Efter det projektorienterede forløb

Der gælder en række krav til eksamen i projektorienteret forløb, som du finder nedenunder og i kursusbeskrivelsen, som du finder i AU's kursuskatalg.

Formelle krav

Ved det projektorienterede forløbs afslutning skal der udarbejdes følgende:

Praktikrapport skal have et omfang på min. 2 sider og maks. 3 sider (a 2.400 anslag, i alt min. 4.800 anslag inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter)

Praktikseminar skal have et omfang på mellem 15 og 20 sider (a 2.400 anslag, i alt maks. 48.000 anslag, inkl. mellemrum/blanktegn, overskrifter og noter, men ikke indholdsfortegnelse, kilde- og litteraturliste. Figurer og illustrationer tæller 800 anslag uafhængig af størrelsen. Der skal ikke udarbejdes et resumé)

Praktikrapport og praktikseminar afleveres som en samlet elektronisk fil. Bedømmelse af praktikseminaret forudsætter godkendelse af praktikrapporten.

Følgende information skal tydeligt fremgå af forsiden:

  • Navn på intern vejleder
  • Studienummer

  • Antal anslag

For ophold i Danmark gælder, at praktikrapport og -seminar skrives på dansk. Ved ophold i udlandet kan praktikrapport og -seminar skrives på dansk eller på engelsk. Skrives både praktikrapport og -seminar på engelsk, og er arbejdssproget på praktikstedet engelsk, kan dette opfylde kravet om, at mindst ét af de valgfrie kursusfag skal være på et ikke-skandinavisk sprog. 

Dokumentation for at arbejdssproget på praktikstedet er engelsk, skal ske ved en udtalelse fra praktikstedet, som skal fremsendes sammen med praktikaftalen til godkendelse.

Aflevering og endelig godkendelse

Godkendelsesattest fra praktiksted

Når du har afsluttet dit praktikophold, skal du sørge for at få skriftlig dokumentation fra dit praktiksted/praktikstedets vejleder, der bekræfter, at du har afviklet praktikken i henhold til det aftalte indhold og timetal, der står i din praktikaftale. Her skal du bruge dokumentet ’Praktikaftale og godkendelsesattest’. Godkendelsesattesten skal du vedhæfte, når du skal aflevere din praktikrapport + praktikseminar.

Aflevering af praktikrapport og praktikseminar

Praktikrapport og praktikseminar afleveres som en samlet elektronisk fil. Bedømmelse af praktikseminaret forudsætter godkendelse af praktikrapporten.

Godkendelsesattesten fra praktikstedet skal vedhæftes som bilag. Bemærk, godkendelsesattesten skal indeholde alle underskrifter, når den sendes ind. Mangler selve godkendelsesattesten eller mangler der underskrifter på godkendelsesattesten kan din opgave ikke blive bedømt og du bruger et eksamensforsøg.

Frister for aflevering

  • For projektorienterede forløb/praktik i efterårssemesteret: senest den 10. januar
  • For projektorienterede forløb/praktik i forårssemesteret: senest den 10. juni

Hvis aflevering den 10. juni/ 10. januar ikke er mulig på grund af forhold i praktikvirksomheden (eksempelvis fast praktikperiode) kan studielederen give tilladelse til at aflevering (1. forsøg) sker ved reeksamen i februar eller august. Praktikkontrakten og en begrundelse indsendes til studieleder Malene Kerzel (mk@law.au.dk) senest den 1. december/ 1. maj. Du skal sende godkendelsen til aflevering ved reeksamen til kandidat.bss@au.dk