Bachelorprojekt - HA/BSc(B)

Formålet med bachelorprojektet er at give den studerende mulighed for at demonstrere sin evne til selvstændigt at formulere en erhvervsrelateret problemformulering inden for et bestemt emne, udvælge relevant litteratur, anvende metoder, indsamle og bearbejde data, forholde sig kritisk til sit data, foretage analyser og konkludere på spørgsmålet stillet i problemformuleringen

På denne side kan du finde relevante informationer, links og datoer vedrørende 6. semesters bachelorprojekt for alle studerende på HA og BSc(B) på Campus i Herning.

Før tilmeldingsfristen

Infomøde

Der afholdes informationsmøde vedrørende bachelorprojektet, herunder processen, vigtige frister mv.

 • Fredag d. 13. oktober, 13.00-14.00: Orienteringsmøde på dansk, lokale 3107
 • Fredag d. 13. oktober, 12.00-13.00: Orienteringsmøde på engelsk, lokale 3107

(Studerende på udveksling i efterårssemestret modtager særskilt besked på studiemail)

Orienteringen er målrettet studerende, som skal skrive bachelorprojekt i foråret 2024.

På informationsmødet vil du blive orienteret om processen, deadlines mv.

Vil du skrive alene eller i en gruppe?

En bachelorafhandling er en stor skriftlig opgave, og du skal gøre op med dig selv, om du vil skrive opgaven alene eller i en gruppe (grupper op til 4 personer er tilladt). Det vigtigste ved valget, om man vil skrive alene eller i gruppe, er, at du vælger den form, som du har det bedst med.

At skrive bachelorafhandling i en gruppe har nogle fordele, da du har nogen at sparre, diskutere og vende teorier og idéer med. Det er for mange en stor fordel, da forskellige vinkler på opgaven oftest giver et bedre resultat. Men et bachelorprojekt er et stort arbejde, og oftest inkluderer det mange timer sammen i gruppen og til tider kompromiser. Derfor er det vigtigt, at gruppen fungerer fagligt godt sammen men også, at den fungerer socialt godt sammen. Et godt tip er derfor at forventningsafstemme med den eller de personer, du vil skrive med, da det er vigtigt, at alle i gruppen har samme mål med opgaven. Det er nemlig ikke muligt at skifte gruppe inde i processen.

Du kan finde gode råd til arbejdet i studiegrupper på Styrk dit studieliv og AU Studypedia.

Valg af emne

Opgavens emne er ofte baseret på en eksisterende problemstilling, dvs. et emne inden for de akademiske områder på bachelorstudiet. Det kan være en problemstilling i en specifik organisation (privat eller offentlig virksomhed, interessegruppe osv.) eller en branche. Du vælger og definerer selv emnet for din bacheloropgave, så længe det ligger inden for de akademiske rammer af din uddannelse. Når du vælger et emne, kan du blive inspireret af en problemstilling, en observation eller et fænomen, som du finder interessant eller af modeller og teorier fra kurser, som du har taget.
Det kan være en hjælp at drøfte dine ideer til emner med en mulig vejleder på din opgave. 

Søg inspiration til et muligt emne:

 • AU Library:
  Biblioteket udbyder flere kurser inden for litteratursøgning. Det anbefales studerende at gøre brug af denne service, da det kan gøre opgaveskrivningen betydeligt nemmere. Klik ind på bibliotekets hjemmeside og se, hvornår det næste kursus bliver udbudt.
 • AU Job og Projekt Bank
  AU Job og Projekt Bank kan du finde både studiejobs, projektsamarbejde, osv.
 • Nyheder/virksomheders hjemmesider:
  Brug nyhederne, aviserne eller virksomhedernes egne hjemmesider til at opdage problemstillinger der kunne være relevante for et bachelorprojekt. Du kan få adgang til nyhedsmedier og virksomhedsoplysninger gennem bibliotekets databaser.
 • Vejleder- og emneoversigt:
  Du kan også lade dig inspirere af begge institutters lister over tilgængelige vejledere og emner. Du finder listerne under overskriften 'Vejleder'.

Vejleder

Alle vejledere har specialer inden for bestemte fagområder. Du kan nedenfor finde en liste over vejledere på BTECH samt hvilke fagområder, de hver især kan vejlede inden for.

Du kan ikke selv lave aftale med en vejleder. Du ønsker en vejleder i forbindelse med tilmeldingen, og efter fristen fordeles vejledere.

