Gæstefagsstuderende

Gæstefag

Ønsker du at følge enkelte kurser på en uddannelse ved Aarhus Universitet som erstatning for obligatoriske eller valgfrie kurser i din uddannelse?

Så læs, hvordan du gør nedenfor.

Hvad er et gæstefag?
Et gæstefag er et kursus, som du tager på en anden uddannelse end dit stamfag (din nuværende uddannelse), og som kan erstatte obligatoriske eller valgfrie kurser i din uddannelse – dvs. som kan meritoverføres.

Gæstefag er ikke et kursus ud over din uddannelse. Hvis du ønsker kurser ud over din uddannelse, kan det ske som Efter- og Videreuddannelse.

Hvad er forudsætningerne for at blive indskrevet på et gæstefag?

Forudsætningerne for at blive indskrevet på et gæstefag er:

 • At kurset er åbent for gæstefagsindskrivning
  På Aarhus BSS er kurser, som er åbne for gæstefagsindskrivning, registeret med kursustypen ’tomplads’. Kurser, der alene er registeret med kursustypen ’ordinær’, kan du ikke indskrives på som gæstefagsstuderende. Du kan fremsøge kurser, som er registeret med kursustypen 'tomplads', i AUs kursuskatalog.
 • At kurset kan meritoverføres
  Det er studienævnet på dit stamfag (dvs. din nuværende uddannelse), der skal bekræfte, at kurset kan meritoverføres og dermed erstatte et valgfrit eller obligatorisk modul i din uddannelse.
 • At der er ledige pladser på det kursus, du ønsker at blive indskrevet på
  Vurderingen af om der er plads på kurset foretages før semesterstart i hhv. januar og august. Du kan forvente svar på din ansøgning herefter.
 • At du opfylder adgangskrav
  Du skal opfylde adgangskrav, som gælder for den pågældende uddannelse, hvor gæstefaget udbydes. Generelt gælder det, at:
  • Optagelse på kandidatniveau kræver, at du har en bestået bacheloruddannelse svarende til 180 ECTS.
  • Optagelse på bachelorniveau kræver i nogle tilfælde et bestemt gymnasialt niveau. F.eks. er det et krav, at du har matematik på min. B-niveau, for at du kan optages på bachelorfag på Erhvervsøkonomi.
 • At du er indskrevet ved en videregående uddannelse
  Det er ikke en forudsætning, at du i forvejen er indskrevet på en uddannelse ved Aarhus Universitet. Muligheden for indskrivning på et gæstefag er åben for alle, der er indskrevet som fuldtidsstuderende på en dansk universitetsuddannelse.

OBS!

 • Der er ikke åbent for gæstefagsindskrivning på kurser, som udbydes på kandidatuddannelsen i Informationsteknologi – it, organisation og kommunikation (ITKO).
 • Psykologi har åbent for gæstefagsindskrivning på enkelte fag i efterårssemesteret på bacheloruddannelsen og på et tværfagligt seminar i forårssemesteret på kandidatuddannelsen. Find udbuddet af de specifikke fag i kursuskataloget.

Vær opmærksom på

 • at såfremt der er fuldt optag og dermed ingen frie pladser på 1. år, vil det ikke være muligt at blive optaget på enkeltfag på 1. og 2. semester af bacheloruddannelserne.
 • at vi ikke kan garantere, at alle fag bliver oprettet.
 • at et fag kan være aflyst allerede inden tilmeldingsfristens udløb.
 • at der ikke tages hensyn til timesammenfald, når du kommer fra en anden uddannelse.
 • at de søgte fag kan have enten anbefalede eller obligatoriske forudsætningsfag. Disse står angivet i kursuskataloget. Det er dit eget ansvar at leve op til disse forudsætninger, og der vil ikke blive taget hensyn til eventuel manglende baggrundsviden.

AU-studerende: Ansøgning om gæstefag

 1. Du ansøger om forhåndsgodkendelse via ansøgningsformularen ”Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på Aarhus Universitet”, som du finder mitstudie.au.dk under Ansøgninger til studienævn.
 2. Forhåndsgodkendelsen og ansøgningsskemaet samt evt. bilag sendes efterfølgende til studienævnet ved gæstefaget via denne mail dispensationsansogninger.bss@au.dk.
 3. Studienævnet ved gæstefaget behandler din ansøgning.
 4. Du kan forvente at få svar på din ansøgning medio januar/august.

Studerende fra andre uddannelsesinstitutioner: Ansøgning om gæstefag

Der er ansøgningsfrist 14 dage inden semesterstart i hhv. forårs- og efterårssemestret.

De bachelor- og kandidatfag, der udbydes til gæstestuderende, kan findes i AUs kursuskatalog. Der gøres opmærksom på, at nogle fag kan være fyldt op af uddannelsernes egne studerende. Det kan derfor være en god ide at kontakte studievejledningen for oplysninger herom, inden du søger.

Din ansøgning skal vedlægges:

 • Forhåndsmeritgodkendelse fra dit studienævn
 • Eksamensbevis for din gymnasiale uddannelse. - Vær opmærksom på din gymnasiale uddannelse skal opfylde adgangskravene til den pågældende uddannelse.
 • For ansøgere der ikke er indskrevet på Aarhus Universitet, dokumentation for nuværende uddannelsesniveau (bevis, bekræftet udskrift el.lign.)

For behandlingen af din ansøgning gælder følgende:

 • Ansøgningerne behandles efter et først-til-mølle princip.
 • Din ansøgning behandles ikke før, den korrekte dokumentation er vedlagt
 • Ved ansøgninger der modtages tæt på ansøgningsfristen, kan det ikke garanteres, at der foreligger svar ved studiestart.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning medio januar/august.

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet sendes til dispensationsansogninger.bss@au.dk.

For ikke danske statsborgere

På skemaet skal du kun anføre statsborgerskab, hvis du IKKE er dansk statsborger. Er du statsborger i et land udenfor EU eller EØS, skal du betale for din uddannelse i Danmark, med mindre du har permanent opholdstilladelse, opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark eller læser i Danmark under et udvekslingsprogram. Da Aarhus Universitet ikke har adgang til din opholdstilladelse, skal du vedlægge en kopi af opholdstilladelsen, hvis du ønsker fritagelse for betaling.