Merit

Merit

Måske har du tidligere bestået fag fra en anden uddannelse, som minder meget om nogle af fagene på HD. Det kan for eksempel være, at du har taget et statistikfag, som ligner faget Dataanalyse på HD 1. del meget.

I så fald kan du ansøge om at få det/de fag overført til HD, så du slipper for at tage fagene på din HD. Når du har ansøgt, vurderer HD-studienævnet, om du kan få en sådan meritoverførsel godkendt. Hvis det bliver godkendt, indgår fagene i din HD-uddannelse. Det vil sige, at du bliver fritaget for det/de fag.

Derved får du en mindre arbejdsbelastning på HD-uddannelsen, fordi du skal tage færre fag. Du skal heller ikke betale for fag, du får merit for, så uddannelsen bliver også billigere.

Hvad kræves for at få merit for fag?

Der er flere krav, som alle skal være opfyldte:

 • Faget skal være bestået.
 • Faget skal være på samme eller højere niveau end HD. Så det kan for eksempel være fag fra akademiuddannelser (kan kun give merit til fag på HD 1. del), bachelor- og kandidatuddannelser.
 • Faget skal have samme omfang i forhold til ECTS. Det betyder, at hvis du har bestået et fag på fem ECTS-point tidligere, kan det blive overført til et fag på fem ECTS-point på HD-uddannelsen, men det kan ikke blive overført til et fag på ti ECTS-point. Men hvis du har bestået et fag på ti ECTS-point, kan det godt sættes ind som et fag på fem ECTS-point (og så 'mister' du de sidste fem ECTS-point).
 • Fagets faglige indhold skal ligge inden for det erhvervs-og samfundsøkonomiske område. Det er de videnskabelige medarbejdere og HD-studienævnet, der bedømmer, i hvor høj grad der er faglig overensstemmelse mellem et fag på HD-uddannelsen og det fag, som du tidligere har bestået.
 • Vær opmærksom på, at der som hovedregel ikke kan gives merit for fag, der er mere end ti år gamle. Dette vil dog altid bero på en konkret vurdering, og du opfordres til at søge meritten, hvis du er i tvivl.

Merit ved optag på fuld uddannelse efter at have læst enkeltfag

Ved overgang fra studier på enkeltfag til den fulde uddannelse vil beståede enkeltfag, fra Aarhus BSS, automatisk blive overført til din fulde HD-uddannelse, du skal således ikke søge dem meritoverført selv. 

Når dine enkeltfag er overført til din fulde uddannelse, vil det fremgå af selvbetjeningen på mit.au.dk under fanen ’Resultater’. Du bør tjekke, at alle dine eksamener er blevet overført til din fulde HD-uddannelse.

Hvis du har spørgsmål, eller der mangler fag, bedes du skrive til evu.bss@au.dk.

Hvilke informationer skal jeg bruge til min ansøgning?

Du kan først søge om merit, når du har indsamlet alle relevante informationer.

Følgende informationer skal indsamles til merit:

 1. Kursusbeskrivelse på det/de kurser, som du søger om at få meritoverført. Kursusbeskrivelsen skal være fra det år, hvor du har taget faget, og skal indeholde:
  • Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået
  • Litteraturliste
  • Antal undervisningstimer
  • Eksamensform
  • ECTS vægt
  • Hvis du har en lektionsplan, skal denne også medsendes.
 2. Forhåndsgodkendelse af de fag, du søger om at få meritoverført, hvis du tidligere har fået faget/fagene forhåndsgodkendt.
 3. Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
 4. Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
 5.  Kursus titlen skal oplyses på dansk og engelsk for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført.    

Overførsel af karakter

Når du søger merit for et fag i dit studieprogram, skal faget, der søges merit på baggrund af, være afsluttet med en karakter efter 12-skalaen på den pågældende institution. Dette gælder dog ikke for fag, der afsluttes med bestået/ikke bestået samt fag fra udenlandske institutioner.

Hvis du har modtaget en karakter efter 12-skalaen for faget du søger merit på baggrund af, vil denne karakter blive indsat i dit studieprogram. Denne karakter vil indgå i det samlede karaktergennemsnit i tilfælde hvor ECTS belastningen er den samme. 

Karakterer opnået i udlandet bliver ikke konverteret til den tilsvarende danske karakter og indgår derfor ikke i det samlede karaktergennemsnit. Er faget gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, overføres det opnåede resultat som "bestået".

Guide til ansøgning

1. log på mitstudie.au.dk 

2. Brug genvejen: Ansøg hos dit studienævn

3. Find blanketten i oversigten i selvbetjeningen

4. Udfyld blanketten og upload dokumenter

Blanketten ’Søg merit for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’ kan du også benytte hvis du har bestået et kursus på AU og har brug for at kunne vedhæftede filer.

Yderligere bilag kan eftersendes til mailadressen  dispensationsansogninger.bss@au.dk

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om forhåndsgodkendelse eller merit er i udgangspunktet 6-8 uger.

Hvis de vedhæftede fagbeskrivelser eller ansøgningen er mangelfuld, kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Sommerperioden
I sommerperioden må der forventes længere sagsbehandlingstid, da de undervisere og studerende, som laver de faglige vurderinger, i udgangspunktet holder ferie i juli måned. 

Hvorfor er sagsbehandlingstiden 6-8 uger?

Når du har indsendt din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit, vil sagsbehandleren gennemgå de vedhæftede fagbeskrivelser og vurdere, om de indeholder de nødvendige informationer. Dernæst sendes fagbeskrivelserne til de undervisere og studerende, der skal foretage den faglige vurdering. Når sagsbehandleren har modtaget den faglige vurdering sammenfattes en afgørelse, som du modtager via e-Boks.

Hvad kan du selv gøre?

 • Indsend din ansøgning i god tid inden eventuelle frister.
 • Orientér dig her på studieportalen om krav til fagbeskrivelser og dokumentation.
 • Tjek din AU-mail jævnligt, da studieadministrationen vil kontakte dig via mail, hvis der er behov for uddybende dokumentation/oplysninger.
 • Tjek din e-Boks. Studienævnets afgørelse vil blive sendt hertil.

Er du sent ude?

Studievejledningen vejleder dig til at ansøge, selvom der er kort tid til fristen, hvor du skal bruge din forhåndsgodkendelse/merit.

Det er ikke altid muligt at behandle en ansøgning rettidigt, hvis den indsendes kort tid før en frist. Som udgangspunkt vil din sagsbehandler og de undervisere og studerende, som foretager den faglige vurdering, dog prioritere ansøgninger af hastende karakter og forsøge at behandle din ansøgning, så du har svar inden en given frist.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du ikke får svar på din ansøgning før en eventuel frist, kan du kontakte studievejledningen. Studievejledningen har ikke mulighed for at fremskynde behandlingen af din ansøgning, men kan vejlede dig om dine muligheder, hvis du ikke får svar inden fristen.