Projektorienteret forløb (praktik), cand.merc.

Indhold

I et projektorienteret forløb har du arbejdsopgaver i en relevant virksomhed/organisation over en længere periode. Forløbet indebærer tre overordnede elementer:

 • Analyse af eller løsning på et eller flere specifikke faglige fænomener eller problemstillinger udvalgt af virksomheden i samarbejde med dig og den interne vejleder på Aarhus Universitet (det praktiske element)
 •  En refleksiv analyse og diskussion af de udvalgte fænomener og problemstillinger (det refleksive element)
 • Deltagelse i online Career Management Skills workshops

Deltagelse i Career Management Skills workshops vil give dig værktøjerne til at reflektere over dine personlige og faglige kompetencer og over, hvordan disse kan bruges i praksis samt til at reflektere over, hvad du ønsker at opnå i din fremtidige karriere, og hvad du kan tilbyde potentielle arbejdsgivere. De online workshops afholdes som et karriere refleksionsforløb, med en kombination af online øvelser, TED-talks, indsigt i det nuværende arbejdsmarked samt frivillig individuel karriere coaching. Omdrejningspunktet i workshopsne er den tid du er hos dit praktiksted. Du får mulighed for at reflektere over dine arbejdspræferencer, dine kompetencer og hvordan du bidrager til organisationen / virksomheden.
Career Management Skills workshops er fleksible, da du kan udføre øvelserne (næsten) hvornår du vil – så længe du gennemfører alle modulerne inden deadline for aflevering af din praktikrapport.

Du bliver automatisk tilmeldt Career Management Skills workshopsne i Brightspace, og de online workshops er tilgængelige fra mandag i uge 38.    

Det projektorienterede forløb skal udgøre en naturlig del af din cand.merc.-linje, og derfor skal de problemstillinger, som du beskæftiger dig med, ligge i forlængelse af emner, der behandles på din relevante linje. Det projektorienterede forløb vil således give dig en dybere indsigt i den akademiske profil for din cand.merc.-linje.

Krav om at have deltaget i forudsætnings- og linjefag før praktikophold

For at opnå den faglige dybde i det projektorienterede forløb skal den studerende have deltaget i forudsætnings- og linjefagssemesteret, før det projektorienterede forløb påbegyndes. Det vil sige, at den studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag på henholdsvis 1. og 2. semester.

Du kan læse mere om projektorienterede forløb hos Aarhus BSS Career

Formål

Formålet med det projektorienteret forløb er at give dig mulighed for i praksis at bruge og reflektere over brugen af den viden og de færdigheder og kompetencer, som du har tilegnet dig i løbet af dit kandidatstudie. Du får dermed mulighed for at øve dig i at være reflekterende praktiker, som på den ene side udfører/er med til at udføre praktiske opgaver, og på den anden side, reflekterer over dem fra en analytisk synsvinkel.   

Antal ECTS og timer

Projektorienteret forløb kan godkendes med en belastning på 20 ECTS:

20 ECTS

Projektorienteret forløb 

444 timer, svarende til 12 ugers fuldtidsarbejde.*

*) Maksimum 40 timer ugentligt

Det er et krav, at du har 444 timer for at få godkendt forløbet/underskrevet praktikkontrakten.

Rapporten skal afleveres den 4. januar, og det projektorienteret forløb skal dermed være afsluttet senest den 3. januar.

OBS!

 • Hvis du aftaler et længere forløb vil dette udelukkende være en sag mellem dig og praktikvirksomheden, og perioden efter den 3. januar skal ikke fremgå af kontrakten.
 • Det er ikke et krav, at timerne planlægges som fuldtidsarbejde. Det vil sige, at du kan vælge at fordele timeantallet over en længere periode, hvis du eksempelvis ønsker at tage et valgfag i samme semester.
 • Du må gerne indgå aftale om et praktikforløb med et højere timetal, men de timer, der ligger ud over de 444 timer, skal ikke fremgå af praktikkontrakten, da disse timer udelukkende vil være en sag mellem dig og praktikstedet.

Tilmelding

Tilmelding til det projektorienteret forløb sker i tilmeldingsperioden til undervisning 1.-5. maj. Tilmeldingen foregår elektronisk ved at logge ind på mitstudie.au.dk -> 'STADS'.

Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende.

