Aflevering og bedømmelse

Afleveringsfrister

Hvis du skriver speciale i forårssemestret, er afleveringsfristen den 1. juni.

Hvis du skriver speciale i efterårssemestret, er afleveringsfristen den 2. januar.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen (tjek dit WISEflow). 

Aflevering

Sådan afleveres specialet

1. Specialet skal uploades digitalt i WISEflow

2. Specialet afleveres i 1 fysisk eksemplar

BEMÆRK: Dit speciale er ikke afleveret før både den elektroniske og den fysiske version er afleveret.

1. WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.
Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er på afleveringsdagen kl. 12:00
Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.
Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade i et gruppeflow, så kan du finde en vejledning på denne side
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Specialet uploades som én PDF fil under ”Besvarelse”. Eventuelle bilag skal dog uploades under "Ekstra materiale". 

Er dit speciale fortroligt, bedes du markere dette i WISEflow.

2. Fysisk aflevering

Den fysiske aflevering kan kun finde sted den 2. januar og 1. juni mellem kl. 11.00-12.00 og mellem 13.00-15.00 på Psykologisk Institut, Bartholins Allé 11, bygning 1350, lokale 123. 8000 Aarhus C.

Specialet kan også afleveres i den røde postkasse i bygning 1350, ved Psykologisk Instituts postrum, lokale 123.
Postkassen er mærket ”Specialer Psykologisk Institut”.
Ønskes kvittering for aflevering i postkassen, kan man vedlægge sin AU-mail  og der vil efterfølgende blive sendt en kvittering for modtagelsen på den studerendes AU-mail.
Der sendes kun kvitteringer til AU-mailadresser.

Du kan også sende specialet med posten: 
Aarhus Universitet
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11, bygn. 1350, lokale 123
8000 Aarhus C.
Mærk kuverten ”Speciale”
Ved fremsendelse med post skal kuverten være afsendt og poststemplet senest på afleveringsdagen. 

Sammen med afleveringen af det trykte eksemplar, skal der yderligere afleveres:

  • 1 kopi af uploadskvitteringen fra Wiseflow

Det trykte eksemplar skal være hæftet eller indbundet (dog ikke ringbind), så det sikres, at opgaven bevares intakt.
Specialets forside skal indeholde følgende oplysninger:

  • Opgavens titel
  • Forfatterens navn
  • Studienummer
  • Vejleders navn
  • Antal anslag

Er dit speciale fortroligt, bedes du skrive dette på forsiden.

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive sendt til bedømmelse efter den fastsatte afleveringsfrist.
  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til kandidat.bss@au.dk om tidlig aflevering af specialet.
  • Hvis dit Flow ikke er åbnet på det tidspunkt hvor du gerne vil aflevere skal du kontakte studieadministrationen som kan være behjælpelige med dette. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under andet eksamensforsøg:

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned

Hvis du ikke afleverer dit speciale

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et prøveforsøg. Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering. 
Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Dit 2. prøveforsøg er normeret til 3 måneder. Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du udebliver fra dit 2. prøveforsøg.
Dit 3. prøveforsøg er ligeledes normeret til 3 måneder.

Hvis du ikke består dit speciale

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et prøveforsøg.
Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter bedømmelsesdatoen på dit 1. prøveforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering. 

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.  

Dit 2. prøveforsøg er normeret til 3 måneder.

Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesdatoen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.    

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. prøveforsøg.
Dit 3. prøveforsøg er ligeledes normeret til 3 måneder. 

Bedømmelse

Bedømmelsen finder sted senest 4 uger efter afleveringen, når der afleveres til den fastsatte afleveringsfrist (og op til 14 dage inden). Afleveres før den fastsatte afleveringsfrist, finder bedømmelsen sted senest 6 uger efter afleveringen.

Bedømmelsen er alene en bedømmelse af den indleverede skriftlige afhandling.

Eksamensbeviset kan forventes modtaget senest to måneder efter færdiggørelse af studiet

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.