SU

12 klip udover normeret studietid

Du kan højst få udbetalt 70 SU-klip til videregående uddannelser, men din reelle støttetid (de måneder du kan modtage SU til en specifik uddannelse) får du tildelt ud fra din uddannelses normerede længde. Er din uddannelse normeret til 34 måneder (3 studieår), vil din støttetid være 34 måneder, og dermed 34 SU-klip.

Hvis du starter på din første videregående uddannelse indenfor 2 år efter første gymnasiale uddannelse, har du ret til 12 klip ud over den normerede studietid, som du kan bruge ved forsinkelse. Du kan kun bruge klippene, hvis du har klip tilbage i dit klippekorts overordnede ramme på 70 klip.

Typisk vil de 12 klip udover normeret studietid automatisk fremgå af dit klippekort, men i nogle tilfælde skal du selv kontakte SU-kontoret for at få dem registreret i dit klippekort. Der er også mulighed for at du kan blive undtaget fra 2-årsfristen.

Læs mere om undtagelser, regler og ansøgning i fanerne på denne side.

Undtagelse fra 2-års fristen

Du kan i visse tilfælde få udvidet 2-årsfristen og dermed have ret til de 12 klip udover normeret studietid.

Følgende årsager kan give en udvidelse af 2-årsfristen:

 1. Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår
 2. Uddannelse med henblik på, samt udsendelse som led i, forsvarets internationale operationer
 3. Adoption eller barsel
 4. Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap (Læs mere om vores krav for dokumentation for sygdom under lægeerklæring)
 5. Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende
 6. Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som elite- eller verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark

Der skal være tale om, at du konkret er blevet forhindret i at begynde på en videregående uddannelse inden for 2-årsfristen.

Du skal selv søge om dette i minSU-> søg SU -> støttetid
Husk at uploade den nødvendige dokumentation.

Eksempel

Lægeerklæringens indhold

Udformning og indhold af lægeerklæringen er af stor betydning for, om du opfylder betingelserne for at få udvidet 2 års-fristen på grund af længevarende sygdom, og SU-kontoret vil derfor opfordre dig til at være opmærksom på følgende:

 • Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, at du har været syg
 • Det skal af lægeerklæringen tydeligt fremgå, i hvilken periode du har været syg
 • Det skal fremgå af lægeerklæringen, at du på grund af sygdom er blevet forhindret i at starte på en videregående uddannelse i pågældende år
 • En lægeerklæring skal være dateret og underskrevet af lægen og forsynet med hans/hendes stempel. 
  • Udskrifter for sundhed.dk, epikriser og lignende er således ikke tilstrækkelig dokumentation.

Eksempel:

Det kan bekræftes, at NN med cpr.nr.: xxxxxx-xxxx i hele perioden fra maj 2017 til og med november 2019 har været syg. Det kan bekræftes, at NN på grund af sygdom ikke var stand til at starte på en videregående uddannelse i 2017, 2018 og 2019.

Standby, tilsagn og vinteroptag i det 3. år

En standby plads eller tilsagn om optagelse

Hvis du søger og bliver optaget gennem sommeroptaget, men tilbydes en standby plads eller modtager tilsagn om optagelse ved næste semesterstart, vil du være berettiget til de 12 ekstra klip, når du starter på den pågældende uddannelse, selvom det sker i det 3. år efter afslutningen af din adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning: Hvis du mener, at du har ret til de 12 ekstra klip ud over normeret studietid på grund af tilsagn, bedes du søge om dem i minSU -> søg SU -> støttetid.

Dokumentation: Husk at uploade dokumentation for, at du er blevet tilbudt en standby plads/dit tilsagsbrev om optagelse.

Vinteroptag i det 3. år

Hvis du efter fristen for sommeroptaget er afsluttet, bliver optaget direkte på AU på en ledig plads med vinteroptaget, vil du blive betragtet som optaget sammen med sommeroptaget og få ret til de ekstra 12 SU-klip.

Til gengæld vil du ikke være berettiget til de ekstra 12 klip, hvis du optages direkte på AU uden om den koordinerede tilmelding til et vinteroptag (med studiestart i det 3. år efter afsluttet adgangsgivende ungdomsuddannelse).

Ansøgning: Hvis du mener, at du har ret til de 12 ekstra klip ud over normeret studietid på grund af vinteroptag, bedes du kontakte os ved at bruge vores mail blanket.

Dokumentation: Du behøver ikke at vedhæfte dokumentation for optagelse.

Udenlandske studerende

Vi vurderer om du har opfyldt 2-årsfristen ud fra årstallet for dit adgangsgivende udenlandske eksamensbevis, og året for din første videregående uddannelse i Danmark eller udlandet. På den måde ligestilles du med danske ansøgere.

Oftest vil din udenlandske uddannelse ikke være registreret i vores systemer, og du skal derfor søge om de 12 ekstra klip udover normeret studietid.

Ansøgning: Du søger om de 12 ekstra klip i minSU -> søg SU -> støttetid.

Dokumentation: Du skal vedlægge din afgangsbeviser for din gymnasiale uddannelse og din evt. din bacheloruddannelse (hvis du kun læser en kandidatuddannelse i Danmark).
I dokumentationen skal der indgå en kopi af den originale dokumentation, skrevet i det officielle sprog, stemplet og underskrevet af din uddannelsesinstitution, og der skal også indgå en engelsk oversættelse af dokumentationen, oversat af en certificeret oversætter.

Obs: Det er vigtigt at indskrivningsdatoen også fremgår af dokumentationen.