Skriftlige opgaver

I en række fag indgår skriftlige obligatoriske opgaver eller skriftlige hjemmeeksaminer.

Herunder kan du læse mere om formalia, krav, regler, tidsfrister o.m.a. vedr. skriftlige opgaver. Disse regler omfatter også bachelorprojekt og speciale.

Bemærk: Studerende, der ønsker at modtage vejledning fra personer, der ikke er ansat ved instituttet, skal indsende en begrundet ansøgning for at opnå tilladelse til dette.

Man kan kun få en ekstern vejleder, hvis der er en helt særlig begrundelse.

Bemærk desuden, at mindst én skriftlig opgave på kandidatuddannelsen skal afleveres som en individuel opgave.
Speciale, topics og projektfag regnes i denne forbindelse som skriftlige opgaver.  Se mere i din studieordning.

Hvis din opgave er fortrolig, kan du finde vejledning og en fortrolighedskontrakt her.

Formalia

Den fulde beskrivelse af regler og formalia omkring specialet finder du her:

Se evt. også vejledning i fagbeskrivelserne på det pågældende fag.

Skriftlige opgaver afleveres via WISEflow (digital eksamen). Læs mere om aflevering her.


Vedrørende normalsider og anslag
En normalside svarer til 2400 anslag inklusive mellemrum.

Følgende tæller IKKE med som del af en normalside:

 • Titelside
 • Indholdsfortegnelse
 • Bibliografi
 • Appendix
 • Sidehoved og sidefod


Abstract
Et abstract er altid kun på engelsk; også i danske opgaver. Abstract tæller med i det samlede antal anslag og bør maksimalt fylde én side.


Tabeller, figurer, grafer og lignende
Tabeller og figurer (inkl. overskrifter og tabel-/figurtekst) tæller 800 tegn/stk. - uanset størrelse/længde. Ligninger tælles med i det samlede antal anslag.

Det er den studerendes ansvar at medtælle alle anslag i tabeller, figurer og ligninger; også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word).

Antallet af anslag skal påføres på forsiden af opgaven.

Forsiden
Forsiden skal indeholde følgende oplysninger:

 • Titel (på dansk og engelsk)
 • Forfatterens navn
 • Vejleders navn
 • Institut
 • Afleveringsfrist (dato)
 • Antal anslag
 • Opgaven må offentliggøres: ja/nej

Projektfag - afleveringsfrister

Projektfag med mundtligt forsvar samt ekstern censur.

Afleveringsfrister

Efterår:
1. eksamensforsøg: 15. december. Eksamen: januar.
2. eksamensforsøg: 15. februar. Eksamen: februar.
3. eksamensforsøg: 15. december (det efterfølgende år). Eksamen: januar.

Forår:
1. eksamensforsøg: 15. maj. Eksamen: juni.
2. eksamensforsøg: mandag i uge 31. Eksamen: august.
3. eksamensforsøg: 15. maj (det efterfølgende år). Eksamen: juni.

Ikke afleveret projekt
Der er ikke adgang til mundtlig eksamen, og der bruges et eksamensforsøg. Projektet kan afleveres til reeksamen (2. eksamensforsøg), hvorefter der er adgang til mundtlig eksamen. 3. eksamensforsøg skal aflægges i samme semester det efterfølgende år i henhold til de retningslinjer, som gælder for 1. og 2. eksamensforsøg.

Rettidigt afleveret projekt
Hvis den studerende opnår en karakter på enten -3 eller 00, er der mulighed for at udarbejde et revideret projekt i forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg, hvis den studerende ønsker det. Studerende, som ønsker at aflevere et revideret projekt i forbindelse med 2. og/eller 3. eksamensforsøg, har selv ansvaret for at orientere deres vejleder og sende en mail kandidat.bss@au.dk umiddelbart efter meddelelse om at 1. (evt. 2.) eksamensforsøg ikke er bestået.

Rettidigt afleveret projekt, men udeblivelse fra mundtlig eksamen
Der bruges et eksamensforsøg. Der er adgang til mundtlig eksamen ved reeksamen (2. eksamensforsøg) i samme projekt. 3. eksamensforsøg skal aflægges i samme semester det efterfølgende år i henhold til de retningslinjer, som gælder for 1. og 2. eksamensforsøg. Se frister ovenfor.

Bemærk: For 2. og 3. forsøg gælder, at du selv skal tilmelde dig via mail til kandidat.bss@au.dk .

Topics - afleveringsfrister

Tilmeldings- og afleveringsfrister:

Find mere information om tilmeldings- og afmeldingsfrister her.

Afleveringsfrister fremgår af eksamensplanen.

Ikke afleveret projekt
Der er brugt et eksamensforsøg.

Ikke bestået projekt
Projektet skal revideres for hvert forsøg. Revision af synopsis og projekt godkendes af vejleder.   

Bemærk: Du har selv ansvaret for at tilmelde dig 2. og 3. forsøg. Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk. Hvis du oplever problemer med tilmeldingen, kan du sende en mail til kandidat.bss@.au.dk. Husk at angive dit navn, studienummer samt navn og nummer på det topic du skriver. 


