Speciale - ITKO

Vigtige deadlines    

Semestret, hvor du skriver dit specialeFrist for registering af vejleder, foreløbig titel samt problemformuleringAfleveringsfristAfleveringsfrist* 2. eksamensforsøg Afleveringsfrist* 3. eksamensfosøg 
Foråret1. december1. juni1. september1. december

Efteråret

(Ved dispensation)

1. juni1. januar1. april1. juli

*Disse afleveringsfrister gælder kun hvis ikke du afleverer specialet inden for afleveringsfristen ved. hhv. 1. og 2. eksamensforsøg. Der er andre regler/afleveringsfrister, hvis du ikke har bestået ved hhv. 1. eller 2. eksamensforsøg  (se nedenfor under "Aflevering af speciale").

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

Registrering af vejleder, (foreløbig) titel samt problemformulering

Inden du går i gang med specialet, skal du beslutte dig for et emne samt udarbejde et udkast til en foreløbig problemformulering.

Inden ovenstående deadlines skal du via registreringsblanketten angive din ønskede faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering inkl. teori og data:

Formålet med, at du som studerende så tidligt som muligt skal tage stilling til netop ”Problemformulering inkl. teori og data”, er, at dette har betydning for dit ønske til faglig vejleder og for at potentielle vejledere kan vurdere om de er den rette vejleder på dit projekt. I forbindelse med din egen afklaring af problemfeltet bliver det således også lettere for dig selv at ønske den rette vejleder. Derudover bruger koordinatoren, sammen med dit forslag til titel, også problemformuleringen til at se, om emnet ligger inden for ITKO-uddannelsens fokus.  

I princippet er det indmeldte i registreringsblanketten dit bedste bud på en problemformulering på det givne tidspunkt i processen, så det er selvsagt ikke bindende.

Du kan vælge at skrive speciale alene eller sammen med en medstuderende. Såfremt du vælger at skrive speciale med en medstuderende, skal I udfylde registreringsblanketten sammen (dvs. én blanket udfyldes for hver 'gruppe').

Registreringsblanket

NB: Hvis du ikke skriver dit speciale i samarbejde med en virksomhed, skal du alligevel udfylde registreringen. Angiv da at der er tale om et teoretisk speciale i feltet med virksomhedens information.

Bemærk at du kun skal anvende den elektroniske registreringsblanket i forbindelse med dit første eksamensforsøg.

Din faglige vejleder skal godkende din titel og problemformulering.

Tilmelding i Studieselvbetjeningen (STADS)

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, bliver du automatisk tilmeldt specialet i Studieselvbetjeningen (STADS) ved starten af 4. semester af kandidatuddannelsen med afleveringsfrist 1. juni. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt. 

Du tjekker din tilmelding i selvbetjeningen ved at logge ind igennem mitstudie.au.dk 

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid. 

Selvom du automatisk bliver tilmeldt specialet, skal du være opmærksom på, at du selv skal registrere din faglige vejleder, den (foreløbige) titel på specialet samt din problemformulering senest den 1. december.

Hvis du er tilmeldt specialet i efterårssemesteret, fordi du ikke følger det normerede studieforløb, skal du inden 1. juni finde en vejleder og registrere dit speciale med navnet på vejleder, din (foreløbige) titel samt din problemformulering. Afleveringsfristen for specialet er 1. januar.

Fristen for bedømmelse/forsvar af specialet er senest 6 uger efter aflevering af specialet. 

Bemærk: Efter tilmelding kan der ikke ske framelding.

Vejlederoversigt

Din specialeproces indledes med, at du skal beslutte dig for et emne samt udarbejde et udkast til en foreløbig problemformulering. Derefter bør du overveje hvilken vejleder, der kan vejlede inden for det fagområde, du har valgt.

På registreringsblanketten kan du ønske en vejleder, men der er ingen garanti for, at du får tildelt netop denne vejleder.

Når du har fået tildelt en vejleder, skal denne godkende titel og problemformulering. Den faglige vejleder vil fungere som din sparingspartner i løbet af dit specialeforløb. Det er også din faglige vejleder, der er ansvarlig for at afholde det mundtlige specialeforsvar.

Vejlederliste ITKO

Formelle krav og retningslinjer for skriftlige opgaver

De formelle krav (antal anslag mv.) finder du i kursusbeskrivelsen for dit speciale (link kommer).

I Studieordningen for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi – IT, Kommunikation og Organisation  finder du blandt information, hvilke regler der gælder for større skriftlige opgaver på ITKO”.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug for din opgave, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne.   

Læs mere om reglerne for indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR).

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Aflevering af specialet

Specialet skal uploades digitalt i WISEflow. Der må ikke afleveres et fysisk eksemplar af specialet, bl.a. da det er specialet uploaded i WISEflow, der er juridisk gældende. Når specialet er afleveret i WiseFlow, bliver det automatisk sendt videre til vejleder og censor.

WISEflow
Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er den 1. juni kl. 12.00.

Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid og senest 10 minutter før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00.

Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow.
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning til både grupper af flere studerende og enkeltmandsgrupper.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til, hvordan du laver din besvarelse til PDF

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB. 

Fortrolige specialer
Når du uploader dit speciale i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive om specialet indeholder fortroligt materiale. 

Mundtligt forsvar
Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen. Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Ønsker du at aflevere før din fastsatte afleveringsfrist?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer 14 dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive sendt til bedømmelse efter den fastsatte afleveringsfrist.
  • Hvis du afleverer mere end 14 dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidig sende besked til  kandidat.bss@au.dk om tidlig aflevering af specialet.
  • Hvis dit Flow ikke er åbnet på det tidspunkt hvor du gerne vil aflevere skal du kontakte studieadministrationen som kan være behjælpelige med dette. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk.

Særligt for tidlig aflevering i sommerperioden under andet eksamensforsøg:

  • Hvis du ønsker at aflevere i juni eller juli skal du give besked til kandidat.bss@au.dk.

Juli er bedømmelsesfri, og der skal derfor beregnes individuelle bedømmelsesfrister for tidlige afleveringer – som udgangspunkt vil bedømmelsesfristen være 4 uger + juli måned

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du tilmeldes automatisk dit 2. eksamensforsøg. 

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter afleveringsfristen for 1. eksamensforsøg og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.    

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du ikke afleverer dit speciale ved 2. eksamensforsøg.

Hvis specialet ikke bestås

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.

Du skal tage kontakt til din specialevejleder inden for de første 14 dage efter bedømmelsesdatoen og i samarbejde med din vejleder udarbejde og aftale en revideret problemformulering.    

Det er dit ansvar at kontakte din specialevejleder for at igangsætte denne proces.

Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesdatoen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet. 

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.