Skrivehjælp

Materialet på denne side skal opfattes som generelle råd. Husk at undersøge kravene i studieordningen og fagets retningslinjer samt at tale med din underviser/vejleder. 

Vil du:

  • blive bedre til at skrive bundne opgaver? Læs Bundne opgaver
  • have idéer til hvordan du kan disponere din tid ved skriftlige eksamener? Læs kap. 7 i Bundne opgaver
  • i gang med nogle overskuelige skriveaktiviteter, der kan føre dig nærmere en færdig opgave? Prøv nogle af aktiviteterne fra Den gode opgave
  • undgå at gå i stå med din skrivning? Prøv en interaktiv øvelse fra Studypedia
  • forbedre dit akademiske sprog? Prøv en Sprogtest 
  • blive bedre til at argumentere i opgaver? Læs Akademisk argumentation 

Bundne opgaver

Bundne opgaver - hjemmeopgaver og eksamensopgaver på videregående uddannelser

Skov, S. Samfundslitteratur, 2008

Bogen fokuserer på, hvordan man skriver en god opgave med givet problemformulering, og er dermed særlig relevant for studerende på 1.- 5. semester. På 70 sider gives en overskuelig indføring i, hvordan man aflæser en problemformulering og strukturerer sin opgavebesvarelse bedst muligt. Derudover gennemgås akademisk sprog og metakommunikation og der gives gode råd til skriveprocessen.  

Bogen indeholder mange kommenterede eksempler fra bundne opgaver fra forskellige universitetsuddannelser.   

Opgaveskrivning

Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser

Rienecker, L. & P. S.  Jørgensen, Samfundslitteratur, 2017

Denne håndbog er udformet som en aktivitetsbog og er fortrinsvis rettet mod studerende, der selvstændigt skal udarbejde en problemformulering i forbindelse med en opgave. Dog omhandler kap. 2 (12 sider) ugeopgaver og bundne opgaver. Bogen indeholder kapitler om hvordan man finder frem til en problemformulering, søger litteratur og bruger kilder, strukturer en opgave, argumenterer og skriver klart, samt skriveprocessen. Bogen indeholder mange eksempler fra universitetsopgaver afleveret på forskellige universitetsuddannelser.

På forlagets hjemmeside kan bogens aktivitetsskemaer gratis downloades som pdf/word-dokument. Fx findes et skema, der kan bruges til at planlægge hele opgaveskrivningsprocessen (s. 12) og ideer til, hvad man kan starte med at skrive på opgaven fra første dag (s. 4).

 

The Craft of Research

Booth, W.C., G. G. Colomb & J. M. Williams.  University of Chicago Press, 2008

Denne håndbog er en international klassiker om ”research writing” og er mest brugbar for studerende, der skal skrive BA-projekt eller speciale. Bogen dækker alle aspekter af at skrive en universitetsopgave og er både klar og grundig.

Særligt kan anbefales kap. 2 (hvordan man trin for trin kan arbejde sig frem til en problemformulering) og kap. 3 (der detaljeret beskriver hvordan man opbygger et akademisk argument). På forlagets hjemmeside findes bogens indholdsfortegnelse.

Sprogtest

Sprogtest

Københavns Universitet

Hvad vil det sige at skrive akademisk? På denne side kan man få information om og adgang til to sprogtests, der har fokus på klart, korrekt og videnskabeligt sprog samt generelle akademiske tekstnormer. De to tests kan både stå alene og bruges som supplement til bogen Bundne opgaver af samme forfatter.

LSE tool kit

LSE Study Tool Kit

Teaching and Learning Centre, London School of Economics and Political Science

Denne webressource indeholder bl.a. materiale om, hvordan man generelt skaber overbevisende argumenter og opøver evnen til kritisk analyse. Giver også gode ideer til, hvordan man kommer i gang med at skabe overbevisende argumenter i opgaver.

Studypedia

Studypedia

Centre for Educational Development, AU

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele dit uddannelsesforløb. Særlig relevant for opgaveskrivere er afsnittene om 'Skriv opgaven' og 'Videnskabelighed'.

Studypedia indeholder også en kort gennemgang af argumentation i opgaver.

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser

Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser

Jørgensen, P.S. Samfundslitteratur, 2014

Hæftet tilbyder 10 konkrete råd om, hvordan man kan forbedre sit akademiske sprog ved at skrive så klart som muligt. Samtidig diskuterer bogen en række ofte stillede spørgsmål om akademisk skrivning, fx om brugen af ”jeg”, hvordan man undgår kildeafsmitning og om brugen af journalistisk og litterært sprog. Endelig indeholder bogen en tjekliste, man kan bruge i forbindelse med revision af sin egen eller andres opgaver.

