Forsvar og bedømmelse

Det mundtlige forsvar er en integreret del af bedømmelsen af specialet. Det mundtlige forsvar sikrer, at den studerende der deltager i eksamen, også er den der har skrevet specialet, ligesom det sætter emneområdet ind i en større sammenhæng ud fra det, bedømmerne finder interessant.

Det mundtlige forsvar skal afholdes senest 6 uger efter afleveringsfristen. Karakteren gives i umiddelbar forlængelse af forsvaret.

Vejleder og censor deltager begge i det mundtlige forsvar, enten ved tilstedeværelse i eksamenslokalet eller via videolink. Til forsvaret starter den studerende med en præsentation af et eller flere centrale områder i specialet. Derefter følger en diskussion af specialet og den studerendes præsentation, som tager udgangspunkt i bedømmernes spørgsmål. Der er afsat 15 minutter til den studerendes præsentation og 40 minutter til bedømmernes spørgsmål.

Du modtager en mail fra Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk), der indeholder oplysning om tid og sted for forsvaret.

Gruppespeciale:

Det mundtlige forsvar afvikles som udgangspunkt som en gruppeeksamen, men det er muligt i stedet at vælge en individuel eksamen. Studerende, som ønsker en individuel eksamen, skal meddele dette til Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk) på samme tid, som specialet afleveres.

Ved såvel en individuel eksamen som en gruppeeksamen skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer.

Eksamenstid:

Individuel mundtlig eksamen: 55 min.
Gruppeeksamen: 1 time og 50 min.  

Bedømmelsen af specialet er baseret på en overordnet bedømmelse af hele det skrevne speciale og det mundtlige forsvar.

Du kan læse mere om forsvar og bedømmelse i fagbeskrivelsen, i eksamensbekendtgørelsen eller i den relevante studieordning.