ITKO - 3. semesters projekt

ITKO - 3. semesters projekt

På ITKO-uddannelsen skal studerende på deres tredje semester vælge ét af følgende tre valgfag:

 • IT-systemer i virksomheders/organisationers samspil med eksterne aktører
 • IT-systemer i organisatorisk kontekst
 • IT-systemer i interne og eksterne forretningsprocesser

Valgfaget er en mulighed for at fordybe sig og specialisere sig i en selvvalgt ITKO-problemstilling.

Fælles for de tre valgfag er, at de studerende selvstændigt skal definere og afgrænse et fagligt indhold, der relaterer sig til ITKO-problemstillinger i en virksomhed/organisation.

På denne side finder du information om, hvilke krav der er til projektet, processen samt eksamen i faget.

Læs om de tre fag her:

Oversigt over deadlines

 • Gruppedannelse: 14. august 2021
 • Valg af valgfag: 1.-14. august 2021
 • Registrering af projekt: mandag i uge 36
 • Registrering af virksomhedssamarbejde: uge 41

Før tilmeldingsfristen

Gruppedannelse

Det er et krav, at projektet på 3. semester skrives i grupper.

På 3. semester dannes grupperne baseret på indspil fra de studerende således at fælles interesser omkring projektarbejdet kan imødekommes.

Gruppestørrelse er 4-5 studerende.

De studerende har selv mulighed for at lave grupperne.

Gruppedannelsen faciliteres gennem Brightspace, hvor I i god tid inden deadline for tilmelding til valgfag og indmelding af grupper, får adgang til en fælles valgfagsgruppe. Her kan I ved hjælp af en ”gruppebørs” selv forme:

 1. hele grupper med minimum 4 studerende,
 2. dele af grupper, eller
 3. bede om hjælp til at finde en gruppe.

Gruppebørsen understøttes af studiekoordinatoren og institutsekretariet på instituttet.

Deadline for indmeldelse af grupper: 14 August 2021.


Valg af emne og virksomhedskontakt

Projektets emne skal være baseret på en ITKO-problemstilling, som defineret i fagbeskrivelsen for det valgte valgfag.

Gruppen vælger og definerer selv emnet for projektet, så længe det ligger inden for de akademiske rammer af faget og ITKO-uddannelsen.

Projektet forudsætter grundige metodemæssige overvejelser samt kontakt til en konkret casevirksomhed.

De studerende er selv ansvarlige for at finde en casevirksomhed.

Husk at udfylde projektregistreringen som findes her.

Søg inspiration til et muligt emne:
Når du vælger et emne, kan du blive inspireret af en problemstilling, en observation eller et fænomen, som du finder interessant eller af modeller og teorier fra kurser, som du har taget på uddannelses 1. og 2 semester.

 • Aarhus BSS Career har et tæt samarbejde med erhvervslivet og er derfor meget relevante i forhold til projektarbejdet.
 • Brug nyhederne, aviserne eller virksomhedernes egne hjemmesider til at opdage problemstillinger der kunne være relevante for jeres projekt. Du kan få adgang til nyhedsmedier og virksomhedsoplysninger gennem bibliotekets databaser.

Tilmelding

Gruppen skal tilmelde deres projekt med foreløbig projekttitel og fokusområder senest start september ved at sende denne tilmeldingsblanket til Nanna Holmgaard Andersen (link kommer).

Efter den endelige tilmelding af projektet, tildeles gruppen en vejleder. Gruppen kan ikke selv lave aftale med en vejleder.

Da projektet forudsætter et samarbejde med en virksomhed/organisation, skal hver gruppe desuden udfylde og indsende denne virksomhedsregistrering.

Under projektprocessen

Vejleder

Gruppen får tilknyttet en projektvejleder, som bl.a. giver feedback på problemformulering og undersøgelsesdesign i særskilte vejledermøder.

Gruppen tildeles en projektvejleder efter den endelige tilmelding af projektet.

Grupperne kan ikke selv lave aftale med en vejleder.

Metodeundervisning

Der tilrettelægges tre fælles metodeseminarer i løbet af semestret. Formålet med seminarerne er at syntetisere allerede opnået viden og færdigheder om metode fra undervisningen på 1. og 2. semester samt understøtte jeres praktiske arbejde med dataindsamling og -analyse i forbindelse med jeres projektarbejde.

