Dispensation

En dispensation er en undtagelse fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse. Dispensationer gives kun efter en konkret ansøgning og kun i undtagelsestilfælde, hvis der er særlige omstændigheder, som kan undtage dig fra disse regler. Det er studielederen eller studienævnet, der behandler din dispensationsansøgning.

Du kan altid henvende dig på Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til dispensationsansøgningerne.

Mulighed for dispensation

Dispensationsansøgninger imødekommes kun, hvis du kan dokumentere, at der foreligger usædvanlige forhold, som kan undtage dig fra de sædvanlige og faste regler. Når du søger om en dispensation, skal du derfor vedlægge dokumentation for de usædvanlige forhold. Dokumentationen kan f.eks. være en lægeerklæring, der dokumenterer, at du har været syg, en dødsattest der dokumenterer, at du har mistet et nærtstående familiemedlem eller lignende.

Det er eksempelvis muligt at søge om dispensation fra studiereglerne, hvis der er dokumenteret:

 • Usædvanlige forhold
 • Funktionsnedsættelse

Du er som studerende selv ansvarlig for at holde dig orienteret om de regler, der gælder for din uddannelse. Manglende kendskab til reglerne for din uddannelse vil derfor normalt ikke være et usædvanligt forhold.

Bemærk at uanset årsag og dokumentation vil afgørelsen på en dispensationsansøgning altid bero på en konkret vurdering, og derfor er det ikke muligt at give et bindende svar på udfaldet af en dispensationsansøgning på forhånd.

Hvis din dispensationsansøgning bliver imødekommet, skal du være opmærksom på, at dispensationen sædvanligvis kun gælder til f.eks. én eksamen eller i en begrænset periode. Hvis du efterfølgende har behov for yderligere dispensation, skal du derfor indsende en ny dispensationsansøgning.

Studievejlederne kan hjælpe dig med råd og vejledning omkring tilrettelæggelsen af dit studieforløb samt hjælpe dig med flere informationer. Det er derfor altid en god idé at kontakte studievejledningen, hvis du har brug for at søge om en dispensation.

(Bemærk: Studerende, der kan fremvise en lægeerklæring, der dokumenterer sygdom på eksamensdagen, kan få tilladelse til for sen framelding af prøven uden brug af eksamensforsøg. Sygemeldingen skal udstedes af lægen på eksamensdagen. Dette håndteres via blanketten 'Annullering af eksamensforsøg på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres i Aarhus BSS Studieservice.) 

Sådan søger du dispensation

Du søger via skemaet på mitstudie.au.dk (Selvbetjeningen). Du finder skemaet i boksen ’Ansøg hos dit studienævn’. Der er følgende krav til din ansøgning:

 • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
 • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen tilmelding til eksamen mv.)
 • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din uddannelse.

Du modtager ikke en bekræftelse på email, når du har indsendt en ansøgning. Sørg derfor for at gemme kvitteringen eller tag et screen dump af den besked du får på skærmen, når du har indsendt din ansøgning. Dette er din eneste dokumentation for, at din ansøgning er afsendt. 

Hvis du skal eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning, skal du benytte dig af følgende e-mailadresse: dispensationsansogninger.bss@au.dk

Krav til lægeerklæring

Bemærk at en lægeerklæring ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at ansøgningen imødekommes, hvorfor det er vigtigt med en detaljeret lægeerklæring, der bedst muligt understøtter ansøgningen. 

Hvis du skal bruge en lægeerklæring i forbindelse med en dispensationsansøgning, er der følgende oplysninger erklæringen bør indeholde:

 • Patientens navn, personnummer og adresse
 • Lægens navn, autorisationsID, virksomhedsadresse og uddannelse.
 • Oplysning om hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler med videre.
 • En lægefaglig vurdering af lidelsens betydning for studiearbejdsevnen, og -  hvis relevant - hvilken diagnose og hvilke symptommønstre ses der.
 • Specifik tidsperiode. I hvilken periode har den studerende været syg, og eventuelt hvad tidsperspektivet er for bedring
 • Endeligt skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller tilsvarende.
 • Oplysning om patienten sædvanligvis benytter den læge, der har udfærdiget erklæringen.

Hvis du vil være sikker på, at din lægeerklæring indeholder de korrekte informationer, kan du medbringe studienævnets brev vedr. lægeerklæring.

Habilitet – hvem kan udfærdige lægeerklæringen?

Det er vigtigt for behandlingen af din sag, at lægeerklæringen er fyldestgørende og udstedt af en læge, hvor der ikke kan rejses tvivl om hans/hendes habilitet/partiskhed. 

Derfor godtages lægeerklæringer, der er udstedt af nære familiemedlemmer/pårørende ikke.

Det betyder, at du eksempelvis ikke kan fremsende en lægeerklæring fra et nært beslægtet familiemedlem/pårørende, lige meget om han/hun er din faste læge eller ej. Du skal i stedet henvende dig til en anden læge, der ikke er et nært familiemedlem/pårørende og få en uvildig lægeerklæring.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

Der er normalt en behandlingstid på ca. 4-6 uger. Det er derfor vigtigt, at vi ikke får dispensationsansøgningen i sidste øjeblik.

I sommerperioden (primært juli måned) må der forventes lidt længere sagsbehandlingstid. 
Har du f.eks. søgt om dispensation ifm. eksamen i august, kan du risikere, at du først får svar kort tid før eksamen afholdes.

Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

Der er normalt en behandlingstid på ca. 4-6 uger. Det er derfor vigtigt, at vi ikke får dispensationsansøgningen i sidste øjeblik.

I sommerperioden (primært juli måned) må der forventes lidt længere sagsbehandlingstid. 
Har du f.eks. søgt om dispensation ifm. eksamen i august, kan du risikere, at du først får svar kort tid før eksamen afholdes.