Merit

Hvis du har taget kurser på andre uddannelser eller universiteter, skal du søge om merit for at få kurserne indsat i dit studieprogram.

Når du søger om merit, skal du vedhæfte dokumentation for, at du har bestået kurserne.

Herunder kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du søger om merit.

Eksamensbevis, forhåndsgodkendelse/kursusbeskrivelse

Indhent eksamensbevis

Før du søger om merit, skal du have modtaget et officielt eksamensbevis.

Eksamensbeviset skal indeholde følgende informationer:

 • Dit fulde navn
 • Kursuskode, kursustitel, vægtning (credits/ECTS)
 • Bedømmelse
 • Stempel og underskrift fra universitetet eller elektronisk verificering

Det er ikke alle universiteter, der udsteder formelle eksamensbeviser til studerende, der har været på et kortere ophold eller fulgt enkelte kurser. Det kan derfor være nødvendigt, at kontakte studieadministrationen på værtsuniversitetet for at få lavet en verificeret studieudskrift.

Krav om engelske titler

Du skal altid medsende engelske titler, hvis de ikke fremgår af dit bevis. Det gælder uanset om du har taget kurser i Danmark eller i udlandet.

På mange danske universiteter kan du selv bestille et udskrift på engelsk. Alternativt, kan du bede om et engelsk eksamensudskrift ved den pågældende studieadministration.

Indhent karakterskala (ved udland)

Hvis du har taget kurser i udlandet, skal du medsende en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.

Du skal medsende forhåndsgodkendelse eller kursusbeskrivelse

Forhåndsgodkendte kurser

Hvis du søger om merit for kurser, som du har fået forhåndsgodkendt, skal du medsende din forhåndsgodkendelse, når du søger om merit. Forhåndsgodkendelsen er sendt til Digital Post.

Inden du søger om merit for forhåndsgodkendte kurser, bør du sikre dig, at informationerne i din forhåndsgodkendelse stemmer overens med informationerne på dit eksamensbevis.

Hvis der er uoverensstemmelser imellem dit eksamensbevis og din forhåndsgodkendelse, hvad angår kursernes kode, titel eller vægtning (credits/ECTS), skal du vedhæfte kursusbeskrivelser for de relevante kurser, når du søger om merit.

Hvis du ikke har en forhåndsgodkendelse

Hvis du ikke har en forhåndsgodkendelse af de kurser, som du søger om merit for, skal du medsende kursusbeskrivelser, når du søger om merit.

Det gælder f.eks.:

 • Hvis du søger om merit for kurser, som du har bestået i forbindelse med et tidligere uddannelsesforløb.
 • Hvis der er uoverensstemmelser mellem dit eksamensbevis og din forhåndsgodkendelse, hvad angår kursernes kode, titel eller vægtning.

Du kan læse om kravene til kursusbeskrivelserne her. 

Ansøg om merit

Merit for kurser ved Aarhus Universitet

Hvis du har taget kurser på en anden uddannelse ved Aarhus Universitet som led i din uddannelse, skal du ikke søge om merit.

Kurserne vil automatisk blive overført til dit studieprogram, når de er bestået.

Merit for kurser ved en anden uddannelsesinstitution

Hvis du har taget kurser på et andet universitet i Danmark eller udlandet, skal du selv søge om merit.

Du indsender din ansøgning via mitstudie.au.dk.

 • Gå til "Genveje til selvbetjening"
 • Tryk på "Ansøg hos dit studienævn"
 • Gå til "Merit for kurser der ikke er en del af din studieordning ".
 • Gå til ”Merit for kursus på en anden uddannelsesinstitution”
 • Tryk på ”Søg om merit for et kursus på en anden uddannelsesinstitution”
 • Udfyld ansøgningsskemaet.

Vedhæft dokumentation:

 • Et officielt eksamensbevis (herunder engelske titler)
 • Karakterskala (ved udland)
 • Forhåndsgodkendelse eller kursusbeskrivelser

Svartid, karakteroverførsel, ECTS

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om merit er i udgangspunktet 6-8 uger. Hvis du søger om merit for fag, du har fået forhåndsgodkendt, vil din ansøgning typisk kunne behandles hurtigere. 

Hvis dit eksamensbevis eller dine kursusbeskrivelser ikke lever op til de indholdsmæssige og formelle krav, vil det forlænge sagsbehandlingstiden.

Sommerperioden
I sommerperioden må der forventes længere sagsbehandlingstid, da de undervisere og studerende, som laver de faglige vurderinger, i udgangspunktet holder ferie i juli måned.

Hvad kan du selv gøre?

