Projektorienteret forløb (praktik)

Formål og forudsætninger

Formålet med det projektorienteret forløb er at give dig mulighed for i praksis at bruge og reflektere over brugen af den viden og de færdigheder og kompetencer, som du har tilegnet dig i løbet af dit kandidatstudie. Du får dermed mulighed for at øve dig i at være reflekterende praktiker, som på den ene side udfører/er med til at udføre praktiske opgaver, og på den anden side, reflekterer over dem fra en analytisk synsvinkel.

Krav om at have deltaget i forudsætnings- og linjefag før praktikophold

For at opnå den faglige dybde i det projektorienterede forløb skal den studerende have deltaget i forudsætnings- og linjefagssemesteret, før det projektorienterede forløb påbegyndes. Det vil sige, at du skal have brugt dit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag på henholdsvis 1. og 2. semester.

Indhold

Projektorienteret forløb (praktik) er for dig, der læser cand.merc. I et projektorienteret forløb har du arbejdsopgaver i en relevant virksomhed/organisation over en længere periode. Forløbet indebærer to overordnede elementer:

 • Analyse af eller løsning på et eller flere specifikke faglige fænomener eller problemstillinger udvalgt af virksomheden i samarbejde med dig og den interne vejleder på Aarhus Universitet (det praktiske element)
 •  En refleksiv analyse og diskussion af de udvalgte fænomener og problemstillinger (det refleksive element)

Det projektorienterede forløb skal udgøre en naturlig del af din cand.merc.-linje, og derfor skal de problemstillinger, som du beskæftiger dig med, ligge i forlængelse af emner, der behandles på din relevante linje. Det projektorienterede forløb vil således give dig en dybere indsigt i den akademiske profil for din cand.merc.-linje.

Forskningspraktik (research internship)

Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/forskningspraktikant.

Ved forskningspraktik skal du være opmærksom på: 

 • Du skal indsende en praktikkontrakt som ved øvrige praktikophold
 • I kontrakten skal du skrive instituttet ved den uddannelsesinstitution, hvor du tager forskningspraktikken, som ”virksomheden”.
 • Der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold.
 • Du kan finde kursusbeskrivelsen i kursuskataloget ved at søge på "Project-based Research Internship."    

Projektorienteret forløb i egen virksomhed

Er du ved at starte virksomhed har du mulighed for at komme i projektorienteret forløb i din egen virksomhed. Du kan læse mere om det faglige indhold og eksamen i kursusbeskrivelsen .

For at du kan blive tilmeldt projektorienteret forløb i egen virksomhed, skal du:

 • Indgå en aftale med en vejleder. Se kursusbeskrivelsen for oplysning om, hvem der kan være din vejleder.
 • Indgå i et forløb hos en inkubator. Det kan eksempelvis være The Kitchen, men også andre inkubationsmiljøer er mulige.
 • Være tilknyttet en mentor hos inkubator (som er din eksterne vejleder) og have en arbejdsplads hos inkubator mindst to dage om ugen.
 • Følge workshops hos inkubator
 • Indsende en praktikkontrakt som ved øvrige praktikophold

Antal ECTS og timer

Projektorienteret forløb kan godkendes med en belastning på 20 ECTS:

20 ECTS

Projektorienteret forløb 

444 timer, svarende til 12 ugers fuldtidsarbejde.*

*) Maksimum 40 timer ugentligt

Det er et krav, at du har 444 timer for at få godkendt forløbet/underskrevet praktikkontrakten.

Rapporten skal afleveres den 4. januar, og det projektorienteret forløb skal dermed være afsluttet senest den 3. januar.

OBS!

