Projektorienteret forløb (praktik), cand.merc.

Et projektorienteret forløb kan efter forudgående godkendelse indgå i cand.merc.-studiet som en del af valgfagsblokken.

Et projektorienteret forløb består af:

 • et ophold i en virksomhed
 • et Career Management Skills forløb
 • en rapport og fra efteråret 2020 et mundtligt forsvar heraf

Formålet med det projektorienterede forløb er at give dig mulighed for i praksis at bruge og reflektere over brugen af den viden og de færdigheder og kompetencer, som du har tilegnet dig i løbet af dit kandidatstudie. Du får dermed mulighed for at øve dig i at være reflekterende praktiker, som på den ene side udfører/er med til at udføre praktiske opgaver, og på den anden side, reflekterer over dem fra en analytisk synsvinkel. 

I et projektorienteret forløb har du arbejdsopgaver i en relevant virksomhed/organisation over en længere periode. Forløbet indebærer tre overordnede elementer: 

 • Analyse af eller løsning på et eller flere specifikke faglige fænomener eller problemstillinger udvalgt af virksomheden i samarbejde med dig og den interne vejleder på Aarhus Universitet (det praktiske element)
 • En refleksiv analyse og diskussion af de udvalgte fænomener og problemstillinger (det refleksive element)
 • Deltagelse i Career Management Skills workshops

Deltagelse i Career Management Skills workshops vil give dig værktøjerne til at reflektere over dine personlige og faglige kompetencer og over, hvordan disse kan bruges i praksis samt til at reflektere over, hvad du ønsker at opnå i din fremtidige karriere, og hvad du kan tilbyde potentielle arbejdsgivere. Disse workshops afholdes som blended learning. Der afholdes en workshop på 6 timer på campus Fuglesangs Allé, samt 2 online workshops. Du finder en tidsplan på Blackboard, så du har mulighed for at koordinere med din praktikvirksomhed, hvilke dage du vil være forhindret i at være i virksomheden. Hvis du vælger et projektorienteret forløb i udlandet, vil du i stedet skulle følge et rent online-kursus.

Forløbet skal udgøre en naturlig del af din cand.merc.-linje, og derfor skal de problemstillinger, som du beskæftiger dig med, ligge i forlængelse af emner, der behandles på din relevante linje. Det projektorienterede forløb vil således give dig en dybere indsigt i den akademiske profil for din cand.merc.-linje.

Krav om at have deltaget i forudsætnings- og linjefag før praktikophold
For at opnå den faglige dybde i det projektorienterede forløb skal den studerende have deltaget i forudsætnings- og linjefagssemesteret, før det projektorienterede forløb påbegyndes. Det vil sige, at den studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag på henholdsvis 1. og 2. semester. 

Du kan læse mere om projektorienterede forløb hos Aarhus BSS Career.  

Indlevering af praktikkontrakt skal ske inden det projektorienterede forløb påbegyndes, dog senest den 15. august.  

Antal ECTS og timer

Til og med efterårssemesteret 2019

Projektorienterede forløb kan godkendes med en belastning på enten 10 eller 15 ECTS efter nedenstående model:

10 ECTS15 ECTS
Projektorienteret forløb 296 timer, svarende til 8 ugers fuldtidsarbejde.*444 timer, svarende til 12 ugers fuldtidsarbejde.*

*) Maksimum 40 timer ugentligt

Det er et krav, at du har hhv. 296 timer eller 444 timer for at få godkendt forløbet/underskrevet praktikkontrakten. Det er dog ikke et krav, at timerne planlægges som fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du kan vælge at fordele timeantallet over en længere periode, hvis du eksempelvis ønsker at tage et valgfag i samme semester. Hvis du vælger at indgå aftale om et praktikforløb, der går ud over hhv. 296 eller 444 timer, er det er en sag mellem dig og praktikstedet. Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten skal afleveres den 10. januar. 

Det er ikke muligt at tage både et 10 ECTS og et 15 ECTS projektorienteret forløb.

Fra og med efterårssemesteret 2020

Projektorienterede forløb kan godkendes med en belastning på 20 ECTS:

20 ECTS
Projektorienteret forløb 444 timer, svarende til 12 ugers fuldtidsarbejde.*

*) Maksimum 40 timer ugentligt

Det er et krav, at du har 444 timer for at få godkendt forløbet/underskrevet praktikkontrakten. Det er dog ikke et krav, at timerne planlægges som fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du kan vælge at fordele timeantallet over en længere periode, hvis du eksempelvis ønsker at tage et valgfag i samme semester. Hvis du vælger at indgå aftale om et praktikforløb, der går ud over  444 timer, er det er en sag mellem dig og praktikstedet. Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten skal afleveres den 4. januar.

Den endelige kursusbeskrivelse for det projektorienterede forløb på 20 ECTS for efteråret 2020 vil fremgå af kursuskataloget senest medio april 2020.

Career Management Skills workshops

You will attend CMS workshops with fellow students across different M.Sc. programmes. At the workshops, you will exchange experiences with your fellow students, learn from each other and each other’s work places, work tasks and learning outcome. You will also learn more about how you contribute to an organisation, what your own key competences are, what matters to you and which organisational type matches you the most. 

The timing of the onsite workshop will be flexible because you will have the option to change classes in order to make your schedule fit with your work place. If you find an internship in e.g. Copenhagen, you will be able to choose to attend the classes on a Monday or a Friday. If you are doing an internship abroad all the workshops will be online and you will still have the opportunity to interact with fellow students online and exchange experiences. 

The workshops will be held by Aarhus BSS Career & Alumni. Read more here.

Statements from former CMS participants: 

“I have become better at describing my competences and how I can contribute to an organization”

“I have learned to use my managers to help describe how I contribute – also in the future jobs”

“It was really useful to meet with the other students and experience that we could help and provide useful advice to each other, so CMS was really time well spent.”    

Forskningspraktik (research internship)

Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/ forskningspraktikant. Instituttet udgør ”virksomheden”, og der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold.
Se kursusbeskrivelsen for flere informationer. Du kan finde kursusbeskrivelsen i kursuskataloget ved at søge på "Project-based Research Internship."   

Projektorienteret forløb i egen virksomhed

Er du ved at starte virksomhed har du mulighed for at komme i projektorienteret forløb i din egen virksomhed. Du kan læse mere om det faglige indhold og eksamen i kursusbeskrivelsen (søg under "projektorienteret forløb i egen virksomhed" i kursuskataloget)

For at kunne blive tilmeldt et projektorienteret forløb i din egen virksomhed skal du indgå i et forløb hos en inkubator dvs. have en arbejdsplads på stedet, følge workshops og være tilknyttet en mentor hos en inkubator. Det kan eksempelvis være Studentervæksthuset Aarhus, men også andre inkubationsmiljøer er mulige.

Du skal ligeledes indgå en aftale med en vejleder. Se kursusbeskrivelsen for oplysning om, hvem der kan være din vejleder.  

 

Praktikkontrakt

For at et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok er det en forudsæt­ning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb. Vejleder forhåndsgodkender det projektorienterede forløb ved at underskrive praktikkontrakten.

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår det projektorienterede forløb finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienterede forløbs faglige relevans og niveau.

Praktikkontrakt

 

Inden påbegyndelse af det projektorienterede forløb, dog senest den 15. august, skal du sende en mail med en scannet version af praktikkontrakten til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienterede forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienterede forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BSS. Den interne vejleder skal:

 • godkende det projektorienterede forløb/praktikkontrakt
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for rapporten samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme rapporten

Søg eventuelt inspiration til en mulig intern vejleder i vejlederoversigterne

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Tilmelding

Tilmelding til projektorienteret forløb sker i tilmeldingsperioden til undervisning 1.-5. maj. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at logge ind på mitstudie.au.dk -> 'STADS'.

Desuden skal du senest den 15. august sende en mail med en scannet version af praktikkontrakten til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk

Aflevering og mundtligt forsvar

Frist for aflevering af rapporten er den 4. januar. Det mundtlige forsvar vil finde sted i anden halvdel af januar. 

Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten afleveres.

Rapporten skal uploades i WISEflow.

Rapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder
 • Antal anslag (inklusiv mellemrum)

Information om bedømmelse samt reeksamen kan findes i kursusbeskrivelsen.

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.

Vejledning om arbejdsskadesikring

Vejledning om arbejdsskadesikring