Kandidatseminarer som meritmodul

Meritfag er fag taget uden for Institut for Statskundskab, der efterfølgende overføres, så de indgår som elementer i din uddannelse. Der er mulighed for godkendelse af både politologiske og samfundsvidenskabelige seminarer bestået uden for Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Betingelser for meritoverførsel

Studienævnet skal i hvert enkelt tilfælde foretage en godkendelse og vægtning af faget. Godkendelse beror på en konkret vurdering af det ansøgte fags faglige indhold, niveau og omfang, og af at der ikke er tale om fag, der overlapper med obligatoriske eller allerede beståede fag på studiet.

Fra institutioner, der er tilsluttet ECTS-systemet, dokumenteres omfanget med ECTS-points. 10 ECTS-points svarer til ét seminar. Ved godkendelse som politologiske seminarer stilles der krav til fagets politologiske indhold og sigte.

Hvis fagene er afsluttet med en karakter efter 12-skalaen på den pågældende institution og overføres med samme ECTS-vægtning, så overføres denne karakter. Er det ikke tilfældet, overføres det opnåede resultat som "bestået". Der er ikke mulighed for genbedømmelse af fag, der er bestået uden for instituttet.

På grundlag af fag bestået ved andre uddannelser kan der i særlige tilfælde gives merit for obligatoriske fag på bacheloruddannelserne. Det vil normalt være en forudsætning, at der er tale om en høj grad af overensstemmelse mellem de overførte studieelementer og fagets indhold, niveau og prøveform, og at der kan overføres en karakter.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning om godkendelse af fag, der er gennemført ved andre institutter, sendes til Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag via mitstudie.au.dk, vedlagt kursusbeskrivelse, pensumlister, undervisningsplaner samt evt. skriftlige arbejder. 

Ved ansøgning om forhåndsgodkendelse til fag inden for Aarhus Universitet, sendes ansøgningen ligeledes elektronisk via mitstudie.au.dk.

Undersøg i tide

Det anbefales at undersøge mulighederne for at få godkendt fag bestået ved andre institutter inden undervisningens påbegyndelse. Herved undgås gennemførelse af fag, som Studienævnet ved ansøgning om godkendelse ikke finder relevante for studiet. Forespørgsler bør rettes til Studievejledningen.