Forhåndsgodkendelser og merit

Under dit studie har du mulighed for at:

 • tage et kursus på en anden uddannelse ved Aarhus Universitet eller på et andet universitet (både dansk og internationalt)
 • komme på et klinik-, forsknings- eller praktikophold.

Inden du drager afsted, skal kurset/opholdet dog forhåndsgodkendes til merit af dit studienævn. Efter afsluttet kursus/ophold, skal du ansøge om endelig merit; dog bliver kurser taget på Aarhus Universitet meritoverført automatisk - læs mere nederst.

På denne side kan du også læse mere om, hvordan du ansøger, og hvilke dokumenter du skal sende med. Bemærk at et lønnet ophold (f.eks. et vikariat) ikke kan give merit.

Husk altid at læse nærmere om rammerne for din uddannelse i din studieordning

I menuen til højre har du mulighed for at klikke dig videre til mere information om dit studienævn.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Du skal ansøge om forhåndsgodkendelse via mitstudie.au.dk senest:

 • 1. april (til efterårsfag)
 • 1. oktober (til forårsfag)

Hvis du søger inden fristerne, kan vi nå at behandle din ansøgning inden undervisningstilmeldingen 1. maj/1. november.

Bemærk: Ansøgningsskemaet på mitstudie.au.dk er et standardskema for hele AU, og det passer derfor ikke nødvendigvis 100% på lige præcis det, du søger forhåndsgodkendelse til (f.eks. klinikophold).

Du skal alligevel bruge dette skema og udfylde det efter bedste vis. Ved hjælp af skemaet skal studienævnet kunne forstå, hvad du søger forhåndsgodkendelse til, og hvilke fag det skal stå for på AU. Er du usikker på noget, kan du bruge ”Bemærkninger” til en kort besked.


Forhåndsgodkendelse af flere kurser

Du har mulighed for at ønske forhåndsgodkendelse af flere kurser. Du skal prioritere dine ønsker i én ansøgning, og de behandles i prioriteret rækkefølge. Kan 1. prioritet ikke imødekommes, behandles din 2. prioritet, derefter 3. prioritet osv. Du kan kun få én forhåndsgodkendelse til ét kursus på din stamuddannelse.
En forhåndsgodkendelse er bindende og betragtes på lige fod som en undervisningstilmelding.


Ansøgning efter deadline

Er du forhindret i at søge inden deadlinen, kan du godt søge efter den 1. april/1. oktober. Modtages din ansøgning efter fristen, kan det dog ikke garanteres, at du modtager en afgørelse inden perioden for tilmelding til undervisning (1.-5. maj/1.-5. november). Du kan i dette tilfælde vælge at gøre én af følgende muligheder:

 1. Få annulleret din ansøgning om forhåndsgodkendelse og tilmelde dig fag på AU. Denne undervisningstilmelding vil være bindende.
 2. Afvente afgørelse på din ansøgning om forhåndsgodkendelse. Hvis den ikke imødekommes, kan du rette henvendelse til Health studieservice vedrørende eftertilmelding til fag på AU.

Såfremt det forhåndsgodkendte kursus ikke bliver oprettet, eller hvis du ikke har fået plads, skal du ansøge om dispensation via mitstudie.au.dk til at blive løsnet fra den bindende forhåndsgodkendelse.

HUSK at søge merit for den forhåndsgodkendte aktivitet, når den er gennemført. Du søger merit via mitstudie.au.dk – se nedenfor.


Annullering af forhåndsgodkendelse

En forhåndsgodkendelse betragtes som en tilmelding til undervisning og den tilhørende eksamen. En forhåndsgodkendelse er bindende efter tilmeldingsperiodens udløb, hhv. den 5. maj (forhåndsgodkendelse til efterårssemestret) og den 5. november (forhåndsgodkendelse til forårssemestret).

Hvis du ønsker at annullere en forhåndsgodkendelse inden tilmeldingsperiodens udløb skal du skrive en mail til studienævnet. 

Folkesundhedsvidenskab: studadm.studienaevn.folkesundhed@au.dk

Idræt: studienaevn.sport@au.dk

Sundhedsfaglig Kandidat, Optometri, Sygepleje: studadm.studienaevn.sundhedsvidenskab@au.dk

Medicin: studienaevn.medicin@au.dk

Odontologi: studadm.studienaevn.odontologi@au.dk

Tandplejer og Klinisk tandtekniker: sn.tandplejere.klinisktandteknikere@au.dk

Dokumentation

Du kan her se en oversigt over, hvilken dokumentation du skal sende med afhængigt af, hvad du søger forhåndsgodkendelse til:

KurserKlinik-, forsknings- eller praktikophold
 • Kursusbeskrivelse

 • Dokumentation for kursets ECTS (hvis anden måleenhed anvendt ifm. med udlandsophold, medsendes omregningstabel)

 • Dokumentation for kursets niveau (bachelor eller kandidatniveau)


 • Beskrivelse af opholdet inkl. varighed. Beskrivelsen skal være underskrevet af klinik-/praktiksted samt stå på afdelingens brevpapir eller indeholde afdelingens stempel. Dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

Studieplan

Hvis du i forbindelse med din ansøgning om forhåndsgodkendelse ønsker at ændre i kursusrækkefølgen, skal du angive din ønskede studieplan. Imødekommer studienævnet din ansøgning, er du garanteret plads på de kursuselementer, som du ønsker placeret på et andet semester, end der hvor de ifølge studieordningen er placeret. Du skal herefter selv tilmelde dig kurset i tilmeldingsperioden forud for semesteret.

