Projektorienteret forløb (praktik)

Et projektorienteret forløb (praktik) kan efter forudgående godkendelse indgå i cand.merc.(jur.)-studiet som en del af valgfagsblokken.

Et projektorienteret forløb består af:

 • et ophold i en virksomhed
 • en kort rapport (praktikrapport), der omhandler det faglige udbytte af praktikopholdet
 • en teoretisk rapport (praktikseminar)

For at opnå den faglige dybde i praktikopholdet skal du have gennemført forudsætnings- og linjefagssemestret, før praktikopholdet påbegyndes. Det vil sige, at du skal have brugt det første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag. Dette indebærer, at praktikken tidligst kan påbegyndes i starten af 3. semester.

Det projektorienterede forløb kan godkendes med en belastning på 20 ECTS efter nedenstående model:

 • Praktikophold: mellem 500 og 550 timer
 • Praktikrapport: min. 2 sider
 • Praktikseminar: mellem 10 og 20 sider

Overskridelse af timetallet for praktikperioden kan godkendes af studielederen, eksempelvis i tilfælde af udlandsophold eller arbejde med særlige projekter i virksomheden. Praktikkontrakten og en begrundelse indsendes til studieleder Carsten Willemoes Jørgensen (cwj@law.au.dk) inden praktikkontrakten indsendes. Der kan ikke ændres i omfang af praktikrapport eller praktikseminar. Godkendelse til at overskride omfanget af praktikforløbet skal vedlægges praktikkontrakten.

Formål og indhold

Et projektorienteret forløb giver den studerende mulighed for at anvende sin teoretiske viden i en praktisk kontekst. Formålet med et projektorienteret forløb er gennem et praktikophold at opnå en dybere forståelse for et fagområde eller et delemne inden for et fagområde. Da et praktikophold erstatter et eller flere fag i en kandidatuddannelse, må læringen bestå i en dybere akademisk indsigt og ikke kun et overfladisk kendskab til området. Opholdet skal derfor også være inspirationskilde i forbindelse med den resterende del af kandidatstudiet. Det skal understreges, at hensigten er, at opholdet skal være en naturlig del af den profil og det indhold, som den pågældende studerende ønsker at give sit studium.

Det forventes, at praktikopholdet udvikler den studerendes 

Analytiske kompetencer herunder evne til:

 • at identificere og eventuelt reducere komplekse problemstillinger
 • identificere relevant lovgivning og eventuelle løsningsmodeller
 • gennemføre analyserne og vurdere resultaterne samt fremsætte alternative forslag til implementering

Navigationskompetencer herunder evne til:

 • at relatere problemstillinger i forhold til praktikstedet
 • opstille en syntese på tværs af flere fagområder og
 • prioritere de enkelte elementer i en større arbejdsproces

Innovative kompetencer herunder evne til at:

 • arbejde kreativt samt
 • formulere nye og måske utraditionelle løsningsforslag

Samarbejds- og ledelseskompetencer herunder evne til at:

 • arbejde selvstændigt
 • indgå i et team og
 • styre sit eget praktikophold

Formidlingskompetencer herunder evne til at

 • kommunikere mundtligt med omgivelserne i virksomheden på et såvel socialt som sprogligt højt plan samt  
 • kommunikere skriftligt i et klart og forståeligt sprog.

Ovennævnte færdigheder beskrives i praktikrapporten i det omfang de er opnået under praktikforløbet. Det er således ikke forventningen, at den studerende udvikler sig på alle områder.

I sit praktikseminar skal den studerende demonstrere evne til:

 

 • at angive en klar og præcis problemformulering af et emne som er relevant for uddannelsen, som har sammenhæng til praktikopholdet (der kan være tale om en løs sammenhæng, se nærmere nedenfor), og som giver plads til selvstændige analyser, beskrivelser, teoretiseringer og refleksioner
 • at disponere praktikseminaret på en logisk og hensigtsmæssig måde med en klar rød tråd fra problemformulering til analysen og videre til konklusionen, og hvor hovedvægten er lagt på de dele af analysen, der er afgørende for at besvare problemformuleringen
 • at afgrænse praktikseminaret således, at analyser og diskussioner er relevante og nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen inden for de rammer for omfanget, der er givet på forhånd
 • at anvende fagområdets definitioner, begreber, teorier og metoder på en relevant måde
 • at inddrage relevant litteratur på området og dokumentere anvendelse af argumenter, tolkninger, beskrivelser og data fra andre kilder ved nøjagtige kildehenvisninger
 • klart og præcist at analysere den opstillede problemformulering
 • at komme med klare konklusioner, der er dokumenteret og underbygget ved de teorier og metoder analysen indeholder
 • at formulere praktikseminaret på et korrekt, klart og flydende sprog

For at opnå de faglige mål med et praktikophold er det vigtigt, at den studerende både før og under opholdet i virksomheden er bevidst om disse. Det er således tilrådeligt, at den studerende fører en logbog eksempelvis hver uge, der angiver, hvilke projekter m.v. man er involveret i. Det vil lette udfærdigelsen af rapporten over praktikopholdet. Dernæst kan logbogen være inspirationskilde til formulering af emnet for praktikseminaret, som skal afleveres senest en måned efter afslutningen af praktikopholdet. Den maksimale indlæring må forventes nået, når praktikseminaret understøtter de projekter, som den studerende har deltaget i. 

