Forsvar og bedømmelse

Det mundtlige forsvar er en integreret del af bedømmelsen af specialet. Det mundtlige forsvar sikrer, at den studerende, som deltager i eksamen, også er den, som har skrevet specialet, ligesom det sætter emneområdet ind i en større sammenhæng ud fra det, bedømmerne finder interessant.

Det mundtlige forsvar skal afholdes senest 6 uger efter afleveringsfristen. Karakteren gives i umiddelbar forlængelse af forsvaret.

Vejleder og censor deltager begge i det mundtlige forsvar, enten ved tilstedeværelse i eksamenslokalet eller online. Til forsvaret starter den studerende med en præsentation af et eller flere centrale områder i specialet. Derefter følger en diskussion af specialet og den studerendes præsentation, som tager udgangspunkt i bedømmernes spørgsmål. Der er afsat 15 minutter til den studerendes præsentation og 40 minutter til bedømmernes spørgsmål. Ved gruppeforsvar er der afsat 30 minutter til de studerendes præsensation og 75 min til bedømmernes spørgsmål.

Du vil modtage en mail fra Institut for Økonomi med oplysning om tid og sted for forsvaret.

Gruppespeciale:

Det mundtlige forsvar afvikles som udgangspunkt som en gruppeeksamen, men det er muligt i stedet at vælge en individuel eksamen. Studerende, som ønsker en individuel eksamen, skal meddele dette til Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk) samtidig med at specialet afleveres.

Ved såvel en individuel eksamen som en gruppeeksamen skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer.

Eksamenstid:

Individuel mundtlig eksamen: 55 min.
Gruppeeksamen: 1 time og 45 min.  

Bedømmelsen af specialet er baseret på en overordnet bedømmelse af hele det skrevne speciale og det mundtlige forsvar.

Du kan læse mere om forsvar og bedømmelse i fagbeskrivelsen, i eksamensbekendtgørelsen eller i den relevante studieordning.