 • Hvis du aftaler et længere forløb vil dette udelukkende være en sag mellem dig og praktikvirksomheden, og perioden efter den 3. januar skal ikke fremgå af kontrakten.
 • Det er ikke et krav, at timerne planlægges som fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du kan vælge at fordele timeantallet over en længere periode, hvis du eksempelvis ønsker at tage et valgfag i samme semester.
 • Du må gerne indgå aftale om et praktikforløb med et højere timetal, men de timer, der ligger ud over de 444 timer, skal ikke fremgå af praktikkontrakten, da disse timer udelukkende vil være en sag mellem dig og praktikstedet.
 • Bemærk det projektorienterede forløb er på 20 ECTS. Dette betyder, at du skal opfylde kravet om yderligere 10 ECTS. Du kan planlægge disse 10 ECTS forskelligt. Det er dit eget ansvar at overveje, hvilke konsekvenser dette kan have for studieprogrammet.
 • Det forventes, at du har mulighed for at arbejde på din praktikrapport sideløbende med praktikken.

Tilmelding

Tilmelding til det projektorienterede forløb sker i tilmeldingsperioden til undervisning 1.-5. maj. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at logge ind på mitstudie.au.dk 

Din tilmelding er som udgangspunkt bindende, men er reelt først gældende, når du har indsendt og fået godkendt din praktikkontrakt.

Du skal hurtigst muligt og senest den 15. august indsende din praktikkontrakt (du finder praktikkontrakten i boksen "Udfyld din praktikkontrakt"). 

Du indsender sådan her:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
 • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’
 • Vedhæft praktikkontrakten (standard)
 • Du modtager en kvittering fra systemet om, at din praktikkontrakt er modtaget

Du kan se et eksempel på hvordan blanketten skal udfyldes her.

Godkendelse af din tilmelding til det projektorienterede forløb

 • Din tilmelding står som ’under behandling’ i STADS, når du har tilmeldt dig det projektorienterende forløb i tilmeldingsperioden.
 • Godkendelsesprocessen går i gang, efter du har indsendt din praktikkontrakt.
  • Din tilmelding ændrer sig til ’Plads og godkendt’, når din praktikkontrakt er blevet godkendt. Det vil sige, du er først tilmeldt det projektorienterede forløb, når din tilmelding har status ’Plads og godkendt’ i STADS
 • Hvis din praktikkontrakt ikke kan godkendes, vil du modtage besked på din au-studiemail.

Hvis praktikkontrakten ikke er modtaget senest den 15. august, bliver du automatisk afmeldt det projektorienterede forløb. Du kan herefter blive tilmeldt valgfag, hvor der endnu er ledige pladser ved henvendelse til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk

Udfyld din praktikkontrakt

Et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok, hvis en vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb.

Vejleder forhåndsgodkender det projektorienterede forløb ved at underskrive standardpraktikkontrakten, som du kan hente nedenfor. Du skal bruge standardpraktikkontrakten.

Kontrakten skal indeholde:

 • En beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter,  at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienterede forløbs faglige relevans og niveau.
 • En angivelse af hvornår det projektorienterede forløb finder sted.
 • Omfang af det projektorienterede forløb (i arbejdstimer).
 • Oplysninger om praktiksted og navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson).

Kontrakten kun kan godkendes, når ovenstående er opfyldt og der er:

 • Underskrift fra praktikvirksomheden
 • Underskrift og godkendelse fra vejleder
 • Den studerendes underskrift
 • Startdato
 • Afslutningsdato (senest den 3. januar)
 • Den studerendes CPR-nummer  

Inden påbegyndelse af det projektorienterede forløb, dog senest den 15. august, skal du indsende din praktikkontrakt (se hvordan under boksen 'Tilmelding').

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienteret forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienteret forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienteret forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BSS. Den interne vejleder skal:

 • godkende det projektorienteret forløb/praktikkontrakt
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for rapporten samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme rapporten

Søg eventuelt inspiration til en mulig intern vejleder i vejlederoversigterne. 

Fortrolighedsaftale

Fortrolighedsaftale ifm. projektorienterede forløb

Aflevering og mundtligt forsvar

Frist for aflevering af rapporten er den 4. januar. Det mundtlige forsvar vil finde sted i januar.

Hvis den angivne afleveringsfrist for rapporten falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen for rapporten den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Er du tilmeldt Projektorienteret forløb modtager du besked om dit mundtlige forsvar primo januar. Fra og med efteråret 2024 vil alle mundtlige forsvar i Projektorienteret forløb blive afviklet online.

Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten afleveres.

Rapporten skal uploades i WISEflow.

Rapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder
 • Antal anslag (inklusiv mellemrum) for Del 1 

Information om bedømmelse samt reeksamen kan findes i kursusbeskrivelsen.

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en månedlig erkendtlighed ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. På Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjemmeside kan du finde det til en hver tid gældende beløb.

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.

Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

I forbindelse med ulønnet praktik, kan der være nogle muligheder for at få dækket transportudgifter. Læs mere omkring det på SU's hjemmeside. 

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Læs mere om Erasmus+ praktikstipendie.

Vejledning om arbejdsskadesikring

Vejledning om arbejdsskadesikring

FAQ

Jeg har allerede fundet en praktikplads og skrevet praktikkontrakt med virksomheden. Kan jeg bare sende denne kontrakt til AU?

Nej, du skal indsende den officielle praktikkontrakt fra AU. Både virksomheden og din interne vejleder skal underskrive den, før du kan indsende den.

Find mere information omkring praktikkontrakten her.

Er det muligt for mig at indsende praktikaftalen inden den 15. august?

Ja, så snart du har praktikaftalen klar med alle de nødvendige oplysninger, har du mulighed for at indsende den.

Sådan indsender du din praktikaftale:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Vælg 'Ansøgning på dit studienævn'.
 • Vælg 'søg om forhåndsgodkendelse til et kursus på en anden uddannelsesinstitution'
 • Vedhæft praktikaftalen (standardaftalen)

Skal jeg indsende en ny praktikaftale, hvis min kontaktperson i virksomheden er rejst før, jeg er færdig med praktik?

Nej, så længe praktikaftalen med virksomheden stadig er gældende, behøver du ikke aflevere en ny aftale.

Hvad sker der, hvis mit praktikophold af en eller anden grund aflyses?

Du kan kontakte studieadministrationen og tilmelde dig valgfag, som stadig har ledige pladser. Kontakt kandidat.bss@au.dk, hvis dette sker.

Hvad hvis jeg ikke består mit første eksamensforsøg?

Den nye deadline fremgår af kursusbeskrivelsen. Du skal enten ændre praktikrapporten baseret på kommentarer fra din vejleder eller skrive en ny rapport. Find alle detaljerne i kursusbeskrivelsen.

Kan jeg modtage løn for mit arbejde under min praktik?

Nej, som studerende må du ikke modtage løn fra din praktikvirksomhed, men du må maksimalt modtage 3000 kr. som anerkendelse.

Hvornår er den tidligste dato, hvor praktikken kan begynde?

For at påbegynde dit praktikophold skal du have brugt et eksamensforsøg i alle dine obligatoriske kurser.

Det betyder, at praktikperioden kan begynde fra den 1. juli.

Er det muligt at skrive praktikrapporten i en gruppe?

 Nej, praktikrapporten er en individuel rapport.

Du kan læse om rapporten i kursusbeskrivelsen

Hvordan ved jeg, hvilket job jeg skal søge?

En vigtig ting at huske på er, at: Den praksisnære praktik skal indgå som en naturlig del af den studerendes cand.merc.-uddannelse, og derfor skal de problemstillinger, der arbejdes med, være i tråd med den uddannelse. Se mere i kursusbeskrivelsen

Praktik skal have en nøjagtig varighed på 444 timer. Betyder det, at et praktikophold med 13 ugers varighed af hver 40 arbejdstimer bliver afvist?

Du kan være i virksomheden mere end 12 uger, men kontrakten kan ikke være på mere end 444 timer. Du kan lave en aftale med virksomheden om at være der i længere tid, men det er mellem dig og firmaet.

Hvornår offentliggøres datoen for det mundtlige forsvar?

Umiddelbart efter aflevering

Må jeg bruge praktikrapporten som udgangspunkt for mit speciale?

Der er en del studerende, som bruger projektorienteret forløb som et trinbræt til specialet. Udfordringen er, at du ikke må genbruge elementer fra praktikrapporten. Du skal henvise til din  praktikrapport på linje med alle andre kilder. Det er også vigtigt, at specialet kan stå alene, da censor ikke vil have læst praktikrapporten