive optaget.

Optagelsesbetingelser

Enhver ansøgning om optagelse behandles individuelt, og adgangskravene afhænger af, hvilket fag du søger optagelse på. Men generelt er følgende gældende:

 • Optagelse på kandidatniveau kræver, at du har en bestået bacheloruddannelse svarende til 180 ECTS.
 • Optagelse på bachelorniveau kræver i nogle tilfælde et bestemt gymnasielt niveau.
  • For bachelorfag på Erhvervsøkonomi, HA kræves der bestået matematik på min. B-niveau
  • For bachelorfag på Erhvervssprog kræves der i nogle tilfælde et bestemt sprogligt niveau
 • Du skal kunne få fuld merit for fagene på din egen institution.
 • Der skal være ledige pladser på det fag, du søger om optagelse på.

OBS!

Der er på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at søge om gæstefag på bachelor - eller kandidatniveau på Psykologi grundet manglende studiekapacitet. 

Vær opmærksom på

 • at såfremt der er fuldt optag og dermed ingen frie pladser på 1. år, vil det ikke være muligt at blive optaget på enkeltfag på 1. og 2. semester af bacheloruddannelserne.
 • at vi ikke kan garantere, at alle fag bliver oprettet.
 • at et fag kan være aflyst allerede inden tilmeldingsfristens udløb.
 • at der ikke tages hensyn til timesammenfald, når du kommer fra en anden uddannelse.
 • at de søgte fag kan have enten anbefalede eller obligatoriske forudsætningsfag. Disse står angivet i kursuskataloget. Det er dit eget ansvar at leve op til disse forudsætninger, og der vil ikke blive taget hensyn til eventuel manglende baggrundsviden.

AU-studerende: Ansøgning om gæstefag

 1. Du ansøger om forhåndsgodkendelse via ansøgningsformularen ”Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på Aarhus Universitet”, som du finder mitstudie.au.dk under Ansøgninger til studienævn.
 2. Forhåndsgodkendelsen og ansøgningsskemaet samt evt. bilag sendes efterfølgende til studienævnet ved gæstefaget via denne mail dispensationsansogninger.bss@au.dk.
 3. Studienævnet ved gæstefaget behandler din ansøgning.
 4. Du kan forvente at få svar på din ansøgning medio januar/august.


NB! Når du har bestået gæstefaget, skal du give dit eget studienævn besked og indsende dokumentation, så faget kan blive meritoverført til dit studieprogram.

Studerende fra andre uddannelsesinstitutioner: Ansøgning om gæstefag

Der er ansøgningsfrist 14 dage inden semesterstart i hhv. forårs- og efterårssemestret.

De bachelor- og kandidatfag, der udbydes til gæstestuderende, kan findes i AUs kursuskatalog. Der gøres opmærksom på, at nogle fag kan være fyldt op af uddannelsernes egne studerende. Det kan derfor være en god ide at kontakte studievejledningen for oplysninger herom, inden du søger.

Din ansøgning skal vedlægges:

 • Forhåndsmeritgodkendelse fra dit studienævn
 • Eksamensbevis for din gymnasiale uddannelse. - Vær opmærksom på din gymnasiale uddannelse skal opfylde adgangskravene til den pågældende uddannelse.
 • For ansøgere der ikke er indskrevet på Aarhus Universitet, dokumentation for nuværende uddannelsesniveau (bevis, bekræftet udskrift el.lign.)

For behandlingen af din ansøgning gælder følgende:

 • Ansøgningerne behandles efter et først-til-mølle princip.
 • Din ansøgning behandles ikke før, den korrekte dokumentation er vedlagt
 • Ved ansøgninger der modtages tæt på ansøgningsfristen, kan det ikke garanteres, at der foreligger svar ved studiestart.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning medio januar/august.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet sendes til dispensationsansogninger.bss@au.dk.

Særligt for studerende udenfor EU-EEA

Studerende udenfor EU-EEA, som er indskrevet på en fuldtidsuddannelse på et dansk universitet, og betaler undervisningsafgift, skal betale for deres fag på Aarhus BSS. Prisen dækker undervisning og 2 på hinanden følgende eksamensforsøg i henholdsvis den ordinære eksamenstermin og re-eksamensterminen.

For studerende udenfor EU-EEA koster det 140 Euro per ECTS for bachelorfag og 170 Euro per ECTS for kandidatfag.

Bemærk dog, at fag udbudt på Summer University har en anden pris. Vær opmærksom på at man som enkeltfagsstuderende ikke kan få opholdstilladelse i Danmark.