Topics (P) med mundtligt forsvar

Du modtager en e-mail fra Institut for Økonomi, der oplyser om hvor og hvornår det mundtlige forsvar skal foregå. 

Ikke afleveret projekt
Der er ikke adgang til mundtlig eksamen, og der bruges et eksamensforsøg. Projektet kan afleveres til reeksamen, hvorefter der er adgang til mundtlig reeksamen. 

Ikke bestået projekt
Hvis den studerende opnår en karakter på enten -3 eller 00 ved det mundtlige forsvar, kan den studerende vælge at revidere projektet i forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg. Revision af synopsis og projekt godkendes af vejleder.

Rettidigt afleveret projekt, men udeblivelse fra mundtlig eksamen
Der bruges et eksamensforsøg. Der er adgang til mundtlig eksamen ved reeksamen i samme projekt. Se frister for aflevering i eksamensplanen. 

Reeksamen topics og projektfag

Reglerne for reeksamen er gælende, hvis intet andet er angivet i kursusbeskrivelsen.

Studerende, som skal til omprøve, får lov til at revidere deres projekt, men kan på egen risiko vælge at beholde det allerede afleverede projekt. Husk du skal altid aflevere dit projekt til reeksamen, uanset om det er revideret eller ej.

Hvis en studerende vælger at revidere det afleverede projekt, skal den studerende redegøre for, hvilke dele af opgaven, der er revideret. Det kan gøres ved at skrive en side med en redegørelse af ændringer i forhold til oprindeligt projekt.

Samme regler gælder for studerende, der har afleveret et gruppeprojekt. De bestemmer selv, om de vil op i gruppens projekt eller ændre dele af projektet inden omprøven. Hvis projektet ændres, skal der redegøres for ændringerne, som hvis den studerende havde afleveret opgaven individuelt.

Studerende, der ikke har afleveret et projekt, skal til omprøven aflevere en kort redegørelse på maksimalt én side om, hvordan projektet er ændret i forhold til det projekt, der var tiltænkt aflevering til den ordinære termin.

I tilfælde hvor en studerende bliver syg, eller der foreligger usædvanlige forhold, kan den studerende søge dispensation fra reglerne.

Ikke afleveret projekt
Der er brugt et eksamensforsøg.

Ikke bestået projekt
Projektet skal revideres for hvert forsøg. Revision af synopsis og projekt godkendes af vejleder.   

Bemærk: Du har selv ansvaret for at tilmelde dig 2. og 3. Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk. Hvis du oplever problemer med tilmeldingen, kan du sende en mail til kandidat.bss@.au.dk. Husk at angive dit navn, studienummer samt navn og nummer på det topic du skriver.  

Topics (P) med mundtligt forsvar

Afleveringsfrister
Se eksamensplanen.

Du modtager en email fra studieadministrationen, der oplyser om hvor og hvornår det mundtlige forsvar skal foregå. 

Ikke afleveret projekt
Der er ikke adgang til mundtlig eksamen, og der bruges et eksamensforsøg. Projektet kan afleveres til reeksamen, hvorefter der er adgang til mundtlig reeksamen. 

Ikke bestået projekt
Hvis den studerende opnår en karakter på enten -3 eller 00 ved det mundtlige forsvar, kan den studerende vælge at revidere projektet i forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg. Revision af synopsis og projekt godkendes af vejleder.

Rettidigt afleveret projekt, men udeblivelse fra mundtlig eksamen
Der bruges et eksamensforsøg. Der er adgang til mundtlig eksamen ved reeksamen i samme projekt. Se frister for aflevering i eksamensplanen.

Projektfag

Ikke afleveret projekt
Der er ikke adgang til mundtlig eksamen, og der bruges et eksamensforsøg. Projektet kan afleveres til reeksamen (2. eksamensforsøg), hvorefter der er adgang til mundtlig eksamen. 3. eksamensforsøg skal aflægges i samme semester det efterfølgende år i henhold til de retningslinjer, som gælder for 1. og 2. eksamensforsøg.

Rettidigt afleveret projekt
Hvis den studerende opnår en karakter på enten -3 eller 00, er der mulighed for at udarbejde et revideret projekt i forbindelse med 2. og 3. eksamensforsøg, hvis den studerende ønsker det. Studerende, som ønsker at aflevere et revideret projekt i forbindelse med 2. og/eller 3. eksamensforsøg, har selv ansvaret for at orientere deres vejleder og sende en mail kandidat.bss@au.dk umiddelbart efter meddelelse om at 1. (evt. 2.) eksamensforsøg ikke er bestået.

Rettidigt afleveret projekt, men udeblivelse fra mundtlig eksamen
Der bruges et eksamensforsøg. Der er adgang til mundtlig eksamen ved reeksamen (2. eksamensforsøg) i samme projekt. 3. eksamensforsøg skal aflægges i samme semester det efterfølgende år i henhold til de retningslinjer, som gælder for 1. og 2. eksamensforsøg. Se frister ovenfor.

Bemærk: For 2. og 3. forsøg gælder, at du selv skal tilmelde dig. Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk. Hvis du oplever problemer med tilmeldingen, kan du sende en mail til kandidat.bss@.au.dk. Husk at angive dit navn, studienummer samt navn og nummer på det topic du skriver.