Speciale

Specialer kan være teoretiske og/eller empiriske. Der kan vælges mellem tre former. Specialets indhold skal passe til den form, der vælges.

Specialets danske titel suppleres med en engelsk oversættelse. For alle former gælder, at der skrives maksimalt 65 normalsider. 1 normalside svarer til 2.400 tegn inklusiv mellemrum. For alle former gælder ligeledes, at der udarbejdes et mindre resumé (kaldet Abstract) på engelsk på max. 1200 tegn som ikke indgår i de 65 normalsider. Resuméet indgår i helhedsvurderingen.

Afhandlingen kan være en individuel opgave eller en gruppeopgave med individuel bedømmelse og højst to deltagere. Ved gruppeopgaver forøges opgavens samlede omfang med 50%. Dette gælder også Version C: Artikelspeciale, men længden af artiklen skal ikke nødvendigvis øges.

Version A: Klassisk speciale
Et klassisk speciale er en litteraturbaseret opgave med selvvalgt problemformulering, som indeholder redegørelse for psykologisk teori, empiri og metode, samt analyse og diskussion af dette på et litteraturgivet grundlag.

Version B: Empirisk speciale

Et empirisk speciale er en afrapportering af egne eller andres data, som følger strukturen fra en typisk empirisk artikel inddelt i de overordnede afsnit: Baggrund, Metode, Resultater, Diskussion, Konklusion. Det er ikke et læringsmål, at studerende selv skal indsamle data, men af hensyn til transparens skal det fremgå tydeligt af specialet, i hvilken grad den studerende selv har indhentet den bearbejdede empiri.

Dataanalyse, tolkning og diskussion af data skal udføres af den/de studerende alene.

Version C: Artikelspeciale

Et artikelspeciale indeholder en artikel udformet i et mere klassisk artikelformat, som er udformet efter principperne i relevante internationale tidsskrifter. Denne artikel kan være afrapportering af empirisk data, et review eller en teoretisk artikel. Artiklen indkranses af to supplerende elementer, nemlig en Baggrund, der præsenterer det teoretiske og empiriske felt, som artiklen bevæger sig indenfor, og en Diskussion, der diskuterer og perspektiverer artiklens indhold i forhold til den eksisterende teori og empiri på området. Disse tre elementer: Baggrund, Artikel, Diskussion udgør omtrent lige store dele af specialet. Artiklen må gerne skrives på engelsk og behøver ikke at være skrevet på samme sprog som de øvrige elementer.

Selvom en artikel på et senere tidspunkt påtænkes publiceret med medforfattere, skal den inkluderede artikel være udarbejdet af den/de studerende alene og der må ikke være involveret medforfattere i skriveprocessen. Også evt. dataanalyse, tolkning og diskussion af data skal udføres af den/de studerende alene.

Hemmeligholdelse, rettigheder og offentliggørelse ifm. indsamlede data

Oplysninger om ophavsret til forskningsresultater findes i eksamensbekendtgørelsen §45 Kapitel 9.

Skulle data, fund, opfindelser etc. ønskes hemmeligholdt indtil anden offentliggørelse, eller skulle rettigheder tilhøre en forskningsenhed, forskning eller vejleder kan en såkaldt ”Hemmeligholdelses-erklæring” underskrives af den studerende og forskningslederen. Denne erklæring kan downloades fra universitetets regelsamling.

Aftale om fortrolighed

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden.
Du finder fortrolighedsaftalen her (de to nederste punkter).