Mundtlig eksamen

Mundtlig eksamen kan afholdes med eller uden forberedelsestid.

Alle studerende har pligt til at møde ved eksamens start eller på det tidspunkt, der er angivet på de opslåede lister for den enkelte mundtlige eksamen, således at der ikke opstår ventetid ved afviklingen af eksamen pga. eventuelle udeblivelser.

Eksamensrækkefølgen kan ses i WISEflow umiddelbart efter afmeldingsfristens udløb. Rettidig afmelding kan ske indtil 14 dage før 1. eksamensdag i faget.

Valg af eksamensdatoer på kursusfag

På kursusfag med mundtlig eksamen fordeles tre eksamensdatoer (kan afhænge af holdets størrelse) over tre perioder for at sikre den fornødne fleksibilitet. I vinterterminen vil den ene dato som udgangspunkt blive placeret i december.

Midt i semesteret fastlægger det enkelte undervisningshold i fællesskab med underviseren tre eksamensdatoer (kan afhænge af holdets størrelse). De studerende kan herefter skrive sig på den ønskede datoliste. Hvis der er for mange studerende skrevet på en datoliste, vil Juridisk Institut trække lod om pladserne. 

Efter fristens udløb laver instituttet de endelige eksamenslister, der offentliggøres på Wiseflow efter afmeldingsfristens udløb.  

Synopsis til kursusfag

Underviseren bestemmer, om der ved mundtlig eksamen skal være mulighed for at vælge at skrive synopsis, hvis de studerende ønsker dette. Synopsis betyder, at man skriver op til 5 sider om et selvvalgt, af underviseren godkendt, emne.

Til eksamen har man derefter lov til at starte med at sige lidt om dette emne, men eksaminator skal også eksaminere i resten af pensum, således at det ikke bare bliver mundtlig eksamen med måneders forberedelsestid.

Der må ikke skrives mere end 5 sider, (da censorerne ellers skal have ekstra honorar, og dette skal godkendes af studienævnet), og der skal eksamineres ud over synopsen.

Underviseren fastlægger selv hvilken karaktervægt, synopsen skal indgå med, men 1/3 til synopsen og 2/3 til den mundtlige fremstilling er nok det mest almindelige.

Valg af eksamensform

Det vil fremgå af den enkelte kursusbeskrivelse, hvis der er mulighed for at vælge at skrive synopsis. 

Studerende skal, senest når de skriver sig på datolisten, derfor vælge én af nedenstående eksamensformer. Bemærk at valget ikke kan laves om, samt at eksamensformen også vil gælde i forbindelse med en eventuel reeksamen. 

  • Mundtlig prøve 
  • Mundtlig prøve med synopsis

De nærmere retningslinjer for eksamen vil fremgå af kursusbeskrivelsen. Retningslinjer for at medbringe egne lovsamlinger

Man må gerne medbringe sine egne love, men de skal opfylde nedenstående retningslinjer:

  • Der må være streget ind og under, også med farver.
  • Der skal være tale om hele love eller sammenhængende dele af love. En videre bearbejdning f.eks ved at klippe bestemmelserne sammen på en sådan måde, at de understøtter de enkelte eksamensspørgsmål, er ikke tilladt. 
  • Der må i loven kun skrives følgende: Jf./jfr. eller cf. plus en lov- eller paragrafhenvisning (eks.: jf. § 17, stk. 2)
  • Der må henvises til domme og andre afgørelser inkl. med deres "kælenavn", f.eks. U 1979.610 S "Rigtig Juice".
  • Der må ikke være tilskrevet andet end ovennævnte i lovteksten.
  • Hvis en lovtekst er udstyret med ikke-tilladte noter m.v., kan den ikke benyttes til mundtlig eksamen.

Er der undtagelser til ovenstående generelle regler, vil disse fremgå af den enkelte kursusbeskrivelse.