Eksamen - særlige behov

Hvis du har dysleksi, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at ansøge dit studienævn om dispensation til at deltage i eksamen på særlige vilkår. Du kan fx ansøge om dispensation til ekstra tid til eksamen eller tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler.

Formålet med at tildele særlige vilkår til eksamen er at ligestille studerende med en funktionsnedsættelse med andre studerende i eksamenssituationen. Særlige vilkår til eksamen kan kun tildeles under forudsætning af, at de ikke ændrer på eksamens niveau.

Hvem kan søge?

Du kan ansøge om særlige vilkår til eksamen, hvis du har en funktionsnedsættelse, som har væsentlig betydning for afviklingen af din eksamen.
Det kan fx være:

 • Dysleksi
 • En psykisk funktionsnedsættelse
 • En fysisk funktionsnedsættelse

Du har ligeledes mulighed for at ansøge om særlige vilkår til eksamen, hvis du har andet modersmål end dansk.

Vær opmærksom på, at der kan være forskellig praksis for tildeling af særlige vilkår til eksamen inden for de enkelte studienævn.

Du kan kontakte studievejledningen på din uddannelse, hvis du ønsker nærmere information om praksis i dit studienævn.

Du kan ikke få tildelt særlige vilkår til eksamen, hvis du er ramt af almindelig forbigående sygdom som f.eks. influenza. Er du syg, skal du sygemelde dig. Det kan du læse mere om i afsnittet om sygdom ved eksamen.      

Krav til dokumentation

For at du kan tildeles særlige vilkår til eksamen, er det en forudsætning, at du kan dokumentere, at din funktionsnedsættelse har væsentlig betydning for din mulighed for at afvikle eksamen på lige vilkår med dine medstuderende.

Har du dysleksi og behov for ekstra tid eller kompenserende IT-hjælpemidler kan dette fx dokumenteres med en udtalelse fra Rådgivnings- og Støttecentret, en ordblindetest eller lignende.

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, skal der foreligge lægefaglig dokumentation.

Det er vigtigt, at følgende fremgår af dokumentationen:

 • Hvad er din diagnose eller dine symptommønstre?
 • Hvordan er du påvirket af din diagnose eller symptomer i forbindelse med eksamen?
 • Hvad er prognosen for din diagnose eller dine symptommønstre? Forventes du at opnå bedring og i så fald hvornår, eller er dine symptommønstre varige?  

Det er vigtigt at understrege, at dokumentation er en forudsætning, men ikke en garanti for, at en ansøgning om særlige vilkår til eksamen kan imødekommes. 

I forbindelse med behandlingen af en ansøgning, vil studienævnet altid foretage en konkret, individuel vurdering af, om de ønskede særlige vilkår til eksamen er nødvendige for at ligestille dig med dine medstuderende, og/eller om der er andre særlige vilkår end de ansøgte, som studienævnet finder relevante. Derudover vil studienævnet altid forholde sig til, om de særlige vilkår til eksamen kan tildeles, uden at de ændrer på det faglige niveau ved eksamen.

Sådan søger du

Du søger ved at logge ind i mitstudie.au.dk.

 • Gå til "Genveje til selvbetjening"
 • Tryk på "Ansøg hos dit studienævn"
 • Gå til "Dispensation fra reglerne i din studieordning" og tryk på "Søg dispensation" og udfyld ansøgningsskemaet.

I din ansøgning skal du oplyse, hvilke særlige vilkår du søger om. Det kan f.eks. være forlænget eksamenstid og/eller dispensation til at benytte kompenserende IT-hjælpemidler.

Hvis du ønsker at søge om forlænget eksamenstid i en udstrækning, som overstiger det, studienævnet har praksis for at tildele, skal det fremgå af din ansøgning. Studienævnets generelle praksis for tildeling af forlænget tid er skitseret under afsnittet vedrørende studienævnets praksis.

Hvis du ønsker at benytte kompenserende IT-hjælpemidler til eksamen skal det fremgå specifikt af din ansøgning, hvilke IT-hjælpemidler du har brug for at benytte. Det kan fx være medstavnings- og oplæsningsprogrammer, diktafon, scannerpen eller andet.

Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår bør indsendes i god tid inden eksamen, hvis du vil være sikret svar inden afviklingen af din eksamen.

 • Generelt opfordrer vi til, at du indsender din ansøgning ift. dine kommende eksamener allerede ved semesterstart.

Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt 4-6 uger. Læs mere om sagsbehandlingstiden ved at trykke på siden "Dispensation", som du finder i venstremenuen her på din studieportal.

Har du en varig funktionsnedsættelse?

Varig funktionsnedsættelse
Hvis du har dokumenteret en varig funktionsnedsættelse, skal du kun ansøge om særlige vilkår én gang. Når du har ansøgt én gang, vil studienævnet herefter automatisk tage initiativ til at tildele dig særlige vilkår til eksamen forud for hver eksamenstermin.

Funktionsnedsættelse af forbigående karakter
Hvis du har en funktionsnedsættelse af mere forbigående karakter, det kan fx være gener efter en hjernerystelse eller en brækket arm, vil du som udgangspunkt ikke automatisk blive tildelt særlige vilkår til eksamen hvert semester.

Hvis du har dokumenteret en funktionsnedsættelse, som er længerevarende, kan du dog modtage tilbud om en automatisk tildeling i en tidsafgrænset periode.

Det vil fremgå af studienævnets afgørelse, om du selv skal ansøge på ny, eller om initiativet fremadrettet eller i en nærmere defineret periode vil komme fra studienævnet. Læs derfor din afgørelse grundigt og kontakt studievejledningen, hvis du er i tvivl. 

Ansøgning på ny - Processen for automatiske tildeling
Hvis du ikke har fået tilbud om en automatisk tildeling af særlige eksamensvilkår, skal du selv ansøge om særlige vilkår forud for hver eksamenstermin, hvis dit behov strækker sig over flere eksamensterminer.

Hvis du har fået tilbud om en automatisk tildeling af særlige eksamensvilkår, vil du hvert semester modtage to breve. Brevene sendes til din e-boks:

 1. Først får du et tilbud, som skitserer, hvilke særlige eksamensvilkår studienævnet vil tildele dig til dine aktuelle eksamener. Du vil få mulighed for at kommentere eller gøre indsigelse inden for en frist på 14 dage.
 2. En afgørelse, som gælder for dine kommende eksamener og eventuelle reeksamener. Du vil modtage afgørelsen efter 14-dages fristens udløb, eller efter at du giver besked om, at du accepterer tilbuddet.

En automatisk tildeling af særlige eksamensvilkår omfatter alle dine eksamener ved Aarhus Universitet, også eventuelle gæstefag og fag på tilvalgsuddannelser. Der kan være dog forskel på praksis ved de enkelte gæstefag og uddannelser bl.a. ift., hvor meget ekstra tid der er tildeles til eksamen. Hvis du tager en del af din uddannelse uden for Aarhus Universitet, skal du selv søge om særlige eksamensvilkår ved værtsuniversitetet.

Praksis i Studienævnet for Økonomi

Fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

Studienævnet for Økonomi har praksis for at tildele 25 % ekstra tid til alle skriftlige stedprøver, når der er dokumenteret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som kan begrunde dette. Studienævnet har ikke praksis for at tildele ekstra tid til hjemmeopgaver af længere varighed.

Undtaget fra den generelle praksis er skriftlige stedprøver, som ligger inden for økonometri – her gives der 10 % ekstra tid til dyslektikere.

Undtaget fra den generelle praksis er også fag, som udbydes af Institut for Statskundskab – her gives der 25 % ekstra tid til hjemmeopgaver af op til 3 dages varighed.  

Dansk som andetsprog 

Studienævnet for Økonomi har praksis for at tildele 25 % ekstra tid til studerende med dansk som andet modersmål på de første to semestre af bacheloruddannelsen.

De 25 % ekstra tid tildeles til alle skriftlige stedprøver i tråd med den generelle praksis, som er beskrevet for fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.