Startmerit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, skal du oplyse, hvis du tidligere har bestået fagelementer på videregående uddannelser, som du ikke har afsluttet.

Universitetet skal vurdere, om du kan få merit for disse fag, dvs. om de fagelementer, du tidligere har bestået, kan erstatte fag på din nye uddannelse.

Hvis du tildeles merit for et eller flere fag, betyder det, at de tidligere beståede fag træder i stedet for fag på den uddannelse, du er optaget på. Du tilmeldes derfor ikke undervisning eller eksamen i faget/fagene, da det/de i kraft af meritten er bestået.

Startmeritten er obligatorisk og kan ikke fravælges, selvom du f.eks. hellere vil følge det eller de fag, du får merit for.

Fag fra afsluttede uddannelser på samme niveau er ikke omfattet af den obligatoriske startmerit. Du har dog mulighed for at søge om merit. 

Hvornår får du svar?

Det kan tage op til et par måneder at behandle alle ansøgninger om obligatorisk startmerit. Du vil derfor kunne opleve, at du ikke får svar på din merit inden studiestart.

Vi opfordrer til, at du følger alle de fag, du er tilmeldt på første semester, mens du afventer svar på din ansøgning. Hvis du senere får merit for et fag, du er tilmeldt, vil du blive afmeldt undervisning og eksamen i faget.

Du får besked via Digital Post, når det er afgjort, om du får merit.

Hvis du ønsker at ændre dine tilmeldinger på baggrund af den tildelte merit, skal du kontakte studieadministrationen via bachelor.bss@au.dk  som bachelorstuderende eller kandidat.bss@au.dk som kandidatstuderende.

Hvis du  har brug for hjælp til planlægningen af dit studieprogram, opfordres du til at kontakte studievejledningen

Hvad er kravene til dokumentationen?

Du kan blive bedt om at indsende uddybende dokumentation, hvis den dokumentation, du har uploadet i forbindelse med din ansøgning, ikke indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for, at studieadministrationen kan behandle din ansøgning. I det tilfælde vil du blive kontaktet på din AU-mail.

Herunder kan du se, hvad der er nødvendigt for, at din ansøgning kan behandles.

 • Eksamensbevis
 • En officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala (ved udland)
 • Udførlige og officielle kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, som indeholder følgende oplysninger:
  • Kursuskode
  • Kursustitel
  • Beskrivelse af kursets indhold
  • Eksamensform
  • Kursets vægtning (ECTS/credits)
  • Kursets niveau (fx bachelor/master)
  • Litteraturliste/pensumangivelser
  • Evt. kursusplan/undervisningsplan

Hvem kan svare på mine spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning om obligatorisk startmerit eller ønsker at eftersende dokumentation til brug for behandlingen af din ansøgning, kan du kontakte studieadministrationen på mailen dispensationsansogninger.bss@au.dk.

FAQ

Får jeg automatisk tildelt startmerit, eller skal jeg selv søge?

Startmerit behandles automatisk på baggrund af oplysninger, som du har indgivet i forbindelse med din ansøgning om optagelse på uddannelsen. Du skal altså ikke selv ansøge.

Hvornår får jeg svar?

De fleste studerende vil modtage svar på startmerit i løbet af august eller september måned. Nogle studerende vil dog få svar senere.

Hvis du ikke modtager svar i løbet af september måned og er i tvivl om din ansøgning er under behandling, kan du kontakte studieadministrationen via mail til dispensationsansogninger.bss@au.dk

Skal jeg starte på et kursus, selvom jeg forventer, at jeg kan få merit?

Vi opfordrer til, at du følger alle fagene, som du er tilmeldt på første semester, mens du afventer svar på din ansøgning om startmerit. Hvis du bliver tildelt merit for et fag, vil du blive afmeldt undervisning og eksamen i faget, når meritten registreres i dit studieprogram.

Læs mere om startmerit

Hvis du har undladt at oplyse, og/eller hvis du har givet urigtige oplysninger om beståede fag på en videregående uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, kan det få konsekvenser for dine muligheder for at fortsætte på din uddannelse.