Formelle krav

Specialer kan være teoretiske og/eller empiriske. Der kan vælges mellem tre former. Specialets indhold skal passe til den form, der vælges.

Specialets danske titel suppleres med en engelsk oversættelse. For alle former gælder, at der skrives maksimalt 65 normalsider. 1 normalside svarer til 2.400 tegn inklusiv mellemrum. For alle former gælder ligeledes, at der udarbejdes et mindre resumé (kaldet Abstract) på engelsk på max. 1200 tegn som ikke indgår i de 65 normalsider. Resuméet indgår i helhedsvurderingen. Afhandlingen kan være en individuel opgave eller en gruppeopgave med individuel bedømmelse og højst to deltagere. Ved gruppeopgaver forøges opgavens samlede omfang med 50%. Dette gælder også Version C: Artikelspeciale, men længden af artiklen skal ikke nødvendigvis øges.

Version A: Klassisk speciale 

Et klassisk speciale er en litteraturbaseret opgave med selvvalgt problemformulering, som indeholder redegørelse for psykologisk teori, empiri og metode, samt analyse og diskussion af dette på et litteraturgivet grundlag.

Version B: Empirisk speciale

Et empirisk speciale er en afrapportering af egne eller andres data, som følger strukturen fra en typisk empirisk artikel inddelt i de overordnede afsnit: Baggrund, Metode, Resultater, Diskussion, Konklusion. Det er ikke et læringsmål, at studerende selv skal indsamle data, men af hensyn til transparens skal det fremgå tydeligt af specialet, i hvilken grad den studerende selv har indhentet den bearbejdede empiri.

Version C: Artikelspeciale

Et artikelspeciale indeholder en artikel udformet i et mere klassisk artikelformat, som er udformet efter principperne i relevante internationale tidsskrifter. Denne artikel kan være afrapportering af empirisk data, et review eller en teoretisk artikel. Artiklen indkranses af to supplerende elementer, nemlig en Baggrund, der præsenterer det teoretiske og empiriske felt, som artiklen bevæger sig indenfor, og en Diskussion, der diskuterer og perspektiverer artiklens indhold i forhold til den eksisterende teori og empiri på området. Disse tre elementer: Baggrund, Artikel, Diskussion udgør omtrent lige store dele af specialet. Artiklen må gerne skrives på engelsk og behøver ikke at være skrevet på samme sprog som de øvrige elementer.


Resumé og sproglig fremstilling

Specialet (skrevet på dansk) skal indeholde et mindre resumé (maksimalt 1200 tegn) på engelsk, der indgår i helhedsvurderingen.

Der er ikke nogen egentlige regler for resuméets udformning. Der kan dog hentes inspiration i nedenstående vejledning fra Publication manual of the American Psychological Association, 7. Edition, 2019: ”Content and Organization of a Manuscript”. Bemærk dog, at længden på abstract ikke må overskride 1200 tegn, hvad der ofte vil være mindre end de 250 ord som angives i APA-7.

An abstract of a report of an empirical study should describe

 • The problem under investigation, in one sentence if possible
 • The subjects, specifying pertinent characteristics, such as number, type, age, sex, and species
 • The experimental method, including the apparatus, datagathering procedures, and complete test names or generic names and the dosage of any drugs, particularly if the drugs are novel or important to the study
 • The findings, including statistical significance levels
 • The conclusions and the implications of applications
 • An abstract for a review or theoretical article should describe in 75 to 100 words
 • The topic, in one sentence if possible
 • The purpose, thesis, or organizating construct and the scope (comprehensive or selective) of the article
 • The sources used (e.g. personal observation, published literature)
 • The conclusion and the implications or applications

Hvad tæller med i det samlede sideantal?

Følgende tæller med i opgørelsen over afhandlingens længde:

 • Brødtekst (herunder også overskrifter)
 • Tabeller og figurer tæller 800 tegn/stk. – uanset størrelse/længde.
 • En side svarer til 2400 tegn inkl. mellemrum

Følgende tæller ikke med i opgørelsen over afhandlingens længde:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Litteraturliste
 • Sidehoved og sidefod samt sidetal
 • Bilag
 • Resumé (abstract) – bemærk at ved artikelspecialet (version C) tæller det abstract, der skrives til den inkluderede artikel med i opgavens længde

Andre krav til formalia:

 • Opgaven skal forsynes med sidetal
 • Referencestilen skal være i overensstemmelse med APA: Gælder kun for angivelse af kilder i teksten og i litteraturlisten.
 • Bilag fungerer alene som dokumentation og indgår aldrig i vurderingen af opgaven.
 • Resumé af opgaver må maksimalt fylde 1200 anslag inkl. mellemrum.

Der henvises desuden til de generelle bestemmelser for aflevering af skriftlige eksamensopgaver jf. kandidatstudieordningen 2015: (https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=10586&sprog=da)


Formalia i forbindelse med specialer med to deltagere

Indledning og konklusion anses, med mindre andet er angivet, for at være udarbejdet i fællesskab. I resten af opgaven skal det præcist angives (ved afsnit eller sideangivelse), hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af teksten. Angivelsen kan anmærkes i indholdsfortegnelsen eller løbende i opgaveteksten. Angives det i teksten tæller tegnene med i opgørelsen over opgavens samlede længde.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.