Seminarerne gennemføres med fokus på grundlæggende og aktuelle problemstillinger og metodiske udfordringer. Seminarerne vil være struktureret som forelæsninger kombineret med gruppeopgaver, hvor I får hjælp til at arbejde med metodiske aspekter i projekterne.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i et projekt, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.

Formalia

Projektrapporten må have et omfang på maks. 165.000 tegn, inkl. mellemrum. Hertil kommer bilag.

Den enkelte studerendes bidrag til projektet skal angives tydeligt.

Projektet skal desuden leve op til generelle akademiske krav mht. fx struktur, metode, referencehåndtering osv.

retningslinjer for skriftlige opgaver finder I bl.a. information om referenceværktøjer, hvordan man laver henvisninger, litteraturlister og om hvordan man undgår plagiering.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer, som vil påvirke din opgave, skal du derefter kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør du først forsøge at løse problemerne med din vejleder ved gøre din vejleder opmærksom på dine problemer og bekymringer. Hvis dette ikke er muligt eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte Uddannelseskoordinatoren på det institut, hvor din opgave er tilmeldt:

Anne Gammelgaard Ballantyne – anne@btech.au.dk

Det er vigtigt, at du ikke venter med at nævne disse problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Aflevering og eksamen

Det mundtlige forsvar

Med udgangspunkt i projektet gennemføres en mundtlig gruppeeksamination, hvor gruppens vejleder og en intern censor medvirker.

Der er afsat 15 min. pr. studerende til den mundtlige eksamination. Gruppen indleder kollektivt med en præsentation af projektet (i alt maks. 5 min. pr. studerende i gruppen). Efter præsentationen gennemføres eksaminationen som en gruppebaseret drøftelse af projektet, der styres af vejleder/eksaminator, og her skal de studerende forvente at blive udspurgt individuelt.

Der er endvidere afsat 20 min. til efterfølgende kollektiv tilbagemelding på grupperapporten, dvs. votering, tilbagemelding, meddelelse af karakter og anden praktisk afvikling.

Aflevering i Wiseflow

Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner. Når flowet er åbent, vil man kunne uploade opgaven.

Afleveringsfristen ses på eksamensplanssiderne.

Vi anbefaler at I påbegynder upload af opgaven i god tid før fristen. Det kan tage op til 30 minutter at uploade et stort projekt.

Oplever I problemer i forbindelse med upload af projektet, kan I kontakte teknisk og/eller administrativ support.  

Når først projektet/opgaven er afleveret, kan man ikke trække afleveringen tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret projektet korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis I ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Bedømmelse

Karakterbedømmelsen er baseret på projektet og den mundtlige præstation.

Bedømmelsen omfatter følgende læringsmål, som er beskrevet i fagbeskrivelsen:

Viden

Når kurset er afsluttet, skal den studerende kunne:

 • Redegøre for videnskabsteoretiske paradigmer, metoder til dataindsamling, analyse og design samt kvalitetskriterier i videnskabeligt arbejde.
 • Redegøre for centrale elementer i og opbygning af akademiske opgaver.

Færdigheder

Når kurset er afsluttet, skal den studerende kunne:

Tilrettelægge en videnskabelig undersøgelse i en virksomhed, herunder

 • Identificere organisatoriske problemstillinger samt definere og afgrænse en IT-relateret problemformulering.
 • Vælge og argumentere for relevant teori til at adressere problemformuleringen med.
 • Vælge og argumentere for videnskabsteoretisk ståsted, forskningsdesign samt metoder til indsamling og analyse af empiri som udgangspunkt for at formulere løsningsforslag.
 • Gennemføre en videnskabelig undersøgelse i en virksomhed, herunder
 • Indsamle og analysere empiri på baggrund af de valgte teorier og metoder.
 • Designe og diskutere en løsning med henblik på at besvare problemformuleringen.

Kompetencer

Når kurset er afsluttet, skal den studerende kunne:

 • Integrere faglige perspektiver på tværs af IT, kommunikation og organisation i besvarelsen af en problemformulering.
 • Diskutere, sammenligne, argumentere for og kritisk reflektere over undersøgelsens resultater og løsningsforslag.

Reeksamen

Reeksamen er en ny mundtlig eksamen (20 min.) med udgangspunkt i en revideret udgave af den studerendes del af det oprindelige projekt.

For studerende, der ikke har afleveret en grupperapport til den ordinære eksamen, er reeksamen en individuel rapport, som forsvares ved en individuel mundtlig eksamen (20 min.). Rapporten må have et omfang på maks. 33.000 tegn, inkl. mellemrum.