Speciale - cand.merc.

Oversigt over specialeforløb

Frister Speciale i forårssemesteret Speciale i efterårssemesteret**

Frist for at indsende dit ønske om/valg af vejleder

1. december 1. juni
Frist for upload af din foreløbige titel og opgaveformulering i WISEflow  20. januar 20. august
Specialeafleveringsfrist 1. juni 2. januar
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 10. juni 10. januar
Specialeafleveringsfrist, 2. forsøg* 15. september 15. april
Frist for upload af din reviderede opgaveformulering i WISEflow 24. september 24. april
Specialeafleveringsfrist, 3. forsøg* 2. januar 1. august

*Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg (se afsnittet "Hvis du ikke består dit speciale").

**Gælder for studerende på uddannelser med vinterstart og studerende, der har fået dispensation til at skrive speciale i efterårssemesteret. 

Hvis den angivne afleveringsfrist for specialet falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen for specialet den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Tilmelding til speciale

Automatisk tilmeldt speciale 

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, er du automatisk tilmeldt specialet i Studieselvbetjeningen (STADS) ved starten af 4. semester af kandidatuddannelsen og 7. semester som erhvervskandidat.

Du er selv ansvarlig for at kontrollere, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

Registrer din faglige vejleder 

Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere din (ønskede) faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din opgaveformulering online via registreringsblanket her på studieportalen. Se særlig procedure for cand.merc.aud.

Skriv i efteråret 

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb eller er erhvervskandidat, skal du følge samme procedure som ovenfor.

Skriv i et andet semester end det du automatisk er tilmeldt

Hvis du ønsker at skrive speciale på et andet semester end det, du automatisk er tilmeldt, skal du sende en mail til kandidat.bss@au.dk.

Framelding 

 Efter tilmelding til speciale kan der ikke ske framelding.

Vejlederoversigter

Din specialeproces starter med, at du beslutter dig for et emne, formulerer en foreløbig opgaveformulering og derefter kontakter en faglig vejleder, som underviser eller forsker inden for dette emne. Kontakt kun én vejleder ad gangen og afvent svar, før du kontakter andre.

For formelt at blive allokeret en vejleder skal du angive din ønskede faglige vejleder, den foreløbige specialetitel og den foreløbige opgaveformulering i en registreringsblanket (online) her på studieportalen. Se frister i skemaet øverst på siden.

Den faglige vejleder skal godkende specialets titel og opgaveformulering og vil fungere som en slags konsulent under din udarbejdelse af specialet. Vejlederen afholder også den mundtlige eksamen med udgangspunkt i specialet.

Oversigt over vejledere ved Institut for Virksomhedsledelse (MGMT)

Oversigt over vejledere ved Institut for Økonomi (ECON) 

Registrering af ønsket vejleder, foreløbig titel og opgaveformulering

Inden du går i gang med specialet, skal du beslutte dig for et emne samt udarbejde et udkast til en foreløbig opgaveformulering. Derefter bør du kontakte en underviser eller forsker inden for det fagområde, du har valgt, med henblik på vejledning. Den faglige vejleder skal godkende titel og opgaveformulering.

Du kan vælge at skrive speciale alene eller sammen med en medstuderende. Ønsker du at skrive speciale sammen med en medstuderende fra en anden cand.merc.-linje, skal I kontakte jeres respektive linjekoordinatorer, da de skal godkende, at jeres fælles emne kan ligge inden for begge cand.merc.-linjers fokus.

Registrering af ønsket vejleder, foreløbig titel og opgaveformulering sker via en online registreringsblanket. Du finder deadlines for registrering i skemaet øverst på siden.

Registreringsblanketten gøres tilgængelig på denne side (nedenfor) 1. maj/1. okt.

Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe').

Formålet med at du som studerende så tidligt som muligt skal tage stilling til opgaveformulering, teori og data er, at dette har betydning for dit valg af vejleder og for at en potentiel vejleder kan vurdere, om vedkommende er den rette vejleder på dit projekt. I forbindelse med din egen afklaring af opgavefeltet bliver det således også lettere for dig selv at finde den rette vejleder. Derudover bruger de faglige koordinatorer både dit forslag til titel og opgaveformuleringen til at se, om emnet ligger inden for din cand.merc.-linjes fokus. 

Det indmeldte i registreringsblanketten er dit bedste bud på en opgaveformulering på det givne tidspunkt i processen, så det er derfor ikke bindende, men skal bl.a. bruges til at sikre, at koordinatorerne kan finde en vejleder for de studerende, som pr. 1. december (eller 1. juni) ikke selv har fundet en vejleder.

Du skal kun anvende registreringsblanketten i forbindelse med dit første eksamensforsøg.

Godkendelse af foreløbig titel og opgaveformulering

Din vejleder skal formelt godkende din foreløbige titel og opgaveformulering. Du bliver derfor umiddelbart inden din specialeskrivning går i gang bedt om at uploade dette i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af vejleder. Se fristen i skemaet 'Oversigt over specialeforløb'.

