Krav til projektorienteret forløb

Der gælder en række krav i forbindelse med et projektorienteret forløb. Du kan finde informationer om kravene i din studieordning.

Indhold

I et projektorienteret forløb har du arbejdsopgaver i en relevant virksomhed/organisation over en længere periode. Et projektorienteret forløb består af:

  • Et ophold i en virksomhed/ organisation
  • En kort rapport (praktikrapport), der omhandler det faglige udbytte af praktikken
  • En teoretisk rapport (praktikseminar), hvor problemstillingen skal ligge inden for praktikkens fagområde, men ikke nødvendigvis have direkte forbindelse til dine arbejdsopgaver.

Det projektorienterede forløb kan godkendes med en belastning på 20 ECTS efter nedenstående model:

  • Praktikophold: mellem 500 og 600 timer
  • Praktikrapport: min. 2 sider og maks. 3 sider
  • Praktikseminar: mellem 15 og 20 sider

Formål

Et projektorienteret forløb giver den studerende mulighed for at anvende den hidtil opnåede teoretiske viden og de hidtil opnåede kompetencer og færdigheder i en relevant praksissammenhæng. Forløbets opgaver giver den studerende indsigt i og erfaring med arbejdsopgaver, der er relevante for en kandidat i jura. Forløbet afsluttes med en praktikrapport og et praktikseminar.

Varighed

Det projektorienterede forløb (praktikken) skal have en varighed på minimum 500 og maksimum 600 timer (inklusive pauser). Forløbet kan f.eks. være sammensat således, at du er på praktikstedet fire dage om ugen og desuden har mulighed for at følge et valgfrit kursusfag på universitetet én dag om ugen. Det afgørende er dog, at praktikopholdet samlet set har et omfang på minimum 500 og maksimum 600 timer. Den nærmere fordeling af timetallet aftaler du med praktikstedet.

Du må gerne holde ferie i løbet af praktikperioden, hvis blot du sikrer dig, at du samlet set opnår minimum 500 og maksimum 600 timer.

Du skal tilmelde dig projektorienteret forløb i forbindelse med 1. tilmeldingsrunde til kandidatfagene. Hvis det mod forventning ikke lykkedes at få arrangeret et projektorienteret forløb, kan du henvende dig til studieadministrationen med henblik på at blive tilmeldt kandidatfag i stedet.

Overskridelse af timetallet for praktikperioden kan godkendes af studielederen, eksempelvis i tilfælde af udlandsophold eller arbejde med særlige projekter i virksomheden. I tilfælde af overskridelse indsendes praktikkontrakten og en begrundelse for overskridelse til studieleder Malene Kerzel (mk@law.au.dk) inden praktikkontrakten indsendes. Der kan ikke ændres i omfang af praktikrapport eller praktikseminar.

Hvis det godkendes, at din aftale indeholder flere timer, end der i din studieordning og kursusbeskrivelse er fastsat krav om (500-600 timer), skal du dog være opmærksom på, at dette ikke er et forhold, der giver anledning til at afvige øvrige fastsatte regler gældende for din studieordning, herunder fx udsættelse af maksimal studietid

Godkendelse til at overskride omfanget af praktikforløbet skal vedlægges praktikkontrakten.

Kursusbeskrivelse

Du bør altid orientere dig i kursusbeskrivelsen, som du finder i AU's kursuskatalog.

Sletning af kursusfag

Du skal tilmelde dig projektorienteret forløb i forbindelse med 1. tilmeldingsrunde til kandidatfagene. Hvis det mod forventning ikke lykkedes at få arrangeret et projektorienteret forløb, kan du henvende dig til studieadministrationen med henblik på at blive tilmeldt kandidatfag i stedet.

Hvis din aftale om et projektorienteret forløb først falder på plads efter den almindelige tilmeldingsfrist til valgfrie kursusfag, vil du kunne opnå dispensation fra dine kursustilmeldinger. Du kan dog kun få slettet nye kursusfag svarende til 20 ECTS.

Du skal straks efter godkendelse af det projektorienterede forløb sende en e-mail til (kandidat.bss@au.dk), hvor du angiver hvilke kursusfag du ønsker at få slettet fra dit studieprogram. Du skal huske at vedhæfte dokumentation for godkendelse af projektorienteret forløb.

Mulig opnåelse af 30 ECTS-point

Selvom du tilmelder dig et projektorienteret forløb, kan du stadig være tilmeldt 30 ECTS det pågældende semester. Du kan enten vælge at følge et kursusfag ved siden af forløbet, tage et augustfag, et fag på Summer University eller skrive en valgfri skriftlig afhandling. (Sidste mulighed for at skrive en valgfri afhandling er i foråret 2024)

Kravet om et engelsksproget fag

Projektorienterede forløb i udlandet kan erstatte kravet om et engelsksproget fag, hvis arbejdssproget ikke er dansk. Dette skal dokumenteres ved en udtalelse fra arbejdsstedet, som skal fremsendes sammen med praktikkontrakten til godkendelse. Derudover skal både praktikrapport og -seminar også skrives på engelsk.

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden. Du må som studerende modtage en erkendtlighed ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. På Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjemmeside kan du finde det til en hver tid gældende beløb. 

Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb. Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.

Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

I forbindelse med ulønnet praktik, kan der være nogle muligheder for at få dækket transportudgifter. Læs mere omkring det på Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hjemmeside.

Vejledning om arbejdsskadesikring (praktik i enkeltmandsvirksomheder)

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har lavet en vejledning om arbejdsskadesikring. Denne kan være relevant for dig, hvis du skal i praktik i en enkeltmandsvirksomhed.