Health Studier tager i behandlingen af ansøgninger om forhåndsgodkendelser ikke stilling til, hvorvidt du med din ønskede studieplan kan opretholde et eventuelt aktivitetskrav samt overholde din maksimale studietid. Du er selv ansvarlig for at sikre dig dette.

Merit med forhåndsgodkendelse

Så snart du har bestået dine forhåndsgodkendte kurser/ophold, skal du hurtigst muligt derefter søge om endelig meritoverførsel. Idet du allerede har en forhåndsgodkendelse af faget/fagene/opholdet, er sagsbehandlingstiden hurtig.
Undtagelse: Forhåndsgodkendte kurser taget på Aarhus Universitet vil, når de er gennemført og bestået, automatisk blive meritoverført til din uddannelse (jf. din forhåndsgodkendelse).

Du søger via mitstudie.au.dk.

Ansøgningsfrister:

 • 1. marts, hvis du har været ude i efteråret
 • 1. september, hvis du har været ude i foråret.


Du skal sende følgende dokumentation med, når du søger merit med forhåndsgodkendelse:

KurserKlinik-, forsknings- eller praktikophold
 • Dokumentation for, at du har bestået kurset
 • Dokumentation for anvendt karakterskala (kun ved ophold i udlandet)
 • Dokumentation for at opholdet er gennemført som aftalt jf. forhåndsgodkendelsen.
  Dokumentationen skal stå på praktikstedets/afdelingens brevpapir eller indeholde deres stempel. Dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

Merit uden forhåndsgodkendelse

Du har mulighed for at søge endelig merit for kurser/ophold, du har gennemført uden en forhåndsgodkendelse. 

Det vil bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt ansøgninger om meritten kan imødekommes. Du skal søge via mitstudie.au.dk

Ansøgningsfrister:

 • 1. maj (merit registreres til efterårssemesteret)
 • 1. november (merit registreres til forårssemesteret)

Du skal sende følgende dokumentation med, når du søger merit uden forhåndsgodkendelse:

Kurser Klinik-, forsknings- eller praktikophold
 • Kursusbeskrivelse

 • Dokumentation for kursets ECTS (hvis anden måleenhed anvendt ifm. med udlandsophold medsendes omregningstabel)

 • Dokumentation for kursets niveau (bachelor eller kandidatniveau)

 • Dokumentation for, at du har bestået kurset
 
 • Beskrivelse af opholdet inkl. varighed. Beskrivelsen skal være underskrevet af klinik-/praktiksted samt stå på afdelingens brevpapir eller indeholde afdelingens stempel. Dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

 • Dokumentation for at du har bestået opholdet, og det skal være på praktikstedets/afdelingens brevpapir,  indeholde deres stempel samt være underskrevet af den ansvarlige. Dit eget navn skal ligeledes fremgå af dokumentet.

Dokumentation for kurser bestået på en udenlandsk institution

Når du har bestået kurser på en udenlandsk institution, skal du i forbindelse med ansøgning om endelig merit fremsende dokumentation på, at kurserne er bestået samt den anvendte karakterskala. Jf. Eksamensbekendtgørelsens § 32, stk. 1, vil disse bilag blive vedhæftet dit eksamensbevis, når du har afsluttet uddannelsen.

Forhåndsgodkendelse af fagpakke (Medicin)

Hvis du læser medicin og søger ud på en aftale, hvor der tidligere har været godkendt en fagpakke, skal du undersøge hvilke kurser og hvor meget klinik fagpakken. Dette fremgår af af aftalen på studieportalen og i AU GO. Bemærk er der på flere aftaler er en forventning om at du selv arrangerer klinik (særligt Tyskland).

I langt de fleste tilfælde er fagene tidligere godkendt, så det er ikke nødvendigt at vedlægge specifikke kursusbeskrivelser. Skriv derfor følgende i din ansøgning: 

 "Fagpakke XX semester på XX universitet"

Du bliver bedt om at vedhæfte et dokument. Du skal derfor vedhæfte den mail, du har modtog fra din internationale koordinator med tilbud om at blive indstillet til en plads gennem Aarhus Universitet. 

Vigtigt: Selvom fagpakken tidligere har været godkendt kan der ske ændringer, som vi ikke automatisk bliver informeret om. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os, hvis du bliver opmærksom på, at der er er ændringer i forhold til de kurser/fag/klinik - du har fået en forhåndsgodkendelse på baggrund af. 

Du skal også læse kursusbeskrivelsen for semestret på AU nøje, så du er sikker på, at du er kender læringsmålene for semestret herhjemme. Der vil stadig være en forventning om at du har tilegnet dig disse færdigheder - også selvom der ikke er et 100% match på semestret i udlandet.

Kontakt og inspiration

Hvis du overvejer et udlandsophold, så læs mere på vores sider om udveksling og praktik i udlandet. Der kan du kan blandt andet finde din uddannelses samarbejdsaftaler med internationale universiteter.

Du kan også blive inspireret via denne inspirationsliste.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt din studievejleder:

 • Studievejlederne på Health

Ved mails skal du skrive fra din post.au.dk-mail.