Tilmelding

Du skal tilmelde din opgave med foreløbig opgavetitel og ønske til vejleder senest den 1. december.

Tilmeldingen skal ske via:

 • Tilmeldingsblanket (tilmeldingsfristen er forbi og blanketten lukket)

Hvis du skriver din opgave i samarbejde med en virksomhed skal du desuden have lavet en virksomhedskontrakt/fortrolighedskontrakt, som du finder her.

Opgaver på tværs af HA og BSc

Er du HA-studerende og ønsker at skrive dit bachelorprojekt med en medstuderende fra BSc in Economics and Business Administration skal du være opmærksom på, at jeres projekt skal skrives på engelsk. Derudover skal I begge gøre følgende:

1)  Angiv i registreringsblanketten under ’Bemærkninger’, at I er en tværfaglig gruppe

2)  Send en mail til bachelor.bss@au.dk, hvori I angiver, at I ønsker at skrive et tværfagligt bachelorprojekt. I mailen bedes I angive jeres navne og studienumre.

Tilmelding til reeksamen i september/december

Information om tilmelding og link til tilmeldingsblanket for reeksamen finder du i afsnittet 'Reeksamen'.

Skriveprocessen

Kursusbeskrivelse og retningslinjer for skriftlige opgaver

I kursusbeskrivels­en finder du de specifikke krav til indholdet i bachelorprojektet. Det vil sige information om opgavetyper og formelle krav, herunder resumé, omfang, forside, sprog og layout.

Bachelorprojektet skal overholde de formelle krav (formalia) beskrevet i kursusbeskrivelsen for at kunne blive antaget til bedømmelse.

retningslinjer for skriftlige opgaver finder du bl.a. information om referenceværktøjer, hvordan du laver henvisninger, litteraturlister og hvordan du undgår plagiering.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.

Projektdag

Tirsdag den 30. januar, kl. 9-12 (HA) og 12-15 (BSc) i lokale 2002 er der projektdag for dig, der skal skrive bachelorprojekt i foråret. Projektdagen er obligatorisk for alle studerende som er tilmeldt bachelorprojektet.

På projektdagen giver Christine Uldum gode råd om det at skrive et akademisk projekt og det at skulle samarbejde med en virksomhed på godt og ondt. Du får også mulighed for at få afklaret eventuelle mere generelle tvivlsspørgsmål som måtte være opstået siden din tilmelding til projektet.

I forbindelse med projektdagen vil en tidligere studerende dele ud af sine erfaringer, fortælle om hvordan han/hun håndterede processen samt svare på spørgsmål.

Bilag

Du kan vedlægge bilag, hvor du finder det nødvendigt at medtage ekstra materiale såsom (men ikke kun):

• Ekstra information om den empiriske baggrund

• Interview guides, transskriptioner af interviews, spørgeskemaer, ekstra datakørsler osv.

• Rapporter, der anvendes som sekundære datakilder.

Opgaven bedømmes udelukkende på selve opgavens indhold og derfor skal selve opgaven i sig selv være et komplet og meningsfyldt dokument uafhængigt af bilagene.

Hvis du anvender interviews i din dataindsamling, er der ikke noget formelt krav om, at du transskriberer dine interviews. Dog vil transskriberede interviews ofte føre til en langt bedre dataanalyse og dermed bedre opgave. En mulighed er også at vedlægge en lydfil som et elektronisk bilag.

Fortrolighedsaftale

Alle virksomhedssamarbejder skal registreres, og der skal udarbejdes en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden. Du finder kontrakten for virksomhedssamarbejde på denne side (vælg din uddannelse).

Bemærk, at både vejleder og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Der er dog stadig nogle virksomheder som vil bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden. 

NB: Når du afleverer din opgave, kan du vælge, om den skal stå på »åben hylde« og være offentligt tilgængelig. Hvis du vælger »lukket hylde« er du garanteret at kun er vejleder og censor, får din opgave at se.

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer, som vil påvirke din opgave, skal du derefter kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør du først forsøge at løse problemerne med din vejleder ved gøre din vejleder opmærksom på dine problemer og bekymringer. Hvis dette ikke er muligt eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte Uddannelseskoordinatoren på det institut, hvor din opgave er tilmeldt:

Inger Mørch Hauge - ingerh@btech.au.dk

Det er vigtigt, at du ikke venter med at nævne disse problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Aflevering

Aflevering i WISEflow

Dit bachelorprojekt skal afleveres senest 1. maj klokken 12.00.

Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din opgave. Afleveringsfristen er 1. maj klokken 12.00.
Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen.

WISEflow

Vi anbefaler at du påbegynder upload af opgaven i god tid før fristen, da flowet lukker præcis klokken 12.00. Det kan tage op til 30 minutter at uploade så stor en opgave som bachelorprojektet.

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit bachelorprojekt, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Opgaven samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via Brightspace.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på en USB-stik.

Fortrolige bachelorprojekter
Det er ikke et krav, at du vedlægger/vedhæfter din fortrolighedsaftale ved aflevering af bachelorprojektet. 

Når du uploader dit bachelorprojekt i WISEflow, skal du i forbindelse med afleveringen (under ’Omslag’) angive, om projektet indeholder fortroligt materiale. 

Det mundtlige forsvar

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Forsvaret består af præsentation, diskussion, votering og tilbagemelding og varer i alt:

 • 1 studerende = 45 minutter
 • 2 studerende = 60 minutter
 • 3 studerende = 75 minutter
 • 4 studerende = 90 minutter

Præsentation

De første 5 minutter af forsvaret (uanset om du er alene eller i en gruppe) er til en præsentation, du selv har forberedt. Der er ingen formelle krav til indholdet af præsentationen, men de kan fordel bruges til at give et kort oprids af opgavens formål og resultater for dernæst at fokusere på emner i opgaven, som du gerne vil fremhæve, f.eks.:

• En diskussion af nogle af de valg og fravalg, som du har taget.

• Overvejelser omkring, hvordan emnet kunne blive yderligere undersøgt.

• Rettelse af grundlæggende fejl, opklaring af uklare dele eller udpegelse af mangler ved din opgave.

• Relevante informationer, som er blevet tilgængelige efter du afleverede opgaven (f.eks. via medierne, litteraturen, feedback fra case-virksomheden etc.).

Der er ingen krav til brug af medier til din præsentation (poster, talenoter, præsentation på din bærbare, osv.). Det frarådes dog, at du bruger tid på at tilslutte en projektor, da dette ofte tager tid fra selve præsentationen.

Hvis du er en del af gruppe, har I 5 minutter til deling, og der er ikke nogle formelle krav til, hvordan I fordeler dem i mellem jer.

Diskussion

Derefter tager vejleder og censor over med spørgsmål og kommentarer, som danner grundlag for en diskussion med dig om din opgave. Spørgsmålene vil altid tage udgangspunkt i opgaven, men kan i sagens natur bevæge sig uden for opgaven ved spørgsmål om fravalg og evt. mangler i opgaven.

Votering

Derefter bliver I bedt om at forlade lokalet, så vejleder og censor kan votere. Du skal her være opmærksom på, at du skal have alle dine personlige ejendele med ud af rummet.

Tilbagemelding

Når voteringen er færdig, bliver du (eller samlet, hvis I er en gruppe) kaldt tilbage og får karakteren samt en uddybning af denne.

Bedømmelse

Bacheloropgaven bedømmes af vejleder og af censor med udgangspunkt i en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og det mundtlige forsvar. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen

Den endelige karakter er baseret på din evne til at:

 • Identificere og beskrive opgavens emne
 • Opstille en præcis og passende problemformulering
 • Argumentere for de valg, du har truffet, herunder valg af teori, metode og kildemateriale til at besvare problemformuleringen
 • Skrive en velstruktureret opgave med klare argumenter, afgrænsninger og præcist sprog
 • Redegøre for opgavens indhold og kunne indgå i en diskussion omkring forskellige emner i forhold til opgaven til det mundtlige forsvar.

Reeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i maj/juni kan du tilmelde dig reeksamen i september eller december. Tilmelding til reeksamen i september eller december skal ske senest 15. juni med aflevering 1. september eller 1. december.  Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Reeksamen har samme form som den ordinære eksamen. Der er ikke eksplicit krav om, at den studerende skal ændre problemformuleringen ved overgangen til 2. eller 3. forsøg, men den studerende opfordres til at kontakte vejleder, således at det kan afdækkes hvilke områder, der bør udbedres inden genaflevering.

Du tilmelder dig reeksamen i bachelorprojektet ved at udfylde webformularen senest den 15. juni. Webformularen åbner den 1. juni.

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen i september/december, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin.