Aflevering og bedømmelse

Afleveringsfrister

Hvis du skriver speciale i forårssemestret, er afleveringsfristen i WiseFlow den 1. juni klokken 12.00.

Hvis du skriver speciale i efterårssemestret, er afleveringsfristen i WiseFlow den 2. januar klokken 12.00.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen (tjek dit WISEflow). 

Aflevering

Sådan afleveres specialet

1. Specialet skal uploades digitalt i WISEflow

2. Specialet afleveres i 1 fysisk eksemplar
Hvis du fremsender dit speciale fra udlandet skal du være opmærksom på, at du får det korrekt sendt, sådan at der ikke vil komme en toldafgift på. Hvis der kommer en toldafgift vil Universitetet afvise at modtage specialet, og vi betaler ikke en eventuelt tilsendt faktura.
Du må spørge på posthuset om de nærmere regler.

1. WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.
Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er på afleveringsdagen kl. 12:00
Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.
Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade i et gruppeflow, så kan du finde en vejledning i FAQ'en på denne side
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Specialet uploades som én PDF fil under ”Besvarelse”. Eventuelle bilag skal dog uploades under "Ekstra materiale". 

Er dit speciale fortroligt, bedes du markere dette i WISEflow.

Den fysiske aflevering kan kun finde sted den 2. januar og 1. juni mellem kl. 11.00-12.00 og mellem 13.00-14.00 på Psykologisk Institut, Bartholins Allé 11, bygning 1350, lokale 123. 8000 Århus C.

Specialet kan også afleveres i den røde postkasse i bygning 1350, ved Psykologisk Instituts postrum, lokale 123.
Postkassen er mærket ”Specialer Psykologisk Institut”.

Du kan også sende specialet med posten: 
Aarhus Universitet
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11, bygn. 1350, lokale 123
8000 Aarhus C.
Mærk kuverten ”Speciale”

Hvis specialet skal afleveres udover 2. januar eller 1 juni skal det afleveres i den røde postkasse i bygning 1350, ved Psykologisk Instituts postrum, lokale 123 eller sendes med posten: Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, Bartholins Allé 11, bygn. 1350, lokale 123, 8000 Aarhus C. Mærk kuverten ”Speciale” 

Sammen med afleveringen af det trykte eksemplar, skal der yderligere afleveres:

  • 1 kopi af uploadskvitteringen fra Wiseflow

Det trykte eksemplar skal være hæftet eller indbundet (dog ikke ringbind), så det sikres, at opgaven bevares intakt.
Specialets forside skal indeholde følgende oplysninger:

  • Opgavens titel
  • Forfatterens navn
  • Studienummer
  • Vejleders navn
  • Antal anslag

Er dit speciale fortroligt, bedes du skrive dette på forsiden.

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til kandidat.bss@au.dk om tidlig aflevering af specialet.
  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil bedømmer først blive informeret om din aflevering til den fastsatte afleveringsfrist, hvorefter de 4 ugers bedømmelsesfrist går i gang. Bedømmer har dog mulighed for at tilgå dit speciale fra den dag du afleverer og kan indsende bedømmelsen så snart specialet er bedømt.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under 2. eksamensforsøg
Hvis du ønsker at aflevere i juni eller juli skal du give besked til kandidat.bss@au.dk.

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned.

Du skal være opmærksom på, at dette kun er en mulighed for studerende, som ikke har afleveret den 1. juni. Hvis du ikke består specialet skal du orientere dig i afsnittet nedenfor ”Hvis du ikke består dit speciale”.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.

Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal inden de første 5 dage efter 1. afleveringsfrist tage kontakt til din specialevejleder. I skal herefter sammen udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering. Du vil modtage en notifikation fra WISEflow, når det er muligt at uploade din reviderede opgaveformulering til godkendelse af din vejleder. (Vær opmærksom på, at juli måned er bedømmelsesfri).

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder + 14 dage regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter din oprindelige afleveringsfrist. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg. 

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Hvis du ikke består dit speciale

Specialet skal bestås med karakteren 02 eller herover. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.  Du skal herefter udarbejde en revideret opgaveformulering inden for samme emneområde og med samme vejleder.

Du skal inden de første 5 dage efter modtagelse af din bedømmelse tage kontakt til din specialevejleder. I skal herefter sammen udarbejde og aftale en revideret opgaveformulering.

Du vil modtage en notifikation fra WISEflow, når det er muligt at uploade din reviderede opgaveformulering til godkendelse af din vejleder. (Vær opmærksom på, at juli måned er bedømmelsesfri).

Der er en frist på 3 måneder + 14 dage, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet. Fristen går automatisk i gang dagen efter bedømmelsesfristen. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Særligt for studerende som skriver speciale i forårssemesteret
For studerende som skriver speciale i forårssemestret er bedømmelsesfristen 30. juni.

Da juli måned er bedømmelsesfri regnes afleveringsfristen på 3 måneder + 14 dage fra 1. august og dit 2. eksamensforsøg kan derfor tidligst gå i gang den 15. august. Dette uagtet at du modtager en ikke-bestået bedømmelse tidligere end den 30. juni.

Bedømmelse

Bedømmelsen finder sted senest 4 uger efter afleveringen, når der afleveres til den fastsatte afleveringsfrist (og op til 14 dage inden). Afleveres før den fastsatte afleveringsfrist, finder bedømmelsen sted senest 6 uger efter afleveringen.

Bedømmelsen er alene en bedømmelse af den indleverede skriftlige afhandling.

Eksamensbeviset kan forventes modtaget senest to måneder efter færdiggørelse af studiet

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.