Bachelorprojekt - Diplomingeniør i Forretningsudvikling

På din uddannelses 7. semester skrives bachelorprojektet.

Gennem arbejdet med bachelorprojektet skal den studerende dokumentere, at vedkommende er i stand til at løse et praktisk problem for enten en etableret virksomhed eller for planlagt egen virksomhed.

Løsningen skal skabe dokumenteret værditilvækst for virksomheden, ligesom den skal indeholde handlingstiltag, der repræsenterer teknologisk nytænkning og derved medvirker til at skabe en positionel fordel for virksomheden. Problemløsningen skal være funderet i et udsnit af BDE-studiets teorier samt eventuelt supplerende teori.

Før tilmeldingsfristen

Valg af emne

Emnet vælges af den studerende/gruppen af studerende og skal godkendes af den semesteransvarlige på uddannelsen.  Bachelorprojektet kan skrives alene eller i grupper af max. 3 studerende.

Deadline for indmeldelse af emne samt gruppe er senest 20. juni og sendes pr. mail til Jan Laursen.

Skriver du/I i forårssemestret er deadline 15. december.

Vejlederallokering
Primo august tildeles grupperne en vejleder under hensyntagen til den/de studerendes indmeldte emne.

Projektregistreringen skal udfyldes.

Tilmelding

Følger du et normeret studieforløb vil du automatisk blive servicetilmeldt dit afgangsprojekt op til dit 7. semester på uddannelsen.

Du skal selv tjekke i STADS, at din tilmelding er korrekt.

Det er den studerendes/projektgruppens eget ansvar at finde en virksomhed/samarbejdspartner.

Under afgangsprojektet

Fortrolighedsaftale

Alle virksomhedssamarbejder skal registreres, og der skal udarbejdes en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden. Du finder kontrakten for virksomhedssamarbejde inklusiv en fortrolighedsaftale her.

Bemærk, at både vejleder og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Der er dog stadig nogle virksomheder, som vil bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer, som vil påvirke din opgave, skal du kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør I først forsøge at løse det sammen. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte studielederen på BDE:

Jan Laursen, janl@btech.au.dk

Det er vigtigt, at du ikke venter med at gøre opmærksom på evt. problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Eksamenssnyd og plagiering

Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner, herunder bortvisning. Hvis du kopierer dele af andre kilder i din opgave, skal du eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selv-plagiering også er plagiering. Hvis du kopierer tekst, idéer eller struktur fra egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal du gøre eksplicit opmærksom på dette. Følg følgende links for at få mere information om AU's regler om eksamenssnyd samt en webtutorial om plagiering: 

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.

Aflevering

Aflevering i WISEflow

Bachelorprojektet skal afleveres i WISEflow. Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit projekt. Afleveringsfristen fremgår af eksamensplanssiderne. Husk at opgaven skal være helt færdig med at uploade inden fristen, så det er en god idé at påbegynde upload i god tid før fristen. Det kan tage op til 30 minutter at uploade så stor en opgave som bachelorprojektet.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

I forbindelse med bachelorprojektet skal der afleveres følgende via Wiseflow: Hovedrapport, ledelsesrapport og bilag (i en samlet fil).
Hvis projektet skrives i grupper, skal det tydeligt fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte afsnit. 

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg vejledningen om aflevering af opgave som gruppe, som du finder i FAQ'en

Hvis du skriver som enkeltperson, skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.
Læs mere: https://studerende.au.dk/it-support/software/

Det mundtlige forsvar

Det mundtlige forsvar starter med 30 minutters præsentation af projektet og derefter ca. 30 minutters individuel eksamination.

Læs kursusbeskrivelsen for faget.

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Bedømmelse

Bachelorprojektet bedømmes af vejleder og af censor med udgangspunkt i en helhedsvurdering af projektet og det mundtlige forsvar. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen

Den endelige karakter er baseret på din evne til at:

  • Identificere og beskrive projektets emne
  • Opstille en præcis og passende problemformulering
  • Argumentere for de valg, du har truffet, herunder valg af teori, metode og kildemateriale til at besvare problemformuleringen
  • Skrive et velstruktureret projekt med klare argumenter, afgrænsninger og præcist sprog
  • Redegøre for projektets indhold og kunne indgå i en diskussion omkring forskellige emner i forhold til projektet til det mundtlige forsvar.

Reeksamen

Reeksamen består af en modificeret projektrapport med individuelt mundtligt forsvar.
Modificeringen skal ske på baggrund af feedback fra eksaminationen, og projektet bedømmes herefter som helhed på ny.

Reeksamen vil finde sted i reeksamensperioden, og du skal huske, at du selv skal tilmelde dig reeksamen.