Du skal hurtigst muligt og senest den 15. august indsende en scannet version af din praktikkontrakt via din studiemail til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk 

Du er først tilmeldt det projektorienteret forløb, når kontrakten er modtaget og godkendt.

Hvis praktikkontrakten ikke er modtaget seneste den 15. august 2021, bliver du automatisk afmeldt det projektorienteret forløb. Du kan herefter blive tilmeldt valgfag, hvor der endnu er ledige pladser ved henvendelse til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk

Praktikkontrakt

Et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok hvis en vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienteret forløb.

Vejleder forhåndsgodkender det projektorienteret forløb ved at underskrive praktikkontrakten.

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted.

Kontrakten skal indeholde:

 • En beskrivelse af de opgaver, der skal udføres. Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter,  at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienteret forløbs faglige relevans og niveau.
 • En angivelse af hvornår det projektorienteret forløb finder sted
 • Omfang af det projektorienteret forløb (i arbejdstimer)
 • Oplysninger om praktiksted og navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson)

Kontrakten kun kan godkendes, når ovenstående er opfyldt og der er:

 • Underskrift fra praktikvirksomheden
 • Underskrift og godkendelse fra vejleder
 • Den studerendes underskrift
 • Afslutningsdato (senest den 3. januar)
 • Den studerendes CPR nummer  

Inden påbegyndelse af det projektorienteret forløb, dog senest den 15. august, skal du sende en scannet version af praktikkontrakten via din studiemail til Aarhus BSS Studier: kandidat.bss@au.dk

Du er først tilmeldt det projektorienteret forløb, når din kontrakt er indsendt og godkendt. 

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienteret forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienteret forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienteret forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BSS. Den interne vejleder skal:

 • godkende det projektorienteret forløb/praktikkontrakt
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for rapporten samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme rapporten

Søg eventuelt inspiration til en mulig intern vejleder i vejlederoversigterne. 

Career Management Skills workshops

You will be enrolled in the online CMS course with fellow students across different M.Sc. programmes. The online groups consist of maximum 30 students.  During the course, you will have the opportunity to share experiences with your fellow students, learn from each other and each other’s work places, work tasks and learning outcome. You will also learn more about how you contribute to an organisation, what your own key competences are, what matters to you and which organisational type matches you the most. 

The online course is designed as a flexible and not time-consuming course - because we are aware of that you spend the most of your day at the internship. The course objective is increasing your self-awareness on a work-life level. You will be guided trough 9 career and life reflection exercises combined with optional individual career coaching and one 1-hour online workshop.

The workshops will be held by Aarhus BSS Career Read more here.

Statements from former CMS participants: 

“I have become better at describing my competences and how I can contribute to an organization”

“I have learned to use my managers to help describe how I contribute – also in the future jobs”

“It was really useful to meet with the other students and experience that we could help and provide useful advice to each other, so CMS was really time well spent.”  

Forskningspraktik (research internship)

Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/forskningspraktikant.

Ved forskningspraktik skal du være opmærksom på: 

 • Du skal indsende en praktikkontrakt som ved øvrige praktikophold
 • I kontrakten skal du skrive instituttet ved den uddannelsesinstitution, hvor du tager forskningspraktikken, som ”virksomheden”.
 • Der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold.
 • Du kan finde kursusbeskrivelsen i kursuskataloget ved at søge på "Project-based Research Internship."    

Projektorienteret forløb i egen virksomhed

Er du ved at starte virksomhed har du mulighed for at komme i projektorienteret forløb i din egen virksomhed. Du kan læse mere om det faglige indhold og eksamen i kursusbeskrivelsen .

For at du kan blive tilmeldt projektorienteret forløb i egen virksomhed, skal du:

 

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Aflevering og mundtligt forsvar

Frist for aflevering af rapporten er den 4. januar. Det mundtlige forsvar vil finde sted i anden halvdel af januar.

Er du tilmeldt Projektorienteret forløb modtager du besked om dit mundtlige forsvar primo januar.

Du bedes bemærke, at forløbet skal være afsluttet inden rapporten afleveres.

Rapporten skal uploades i WISEflow.

Rapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder
 • Antal anslag (inklusiv mellemrum) for Del 1 og Del 2

Information om bedømmelse samt reeksamen kan findes i kursusbeskrivelsen.

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.

Vejledning om arbejdsskadesikring

Vejledning om arbejdsskadesikring