Valgfri skriftlig afhandling

Foråret 2024 er sidste gang, at Valgfri skriftlig afhandling udbydes som kursus.

Valgfri skriftlig afhandling

En valgfri skriftlig afhandling har et omfang på 10 ECTS og kan erstatte et af de valgfrie, evt. konstituerende, kursusfag. Den valgfrie skriftlige afhandling kan eventuelt også erstatte det fag, der skal være på et ikke-skandinavisk sprog, såfremt den skriftlige valgfrie afhandling skrives på et ikke-skandinavisk sprog. 

Du har selv ansvaret for at finde en faglig vejleder, der vil godkende et emne samt påtage sig vejledning og eksamination af afhandlingen. Alle fastansatte undervisere ved Juridisk Institut kan fungere som vejleder.

En valgfri skriftlig afhandling skal angå et emne, der er konstituerende for juras faglige kompetence og identitet. En valgfri skriftlig afhandling kan desuden angå ikke-juridiske emner af nærliggende betydning for juridiske kandidaters virke, men et sådant emne kræver en godkendelse fra studielederen.

Der kan almindeligvis kun skrives én valgfri afhandling i forbindelse med studiet. Ønske om yderligere kræver godkendelse fra Juridisk Studienævn.

Afhandlingen kan udarbejdes af to studerende i fællesskab med en vægt på 10 ECTS for hver, men dermed stiger det samlede krav til omfang og litteratur til det dobbelte af de angivne rammer. Den enkeltes bidrag skal klart kunne udskilles med henblik på individuel bedømmelse.

Aftale med en vejleder og godkendelse af emnet skal være foretaget senest i forbindelse med den almindelige tilmelding til kursusfag på kandidatuddannelsen. Der gives 2 timers vejledning til en afhandling, 3 timer hvis to studerende skriver sammen. Afhandlingen kan efter aftale med vejlederen skrives på et ikke-skandinavisk sprog. Er dette tilfældet, kan afhandlingen opfylde kravet om, at mindst ét af de valgfrie kursusfag skal være på et ikke-skandinavisk sprog.

Læs om tilmelding og frister nedenfor.

I kursuskataloget kan du se kvalifikationsbeskrivelsen for den valgfri skriftlig afhandling.

Tilmelding

Du tilmelder dig valgfri skriftlig afhandling via den studieadministrative selvbetjening i forbindelse med de ordinære tilmeldingsrunder.

Hvis det ikke er muligt at tilmelde sig via selvbetjeningen, kan du sende en mail til Tina Aronro (kandidat.bss@au.dk)

I denne mail er det vigtigt at du angiver:

 • dit studienummer
 • hvilket sprog du ønsker at skrive den valgfri skriftlige afhandling på.

OBS: Din tilmelding er ikke gennemført før din aftale med vejleder er registreret

Aftale med vejleder

Aftale med vejleder

Aftale med en vejleder og godkendelse af emnet skal være foretaget senest i forbindelse med den almindelige tilmelding til seminarer på kandidatuddannelsen. Når du har tilmeldt dig er det vigtigt at du indsender information om din aftale med vejleder.

Registrering af vejleder

Når du har lavet en aftale med din vejleder, skal denne registreres i studieadministrationen. Dette gør du ved at sende en mail til Tina Aronro (kandidat.bss@au.dk). Husk at bruge din studiemail.

Din mail skal indeholde:

 • studienummer
 • navn på vejleder
 • tidspunkt for skriveperioden (forårs- eller efterårssemester)

Frist for registrering af vejleder:

 • Forårssemesteret - 5. november
 • Efterårssemesteret - 5. maj

Vær opmærksom på, at din tilmelding ikke kan blive godkendt, før du har indsendt information om vejleder til studieadministrationen.

Formalia og aflevering

Omfanget af en valgfri afhandling må ikke overstige 20 normalsider (A4 sider à 2.400 anslag). Tilsvarende 40 normalsider, hvis afhandlingen indleveres af to studerende i fællesskab. Afhandlinger, der overstiger dette omfang, afvises fra bedømmelse.

Den færdige afhandling skal uploades i WISEflow. Når flowet bliver åbnet vil du modtage en mail fra WISEflow.

Afhandlingens forside skal indeholde:

 • Vejleders navn
 • Studienummer
 • Antal anslag

Ud over kravene til afhandlingens forside samt antallet af anslag er der ikke egentlig krav til formalia. Derfor er det en god ide at snakke med din vejleder hvis du har tvivlsspørgsmål.

Der skal ikke udarbejdes et resumé af den valgfrie afhandling. 

Afleveringsfrister
Fristen for aflevering af en valgfri skriftlig afhandling er:

 • Den 1. juni i forårssemesteret 
 • Den 2. januar i efterårssemesteret

Hvis afleveringsfristen falder på en helligdag eller i en weekend, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag. 

Det er muligt at aflevere den valgfri skriftlige afhandling til bedømmelse forud for det fastsatte afleveringstidspunkt.  En bedømmelse før tid forudsætter imidlertid, at afhandlingen er afleveret mere end 14 dage før det fastsatte afleveringstidspunkt. Bedømmelsesfristen er herefter 4 uger regnet fra afleveringstidspunktet.

Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før det fastsatte afleveringstidspunkt, vil din afhandling først blive sendt til bedømmelse efter det fastsatte afleveringstidspunkt.

Afmelding fra eksamen
Hvis du ønsker at afmelde dig eksamen i den valgfrie skriftlige afhandling (og dermed udsætte aflevering af opgaven), skal dette gøres senest 14 dagen inden den seneste afleveringsfrist. Bemærk, du kan kun afmelde dig, hvis du ikke har uploadet og afleveret en opgave via Wiseflow. Du afmelder dig ved at sende en mail til kandidat.bss@au.dk, att. Tina Aronro.

Manglende aflevering eller ikke-bestået
Hvis du ikke afleverer afhandlingen inden for afleveringsfristen eller hvis du opnår en ikke-bestået karakter for en afleveret afhandling har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter tilpasse opgaveformuleringen samt udarbejde en bearbejdet version af afhandlingen. Der gives ½ times vejledning i forbindelse med reeksamen. 

Du skal tilmelde dig reeksamen ved at skrive til kandidat.bss@au.dk

Fristerne for aflevering af 2. forsøg afhænger af, om du ikke har afleveret eller ikke har bestået afhandlingen.

 • Hvis du ikke har afleveret afhandlingen inden for afleveringsfristen, er fristen den 1. februar (hvis du er tilmeldt afhandlingen i efteråret) hhv. den 1. juli (hvis du er tilmeldt afhandlingen i foråret).
 • Hvis du ikke er bestået ved første aflevering, er fristen 4 uger efter modtaget bedømmelse.  

Hvis afleveringsfristen falder på en helligdag eller i en weekend, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag.

Om den valgfri skriftlige afhandling

Den valgfrie skriftlige afhandling erstatter et kursusfag på kandidatniveau og forventes således at have et niveau, der svarer til niveauet på et kursusfag. Dét, man skal vise i afhandlingen, er, at man formår at arbejde på et undersøgende, analytisk niveau og kan forholde sig til ens emne på en reflekterende måde. Dette betyder, at man ikke kan ”nøjes” med at gengive/referere, hvad der allerede er kendt viden indenfor ens område, men at man skal arbejde dybere ned i emnet og analysere/diskutere en problemstilling indenfor det emneområde, man har valgt. Det er især dette – konkretiseringen eller afgrænsningen af en problemformulering og et emne – den valgte vejleder kan hjælpe med.

Den valgfrie skriftlige afhandling minder på denne måde om bachelorprojektet, blot fik man måske her både en problemformulering og det nødvendige materiale stillet i udsigt fra opgavestillers side. Dette gør man ikke i forbindelse med den valgfrie skriftlige afhandling. Her er det én selv, der skal undre sig, være nysgerrig på, have lyst til at forstå den dybere mening med en bestemmelse, en dom, et retsområde e.l. Det kan være på baggrund af et problem, man har oplevet i forbindelse med ens projektorienterede forløb (praktik).

Det at kunne nå et undersøgende/analytisk/diskuterende niveau kræver, at man kaster sig over ens materiale på en selvstændig måde, dvs. at man ikke blot genfortæller, hvad der fx står i den mest benyttede lærebog på området. Man skal selv ned og grave i materialet, man skal selv finde de relevante retskilder, forarbejder, domme osv. og tolke disse for at kunne analysere og på fagligt grundlag diskutere de problemstillinger, man er interesseret i. Man skal altså kunne finde sit materiale selv. Det er også en del af øvelsen. Sådan som mange allerede har gjort det i forbindelse med bachelorprojektet.

Kort sagt: Tag dine erfaringer fra bachelorprojektet – der er tale om samme type opgave, samme forventninger og i overvejende grad også om samme krav. Det betyder også, at opgavens struktur afhænger af, hvilket emne og hvilken tradition du skriver indenfor – men det er netop dette, din vejleder kan hjælpe dig med.