Information til praktikstederne

Hvis du har lyst til at få en praktikant fra psykologiuddannelsen kan du her læse mere om formålet med praktikken og hvilket indhold den skal have.

Formålet med praktikken er, at den studerende oplever et arbejdsmiljø for psykologer herunder den praktiske anvendelse af psykologisk teori samt de vilkår, hvorunder psykologer arbejder.

Den studerende kan ikke forventes at honorere kravene til en færdiguddannet psykolog, men forventes at overholde de for området gældende regler, herunder reglerne om etik og tavshedspligt.

Praktikkens indhold skal sikre, at den studerende erhverver kendskab til en psykologs arbejdsmåder og de rammer, en psykolog arbejder indenfor. Det er derfor vigtigt, at den studerende indgår i psykologens arbejde både som aktiv deltager og som observatør. Praktikstedet skal tilbyde den studerende at deltage i klientarbejde og endvidere skaffe den studerende kontakt med klienter og/eller klientsystemer i bred forstand, således at den studerende får indblik i varierede problemstillinger og opgavetyper.

Den studerende skal under sit praktikophold tilbydes supervision. Supervision forstås bredt og dækker alt fra introduktion til arbejdspladsens metoder, over fælles refleksioner, til egentlig feedback og vejledning på den studerendes arbejde. Der skal gives 16 timers supervision fordelt hen over praktikperioden, hvoraf mindst 4 skal være individuelle. 

Supervisionen skal forestås af praktikstedets egen psykolog. Er dette ikke muligt, kan der søges dispensation til at få supervision hos en intern praktikvejleder på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om praktikken og rammer herfor her.