Akademisk argumentation

Akademisk argumentation – skriv overbevisende opgaver på de videregående uddannelser

Hegelund, S. Samfundslitteratur, 2000

At kunne analysere andres argumentation og argumentere for egne faglige pointer i opgaver er en helt central færdighed for universitetsstuderende. Bogen viser, hvordan man kan bruge Toulmins argumentmodel til formålet. For opgaveskrivere er særligt ideen om, at man med fordel kan opbygge en opgave som ét, overordnet argument meget brugbar. Både som en metode til at komme i gang med opgaven og til at sikre, at man undervejs disponerer både sin tid og selve opgaven optimalt.

Studiemetroen indeholder en kort gennemgang af argumentation i opgaver baseret på bogen.

Stop plagiat

Stopplagiat.nu

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Brugeruddannelse, Syddansk Universitet, Københavns Universitet & Aarhus Universitet

Studerende kan være i tvivl om hvordan man bruger og henviser til kilder i opgaver og kan derfor være nervøse for at komme til at plagiere. Denne webtutorial klargør nogle af de overordnede regler, der gælder på området (fx forskellen mellem citat og parafrase). Materialet indeholder korte videoer, en quiz og små øvelser.

Dataindsamling

Retningslinjer for studerendes indsamling af data

I forbindelse med uddannelsen i Statskundskab/Samfundsfag gennemfører de studerende et stort antal undersøgelser fx i form af spørgeskemaundersøgelser eller interviews. Det er en helt afgørende del af uddannelsen, at de studerende kan lave deres egen dataindsamling. Det er imidlertid også væsentligt, at der foretages en afvejning af behovet for at indsamle egne data, ligesom alle undersøgelser naturligvis skal overholde gældende regler på området og i øvrigt leve op til god forskningsskik. Indsamlingen foretages af de studerende selv under eget ansvar, men med disse retningslinjer præciseres de krav, Instituttet stiller til de studerendes indsamling af data i forbindelse med.

1.       Proportionalitet i dataindsamling. Instituttets forskere og studerende gennemfører samlet set meget store mængder af surveys og andre typer dataindsamling. Det er derfor væsentligt, at omfanget af de undersøgelser man planlægger, er proportionalt med det formål, man skal bruge dem til. Herunder skal det overvejes, om der findes eksisterende datamateriale, der vil kunne anvendes i stedet for nyindsamlet materiale. Proportionalitetsvurderingen skal også inddrage modtagergruppens tidsforbrug i forhold til den gavn, modtagergruppen igennem den planlagte formidlingsindsats vil have af undersøgelsen. Proportionalitetsprincippet skal fortolkes snævrere i forbindelse med studerendes udsendelse af spørgeskemaer. Meget store udsendelser af spørgeskemaer bør under alle omstændigheder undgås.

2.       Oplysninger om afsender. Det skal fremgå klart af den medfølgende tekst, hvem der gennemfører undersøgelsen og i hvilken sammenhæng resultaterne skal anvendes. Der skal også fremgå kontaktoplysninger til afsenderen. Det skal fremgå, at der er tale om indsamling af data til en studenteropgave. Universitetets eller instituttets logo må ikke anvendes, når studerende indsamler datamateriale.

3.       Oplysninger om undersøgelsen. Der skal være en retvisende beskrivelse af undersøgelsens faglige formål. Det skal være klart for deltagerne, hvilket eller hvilke overordnede spørgsmål undersøgelsen skal belyse. Det er væsentligt, at der er en klar sammenhæng mellem denne beskrivelse og de spørgsmål, der stilles.

4.       Korrekt sprog. Da instituttet under alle omstændigheder bliver forbundet med undersøgelsen skal de studerende anvende et korrekt og pænt sprog ved skriftlige henvendelser.

5.       Oplysninger om behandling af data. Det skal på forhånd overvejes, hvordan data skal behandles, og dette skal fremgå klart af invitationen. Vælger man fuld anonymisering, må det under ingen omstændigheder være muligt – heller ikke for de studerende, der laver undersøgelsen – at sammenkoble deltagernes identitet med deres svar. Hvis man angiver, at data kun vil blive anvendt i anonymiseret form, må det ikke være muligt (for andre end dem, der laver undersøgelsen) at identificere deltagerne fx ved at sammenkæde svar på forskellige spørgsmål.

6.       Overholdelse af regler. Enhver undersøgelse skal naturligvis overholde gældende regler, herunder regler om beskyttelse af personoplysninger (GDPR). Den studerende er forpligtet til at orientere sig herom på Datatilsynets hjemmeside. Den studerende er ligeledes forpligtet til at følge Aarhus Universitets vejledning om GDPR for studerende: studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/databeskyttelse-gdpr/opgaver/ 

7.       De studerende skal sikre, at de relevante hensyn drøftes med vejlederen for den pågældende studieopgave.