Den foreløbige titel og opgaveformuleringen kan sagtens være den, som du indsendte på webformularen i forbindelse med ønske om/valg af vejleder og kan således også ændres løbende i specialeskrivningsprocessen i samarbejde med din vejleder.

Specialeskrivning

Formelle krav

De formelle krav (antal anslag m.v.) finder du i kursusbeskrivelsen for dit speciale.

Du kan finde en kursusbeskrivelse for specialet i kursuskataloget. Der er oprettet identiske kursusbeskrivelser for hvert institut:

Retningslinjer for skriftlige opgaver

retningslinjer for skriftlige opgaver finder du bl.a. information om referenceværktøjer, hvordan du laver henvisninger, litteraturlister og om hvordan du undgår plagiering.  

Specialelæsepladser

Du kan søge om en specialelæseplads til din specialeskrivning.

Du kan finde mere information om specialelæsepladserne og hvordan du søger på denne side

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug for din opgave, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne.   

Læs mere om reglerne for indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR).

Aflevering af dit speciale

Specialet skal kun uploades digitalt i WISEflow. Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, bl.a. fordi det er specialet uploadet i WISEflow, der er juridisk gældende. Når specialet er afleveret i WISEflow, bliver det automatisk sendt videre til vejleder og censor.

Aflevering i WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet åbnes vil du kunne uploade dit speciale.  Vi anbefaler, at du påbegynder upload af specialet i god tid før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00. Det kan tage op til 30 minutter at uploade en så stor opgave som dit speciale. Afleveringsfristen er 1. juni (eller 2. januar – se frister ovenfor) klokken 12.00. Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit speciale, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet/afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppeflow
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF-fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en PDF-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Fortrolige specialer
Det er ikke et krav, at du vedlægger/vedhæfter din fortrolighedsaftale ved aflevering af specialet. 

Når du uploader dit speciale i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive om specialet indeholder fortroligt materiale. 

Aflevering fra 15.-31. maj

Specialer som afleveres i WISEflow i perioden 15.-31. maj vil ikke blive videresendt til bedømmelse før afleveringsfristen 1. juni.

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din officielle afleveringsfrist, skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til kandidat.bss@au.dk om tidlig aflevering af specialet. 
  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil bedømmer først blive informeret om din aflevering til den fastsatte afleveringsfrist, hvorefter de 4 ugers bedømmelsesfrist går i gang. Bedømmer har dog mulighed for at tilgå dit speciale fra den dag du afleverer og kan indsende bedømmelsen så snart specialet er bedømt.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under 2. eksamensforsøg
Hvis du ønsker at aflevere i juni eller juli skal du give besked til  kandidat.bss@au.dk

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer, som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned.

Du skal være opmærksom på, at dette kun er en mulighed for studerende, som ikke har afleveret den 1. juni. Hvis du ikke består specialet skal du orientere dig i afsnittet nedenfor ”Hvis du ikke består dit speciale”.

Hvis du ønsker at afleverer tidligt skal du samtidig give besked til din studieadministrator på instituttet. 

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.

Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal inden de første 5 dage efter 1. afleveringsfrist tage kontakt til din specialevejleder. I skal herefter sammen udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering. Du vil modtage en notifikation fra WISEflow, når det er muligt at uploade din reviderede opgaveformulering til godkendelse af din vejleder. (Vær opmærksom på, at juli måned er bedømmelsesfri). 

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder + 14 dage regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter din oprindelige afleveringsfrist. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. 

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Du skal tjekke kursusbeskrivelsen for yderligere krav til bilag og eventuelt andet på dit 2. og 3. forsøg.

Hvis du ikke består dit speciale

Specialet skal bestås med karakteren 02 eller herover. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.  Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal inden de første 5 dage efter modtagelse af din bedømmelse tage kontakt til din specialevejleder. I skal herefter sammen udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering.

Du vil modtage en notifikation fra WISEflow, når det er muligt at uploade din reviderede opgaveformulering til godkendelse af din vejleder. (Vær opmærksom på, at juli måned er bedømmelsesfri).

Der er en frist på 3 måneder + 14 dage, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter bedømmelsesfristen. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Du skal tjekke kursusbeskrivelsen for yderligere krav til bilag og eventuelt andet på dit 2. og 3. forsøg.

Særligt for studerende som skriver speciale i forårssemesteret
For studerende som skriver speciale i forårssemestret er bedømmelsesfristen 30. juni.

Da juli måned er bedømmelsesfri regnes afleveringsfristen på 3 måneder + 14 dage fra 1. august og dit 2. eksamensforsøg kan derfor tidligst gå i gang den 15. august. Dette uagtet at du modtager en ikke-bestået bedømmelse tidligere end den 30. juni.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse?

Når din sidste karakter er registreret lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden du modtager din sidste karakter.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.

Virksomhedssamarbejde

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.