 • Indsend din ansøgning i god tid inden eventuelle frister.
 • Orientér dig her på studieportalen om krav til kursusbeskrivelser og eksamensbevis.
 • Tjek din AU-mail jævnligt.
 • Studieadministrationen vil kontakte dig via mail, hvis der er behov for uddybende dokumentation/oplysninger.
 • Hvis du søger om merit for kurser, du har fået forhåndsgodkendt, vil svaret på din meritansøgning blive sendt til din AU-mail.
 • Tjek din Digital Post. Studienævnets afgørelse vil blive sendt hertil, hvis du har søgt om merit for kurser, som du ikke har fået forhåndsgodkendt

Nedrunding af ECTS

I forbindelse med en meritoverførsel skal det antal ECTS, som indsættes, svare til vægtningen af det kursus, der tildeles merit for. Det betyder, at der aldrig vil kunne rundes op, hvis du har bestået for få ECTS, og at der altid blive rundet ned, hvis du har overskydende ECTS.

Hvis du tager kurser i udlandet som erstatning for en valgfagsgruppe, er det ikke det enkelte kursus, men det samlede antal af ECTS, der rundes ned. De overskydende ECTS går ikke tabt, men kan evt. anvendes på et senere tidspunkt i kombination med øvrige ECTS.

I praksis betyder det:

 • Hvis valgfagene, der udbydes på din uddannelse har en vægtning på 5 ECTS, og kurset, du har taget uden for din uddannelse, vægter 7,5 ECTS, vil der alene kunne indsættes 5 ECTS i dit studieprogram. Du vil have 2,5 ECTS i overskud, som du kan indsætte på et senere tidspunkt i kombination med øvrige 2,5 ECTS.
 • Hvis valgfagene, der udbydes på din uddannelse, har en vægtning på 5/10/15 ECTS, og du har taget fire kurser, som hver især vægter 8 ECTS, vil du få overført 30 ECTS til dit studieprogram.

Hvorvidt der rundes ned til nærmest antal ECTS, som er deleligt med 5/10/15 ECTS, afhænger af, hvilken vægtning valgfagene har på din uddannelse. Hvis der både udbydes valgfag til en vægtning af 5 og 10 ECTS, vil der blive rundet ned til nærmest delelige med 5.

Karakteroverførsel

Kurser fra danske universiteter/uddannelser

Hvis du søger om merit for et valgfag på baggrund af kurser, som du har bestået ved et dansk universiteter, gælder det:

 • Hvis kurset er bedømt med en gradueret karakter efter den danske 7-trinsskala, vil din karakter blive overført til dit studieprogram. Karakteren vil indgå i dit samlede karaktergennemsnit. 
 • Hvis kurset er bedømt bestået/ikke bestået, vil kurset blive overført med bedømmelsen ’bestået’.

Hvis du søger om merit for et obligatorisk fag på baggrund af et kursus, som du har bestået ved et dansk universitet, gælder det generelt:

 • Hvis både det meritgivende kursus og fagelementet, som du søger om merit for, bedømmes med en gradueret karakter efter den danske 7-trinsskala, vil din karakter blive indsat.
 • Hvis enten det meritgivende kursus eller det obligatoriske fag bedømmes bestået/ikke bestået, vil der ikke blive overført en karakter.
 • Hvis du søger om merit for et fagelement i din studieordning på baggrund af flere meritgivende kurser vil der ikke blive overført en karakter.

Kurser fra udlandet

 • Hvis du tildeles merit på baggrund af et kursus, som du har bestået i udlandet, vil kurset blive overført til dit studieprogram med bedømmelsen ’bestået’. Dine karakterer fra udlandet vil således ikke indgå i dit samlede gennemsnit.

FAQ

Jeg kan ikke se mit beståede kursus i STADS

Når du har bestået dine kurser, skal du søge om merit via mit.studie.au.dk.

Når du har modtaget svar på din ansøgning om merit, kan der gå noget tid, før meritten er registreret i STADS.

Når meritten er registreret, vil du kunne se den på din selvbetjening under fanen ’Resultater’ og bjælken ’Meritter/fritagelse’.

Hvis du har søgt om merit og fået svar, og efter et par uger fortsat ikke kan se din merit i STADS, opfordres du til at skrive til Aarhus BSS Studier via bachelor.bss@au.dk eller kandidat.bss@au.dk.

Er der en frist for at søge om merit?

Der er ikke en egentlig frist for at søge om merit. Generelt gælder det dog, at du skal søge om merit, når du har bestået de forhåndsgodkendte fag, og du har modtaget dit officielle eksamensbevis.

Kontakt

 • Har du brug for hjælp i forbindelse med dit udvekslingsophold, kontakt BSS International 
 • Har du brug for hjælp til din studieplanlægning, kontakt studievejledningen
 • Har du brug for hjælp efter du har indsendt din ansøgning, kontakt BSS Studier