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den tætte tilknytning mellem projekterne i praktikperioden og praktikseminaret ikke kan opnås. Eksempelvis er det ikke sikkert, at de projekter, som man kommer til at arbejde med, er velegnede som udgangspunkt for praktikseminaret. Som konsekvens vil det givetvis forekomme, at der vil være en ganske løs forbindelse mellem praktikseminaret og praktikopholdet. 

Uanset en tættere eller løsere forbindelse til praktikopholdet, gælder de samme krav til praktik­seminaret, idet det skal indeholde:

 • Problemformulering
 • Metodeovervejelser
 • Afgræsning
 • Teori
 • Analyse
 • Konklusion 

Det tilrådes, at den studerende indhenter vejleders godkendelse af praktikseminaret, hvilket som minimum indebærer en godkendelse af problemformulering m.v., indholdsfortegnelse og litteraturliste.  Ud over godkendelsen af problemformuleringen kan der ydes en begrænset vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af praktikseminaret.

Med hensyn til formkrav m.v. henvises til kursusbeskrivelsen for projektorienteret forløb

Praktikkontrakt

For at et praktikophold kan indgå som en del af cand.merc.(jur.)-studiets valgfagsblok er det en forudsæt­ning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af praktikforløbet. Vejleder forhåndsgodkender praktikforløbet ved at underskrive praktikkontrakten.

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted.

Kontrakten skal indeholde:

-        En beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre praktikkens faglige relevans og niveau.

-        En angivelse af hvornår praktikken finder sted.

-        Omfang af det projektorienterede forløb (i arbejdstimer)

-        Underskrift og navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson).

Kontrakten kan kun godkendes, når ovenstående er opfyldt og der er:

-        Underskrift fra praktikvirksomheden.

-        Underskrift og godkendelse fra intern vejleder.

-        Den studerendes underskrift.

-        Afslutningsdato (senest den 9. januar) (ved senere afslutningsdato: se afsnit om aflevering).

-        Den studerendes CPR nummer.

Hvis timetallet for praktikperioden overskrides, skal godkendelsen fra studieleder vedlægges.

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i praktikperioden. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved praktikopholdets afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført praktikforløbet tilfredsstillende.

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en underviser ved et af følgende institutter; Juridisk Institut, Institut for Økonomi eller Institut for Virksomhedsledelse. Den interne vejleder skal:

 • godkende praktikforløb/praktikkontrakt
 • godkende praktikrapport
 • godkende problemformulering, indholdsfortegnelse og litteraturliste mv. for praktikseminaret samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme praktikseminaret

Du kan søge inspiration til en mulig vejleder i vejlederoversigterne på specialesiden.

Tilmelding

Tilmelding til projektorienteret forløb sker i tilmeldingsperioden til undervisning 1.-5. maj. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende.

Du skal hurtigst muligt og senest den 15. august indsende din praktikkontrakt. 

Du finder praktikkontrakten ved at klikke her

Du indsender sådan her:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'
 • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’ 
 • Vedhæft praktikkontrakten

Når du har indsendt praktikkontrakten, får du en automatisk kvittering fra systemet.

Du skal også tilmelde dig projektorienterende forløb i tilmeldingsperioden for undervisningstilmelding. Når du har tilmeldt dig, vil din tilmelding stå som ’under behandling’ i STADS. Når din tilmelding til det projektorienterende forløb har status ’godkendt’ i STADS, er dit projektorienterende forløb godkendt.

Når du har indsendt den udfyldte praktikkontrakt til studieadministrationen inden fristen, er du klar til at påbegynde dit projektorienterede forløb.

Aflevering

Praktikrapport og praktikseminar afleveres samlet den 10. januar, med mulighed for omprøve ved reeksamen i februar og/eller august. Hvis aflevering den 10. januar ikke er mulig på grund af forhold i praktikvirksomheden (eksempelvis fast praktikperiode) kan studielederen give tilladelse til at aflevering (1. forsøg) sker ved reeksamen i februar eller august. Praktikkontrakten og en begrundelse indsendes til studieleder Carsten Willemoes Jørgensen (cwj@law.au.dk) senest den 1. december. Godkendelsen til aflevering ved reeksamen skal fremsendes til kandidat.bss@au.dk

Praktikrapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder

Hvis praktikrapport og praktikseminar ikke afleveres den 10. januar eller hvis den studerende dumper (herunder afleverer blankt), er 1. eksamensforsøg brugt.

Evaluering og bedømmelse

Praktikrapporten bedømmes af vejleder med godkendt/ikke godkendt, mens praktikseminaret bedømmes af vejleder efter 7-skalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt praktikseminaret, at praktikrapporten er godkendt. Praktikseminaret indgår i det samlede gennemsnit for cand.merc.(jur.) -uddannelsen med en karaktervægt 20 ECTS.

Erasmus

Hvis du tager i praktik i Europa som en del af dit cand.merc.(jur.)-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere praktikken. Legaterne bliver administreret at Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en månedlig erkendtlighed ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. På Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjemmeside kan du finde det til en hver tid gældende beløb.

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.

Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

I forbindelse med ulønnet praktik, kan der være nogle muligheder for at få dækket transportudgifter. Læs mere omkring det på SU's hjemmeside. 

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb.