Bacheloropgave

Bacheloropgave på statskundskab

Bacheloropgaven skrives almindeligvis på 6. semester. Der udbydes hvert forår en række seminarer, der kan skrives bacheloropgave indenfor. 

Læs mere om tilmelding til bachelorseminarer på denne side.

Bachelorprojektseminaret giver en videregående og uddybende behandling af et politologisk relevant emne på baggrund af en gennemgang og diskussion af litteraturen og problemstillinger inden for seminarets genstandsfelt, der emnemæssigt skal ligge inden for et af flg. fagområder: Almen statskundskab, Sammenlignende statskundskab, Politisk teori, International politik, Sociologi, Offentlig forvaltning og Offentlig politik

Bachelorprojektseminaret afsluttes med en hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling inden for seminarets genstandsfelt. I tilknytning til udarbejdelsen af hjemmeopgaven gives der målrettet indføring i udformning af opgave- og forskningsdesign ligesom der ydes opgavevejledning.

Oversigt over eksamen og reeksamen

Eksamensdatoer

Du finder eksamensdatoerne for bacheloropgaven i eksamensplanen.

Eksamenstype Eksamenstidspunkt Tilmeldingsfrist Tilmelding
Ordinær eksamen Maj/juni Når du er tilmeldt faget/undervisningen, er du automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.   Når du er tilmeldt faget/undervisningen, er du automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.   
1. reeksamen August Juli Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk -> STADS  
2. reeksamen December/januar September Du tilmelder dig ved at skrive til bachelor.bss@au.dk.  

Se de specifikke tilmeldingsfrister for reeksamen under ’Eksamenstilmelding og -afmelding'.

Forudsætning for tilmelding til reeksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i 1. og 2. reeksamen, at du har brugt et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.

Framelding af eksamen

Du kan framelde dig den ordinære eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan gå til reeksamen, medmindre du har aflagt prøveforsøg ved den ordinære eksamen.  

Afmelding af reeksamen kan ikke ske efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages-fristen ikke gælder ved reeksamen.

Formalia

Nedenstående formelle krav gælder til bacheloropgaven på statskundskab:

 • Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 70.000 anslag (inkl. mellemrum), inkl. noter, tabeller og figurer, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Skrives opgaven på engelsk, kan resumeet skrives på dansk eller engelsk. 
 • Gældende fra foråret 2024: Studerende kan skrive alene eller i grupper af to (inden for samme bachelorprojektseminar). Skriver to studerende sammen, forhøjes det maksimale omfang med 50% til i alt 105.000 anslag (inkl. mellemrum). Ved aflevering af kollektive opgaver skal det fremgå, hvem der har skrevet hvilke afsnit.
 • Besvarelser, der overskrider det normerede omfang eller som ikke tillader individuel bedømmelse, vil blive afvist. 
 • Der er ingen formelle krav vedrørende linjeafstand, margener, skrifttype, sidehoved og sidefod; opgavens layout skal blot fremstå læsevenligt. Sidehoved og sidefod tæller ikke med i det samlede antal anslag.
 • Tabeller og figurer tælles med i det samlede antal anslag. Det er dit eget ansvar at medtælle alle anslag i tabeller og figurer også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word).  
 • Bilag: Under bilag kan der afleveres datafiler og anden dokumentation af metodiske valg, der ikke tæller med i omfanget. Fagets undervisere angiver, hvilken type dokumentation, der kræves i den pågældende eksamen. Indhold, der ønskes bedømt, skal indgå i selve opgaven. Bilagene vil kun blive anvendt til at efterse metodisk dokumentation i tvivlstilfælde.
 • Der er ingen formelle krav vedrørende forsiden. Forsiden tæller ikke med i opgavens omfang.
 • Eksamen er anonym og du skal ikke skrive navn og studienummer i besvarelsen. Der skal i stedet angives det løbenummer, du bliver tildelt i Wiseflow ved aflevering. 

Bacheloropgave på samfundsfag

Bacheloropgaven skrives almindeligvis på 5. semester. Der udbydes hvert efterår et seminar, som der skal skrives bacheloropgave i. Faget er sædvanligvis bredt, så der kan skrives opgave inden for flere af fagets hovedområder.

Læs mere om automatisk tilmelding til bachelorseminaret på denne side.

Oversigt over eksamen og reeksamen

Eksamensdatoer

Du finder eksamensdatoerne for bacheloropgaven i eksamensplanen.

Eksamenstype Eksamenstidspunkt Tilmeldingsfrist Tilmelding
Ordinær eksamen December/januar Når du er tilmeldt faget/undervisningen, er du automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.   Når du er tilmeldt faget/undervisningen, er du automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.   
1. reeksamen Februar Februar Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk -> STADS  
2. reeksamen Maj/juni Marts Du tilmelder dig ved at skrive til bachelor.bss@au.dk.  

Se de specifikke tilmeldingsfrister for reeksamen under ’Eksamenstilmelding og -afmelding'.

Forudsætning for tilmelding til reeksamen

Det er en forudsætning for deltagelse i 1. og 2. reeksamen, at du har brugt et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.

Framelding af eksamen

Du kan framelde dig den ordinære eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan gå til reeksamen, medmindre du har aflagt prøveforsøg ved den ordinære eksamen.  

Afmelding af reeksamen kan ikke ske efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages-fristen ikke gælder ved reeksamen.

Formalia

Nedenstående formelle krav gælder til bacheloropgaven på samfundsfag:

 • Opgavebesvarelsen må have et omfang på maksimalt 56.000 anslag (inkl. mellemrum), inkl. noter, tabeller og figurer, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og engelsk resumé. Resuméet indgår i bedømmelsen. Skrives opgaven på engelsk, kan resumeet skrives på dansk eller engelsk. 
 • Opgaven er individuel, og det er ikke muligt at aflevere bacheloropgaven i grupper.
 • Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist. 
 • Der er ingen formelle krav vedrørende linjeafstand, margener, skrifttype, sidehoved og sidefod; opgavens layout skal blot fremstå læsevenligt. Sidehoved og sidefod tæller ikke med i det samlede antal anslag.
 • Tabeller og figurer tælles med i det samlede antal anslag. Det er dit eget ansvar at medtælle alle anslag i tabeller og figurer også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word).
 • Der er ingen formelle krav vedrørende forsiden. Forsiden tæller ikke med i opgavens omfang.
 • Bilag: Under bilag kan der afleveres datafiler og anden dokumentation af metodiske valg, der ikke tæller med i omfanget. Fagets undervisere angiver, hvilken type dokumentation, der kræves i den pågældende eksamen. Indhold, der ønskes bedømt, skal indgå i selve opgaven. Bilagene vil kun blive anvendt til at efterse metodisk dokumentation i tvivlstilfælde.
 • Eksamen er anonym og du skal ikke skrive navn og studienummer i besvarelsen. Der skal i stedet angives det løbenummer, du bliver tildelt i Wiseflow ved aflevering. 

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.

Aftale om fortrolighed

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden.

Den finder du her: Fortrolighedsaftale

Studenterrejse- og researchkonto

Gennem instituttets studenterrejse- og researchkonto kan du søge om midler til at dække rejse- og researchomkostninger i forbindelse med dit speciale.