Forhåndsgodkendelse og merit

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgningen godkendes af studienævnet.

Hvis prøverne er på tilstrækkeligt niveau og har relevans, kan de indsættes som valgfag.

Hvis der er komplet ækvivalens mellem en prøve, som du har taget, og en obligatorisk prøve på dit studium, så kan du fritages for denne.

Der gives kun merit, hvis studienævnet er fuldstændig overbevist om kvalitet og indhold i de elementer andre steder fra, som du ønsker indsat. Det er derfor vigtigt, at du følger nedenstående vejledning, hvis du søger om merit.  

Sådan søger du forhåndsgodkendelse/merit

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør om du må få forhåndsgodkendelse eller merit.

Både forhåndsgodkendelse og merit søger du gennem mitstudie.au.dk -> 'Ansøg hos dit studienævn'.

Der er forskellige blanketter til ansøgning af merit og forhåndsgodkendelse henholdsvis på AU og uden for AU på mitstudie.au.dk
Ønsker du at erstatte et fag i dit studieprogram med et andet fag på AU, er det gæstefag.

Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til/merit fra udvekslingsophold, så se under 'Udveksling og praktik i Udlandet'.

Forhåndsgodkendelsen er ikke en godkendelse til optagelse på det/de fag du har søgt godkendelse af og du skal selv kontakte uddannelsesinstitutionen for at søge om optagelse på faget/fagene.

Hvis du ønsker et fag ud over din uddannelse, skal du ansøge via tomplads (mod betaling).

Hvilke informationer skal jeg bruge?

Du kan først søge om forhåndsgodkendelse eller merit, når du har indsamlet alle alle relevante informationer:

Forhåndsgodkendelse (før du tager et fag ved et andet universitet)

 • Navn på fag, uddannelse og uddannelsesinstitution som du ønsker at følge,
 • Officielle kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (bachelor eller kandidat) og omfang klart fremgår.
  • Fag til kandidatuddannelsen skal være på kandidatniveau (dog kan fag på fjerde år af en fire-årig bachelor godkendes),
 • Litteraturlister for hvert fag,
 • Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette den normerede belastning over 2 semestre. Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du ønsker at tage fag,
 • Hvilke fag ansøgningsfagene skal erstatte på din egen uddannelse/i din studieordning - eller om fagene ønskes indsat som valgfag.

 

Merit (overførsel af beståede fag fra andet universitet)

 • Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået,
 • Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala,
 • En engelsk kursustitel skal oplyses for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført,
 • Forhåndsgodkendelse af de fag, du søger om at få meritoverført, eller kursusbeskrivelse på dansk eller engelsk af de kurser, som du søger om at få meritoverført (inkl. kursusniveau, ECTS mv.),
 • Litteraturlister, fagbeskrivelse, m.v. Af hensyn til bedømmelsen af faget som enten politologisk eller samfundsvidenskabeligt er dette absolut nødvendigt. Husk derfor at tage alt materiale med hjem,
 • Huske at anføre, om du ønsker faget overført som politologisk eller samfundsvidenskabeligt (for samfundsfagsstuderende: seminar i komparativ politik, sociologi eller international politik).

Politologiske og samfundsvidenskabelige seminarer

Hvis du læser statskundskab, kan gæstefag eller fag fra udvekslingsophold overføres som enten politologiske eller samfundsvidenskabelige. Ved godkendelse som politologiske seminarer stilles der krav til fagets politologiske indhold og sigte. 

Hvis du læser samfundsfag, skal fagene være politologiske.  

Politologiske seminarer
Et politologisk seminar ligger emnemæssigt inden for følgende fagområder: Komparativ politik, politisk adfærd og holdningsdannelse, offentlig forvaltning, politiske institutioner og offentlig politik, international politik, politisk teori og politisk sociologi.

Samfundsvidenskabelige seminarer
Et samfundsvidenskabeligt seminar ligger emnemæssigt inden for følgende fagområder: Komparativ politik, politisk adfærd og holdningsdannelse, offentlig forvaltning, politiske institutioner og offentlig politik, international politik, politisk teori og politisk sociologi. For et samfundsvidenskabelige seminar kan genstandsfeltet også ligge inden for områder, der er nært beslægtet med politologien, herunder fx makroøkonomi, offentlig ret og organisationsteori.

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om forhåndsgodkendelse eller merit er i udgangspunktet 6-8 uger.

Hvis de vedhæftede fagbeskrivelser eller ansøgningen er mangelfuld, kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Sommerperioden
I sommerperioden må der forventes længere sagsbehandlingstid, da de undervisere og studerende, som laver de faglige vurderinger, i udgangspunktet holder ferie i juli måned. 

Hvorfor er sagsbehandlingstiden 6-8 uger?

Når du har indsendt din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit, vil sagsbehandleren gennemgå de vedhæftede fagbeskrivelser og vurdere, om de indeholder de nødvendige informationer. Dernæst sendes fagbeskrivelserne til de undervisere og studerende, der skal foretage den faglige vurdering. Når sagsbehandleren har modtaget den faglige vurdering sammenfattes en afgørelse, som du modtager via e-Boks.

Hvad kan du selv gøre?

 • Indsend din ansøgning i god tid inden eventuelle frister.
 • Orientér dig her på studieportalen om krav til fagbeskrivelser og dokumentation.
 • Tjek din AU-mail jævnligt, da studieadministrationen vil kontakte dig via mail, hvis der er behov for uddybende dokumentation/oplysninger.
 • Tjek din e-Boks. Studienævnets afgørelse vil blive sendt hertil.

Er du sent ude?

Studievejledningen vejleder dig til at ansøge, selvom der er kort tid til fristen, hvor du skal bruge din forhåndsgodkendelse/merit.

Det er ikke altid muligt at behandle en ansøgning rettidigt, hvis den indsendes kort tid før en frist. Som udgangspunkt vil din sagsbehandler og de undervisere og studerende, som foretager den faglige vurdering, dog prioritere ansøgninger af hastende karakter og forsøge at behandle din ansøgning, så du har svar inden en given frist.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du ikke får svar på din ansøgning før en eventuel frist, kan du kontakte studievejledningen. Studievejledningen har ikke mulighed for at fremskynde behandlingen af din ansøgning, men kan vejlede dig om dine muligheder, hvis du ikke får svar inden fristen.