Bachelorprojekt - GMM

Bachelorprojekt - GMM

Bachelorprojektet er 7. semesters omdrejningspunkt.

Gennem bachelorprojektet skal den studerende demonstrere evnen til at identificere og anvende egnede metodiske tilgange i forhold til praktiske forhold/emner inden for Global Management and Manufacturing.

Derudover skal den studerende demonstrere evnen til at arbejde selvstændigt med vejleder som facilitator.

På denne side kan du finde relevante informationer, links og datoer vedrørende 7. semesters bachelorprojekt på GMM.

Før tilmeldingsfristen

Valg af emne

Emnet vælges af den studerende/gruppen og skal godkendes af den kursusansvarlige på GMM-uddannelsen. Studerende har mulighed for at foreslå en vejleder, og der tildeles en vejleder under hensyn­tagen til den/de studerendes ønsker.

Begynd gerne dit emnevalg i god til, så du kan være klar til at påbegynde dit bachelorprojekt til semesterstart.

Bachelorprojektet kan skrives alene eller i en gruppe bestående af to studerende.

Tilmelding

Følger du et normeret studieforløb vil du automatisk blive servicetilmeldt dit bachelorprojekt frem mod 7. semester. Du skal selv tjekke i STADS selvbetjening, at din tilmelding er korrekt.

Derudover skal du udfylde en projektregistrering (bachelorprojekt), som skal underskrives af vejleder/studieleder samt virksomheden, der samarbejdes med.

Projektregistreringen skal være udfyldt senest 15. august. Det er vigtigt, at overholde fristen, da vejleder tildeles ud fra registreringen.

Skriver du projekt i foråret skal du udfylde og sende projektregistreringen seneste 15. januar.

Under afgangsprojektet

Fortrolighedsaftale

Alle virksomhedssamarbejder skal registreres, og der skal udarbejdes en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden. Du finder kontrakten for virksomhedssamarbejde inklusiv en fortrolighedsaftale her.

Bemærk, at både vejleder og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Der er dog stadig nogle virksomheder, som vil bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre dit projekt, eller hvis der opstår uløselige problemer i projektgruppen, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer, som vil påvirke din opgave, skal du derefter kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør du først forsøge at løse problemerne med din vejleder ved gøre din vejleder opmærksom på dine problemer og bekymringer. Hvis dette ikke er muligt, eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte studielederen for GMM:

 John Bang Mathiasen, johnbm@btech.au.dk

Vejlederskift kan kun ske efter aftale med John Bang Mathiasen.

Det er vigtigt, at du ikke venter med at gøre opmærksom på evt. problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret dit projekt, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Eksamenssnyd og plagiering

Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner, herunder bortvisning. Hvis du kopierer dele af andre kilder i dit projekt, skal du eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selv-plagiering også er plagiering. Hvis du kopierer tekst, idéer eller struktur fra egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal du gøre eksplicit opmærksom på dette. Følg følgende links for at få mere informationom om regler for eksamenssnyd samt en webtutorial om plagiering: 

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.

Aflevering

Aflevering i WISEflow

Bachelorprojektet skal afleveres i WISEflow. Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit projekt. Sidste frist for upload fremgår af eksamensplanen. Husk at opgaven skal være færdiguploadet inden fristen, så det er en god idé at begynde upload i god tid før fristen. Det kan tage op til 30 minutter at uploade så stor en optage som bachelorprojektet. At du oplever du tekniske problemer, er ikke nødvendigvis en gyldig grund til at aflevere efter fristen, så derfor er det også vigtigt at reagere på dette i god tid, så problemet evt. kan løses inden fristens udløb.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

I forbindelse med bachelorprojektet skal der afleveres følgende via WISEflow: Hovedrapport og ledelsesrapport skal afleveres i én samlet PDF-fil, mens bilag og supplerende materiale kan afleveres i andre filformater. Hvis der skrives som en gruppe, skal det tydeligt fremgå af rapporten, hvem der er ansvarlig for de enkelte afsnit.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg vejledningen om aflevering af opgave som gruppe som du finder i FAQ'en.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

OBS! Du vil modtage en kvittering både fra WISEflow, når du har afsluttet afleveringen af opgaven. Tjek evt. dit spamfilter.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.
Læs mere: https://studerende.au.dk/it-support/software/

Det mundtlige forsvar

Det mundtlige forsvar starter med en præsentation af bachelorprojektet efterfulgt af en diskussion af projekt- og ledelsesrapport samt bilag. Hele eksaminationen tager 60 minutter, hvis du skriver alene. Skrives der i en gruppe af to personer er eksamineringstiden 85 minutter. 

Instituttet vil via mail eller Brightspace informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Reeksamen

Reeksamen består af en modificeret projektrapport med individuelt mundtligt forsvar. Modificeringen skal ske på baggrund af feedback fra eksaminationen, og projektet bedømmes herefter som helhed på ny. Reeksamen vil finde sted i reeksamensperioden, og datoen offentliggøres på studieportalen.