Forhåndsgodkendelse og merit

Som studerende kan du få meritoverført prøver fra andre institutioner. Dette forudsætter dog, at disse prøver bliver godkendt ved faglig vurdering og meritansøgningen godkendes af dit Studienævn. Hvis prøver er på tilstrækkelig niveau og har relevans, kan de indsættes som valgfag, og hvis der er komplet ækvivalens mellem en prøve, som du har taget, og en obligatorisk prøve på dit studium, så kan du fritages for denne. Der gives kun merit, hvis studienævnet er fuldstændig overbevist om kvalitet og indhold i de elementer andre steder fra, som du ønsker indsat.

Bemærk at det ikke er muligt at få merit for fag, som du har taget på en kandidatuddannelse.

Sådan søger du forhåndsgodkendelse/merit

Når du søger om at lade et fag erstatte et fag i dit studieprogram, er der tale om en forhåndsgodkendelse (inden du tager af sted) eller en merit (efter du har gennemført faget). Det er studienævnet, der afgør om du må få forhåndsgodkendelse eller merit.

Det er samme blanket, du skal bruge uanset om du søger om forhåndsgodkendelse til en anden dansk uddannelsesinstitution eller forhåndsgodkendelse til en udenlandsk uddannelsesinstitution. Hvis du ønsker at søge om forhåndsgodkendelse til en anden dansk uddannelsesinstitution eller en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal du søge igennem mitstudie.au.dk 

Når du har bestået fag, som du tidligere har fået forhåndsgodkendt, skal du søge om endelig godkendelse af merit via mitstudie.au.dk. Husk at medsende kopi af din forhåndsgodkendelse. Når din ansøgning er behandlet, vil meritten blive indsat i dit studieprogram og vil fremgå af studieselvbetjeningen (STADS).    

OBS! Du skal være opmærksom på at søge merit, inden undervisningen i det pågældende fag starter. Søger du først merit efter undervisningsstart, kan du fortsat få merit, men vi kan ikke refundere deltagerbetalingen for faget. 

Hvilke informationer skal jeg bruge til min ansøgning?

Du kan først søge om forhåndsgodkendelse eller merit, når du har indsamlet alle relevante informationer. Følgende informationer skal indsamles til forhåndsgodkendelse og merit:

Forhåndsgodkendelse (før du tager et fag på et andet universitet)

  1.  Navn på fag, uddannelse og uddannelsesinstitution som du ønsker at følge
  2.  Udførlige kursusbeskrivelser på dansk eller engelsk, hvor niveau (akademi, bachelor eller kandidat) og omfang fremgår. 

Kursusbeskrivelsen skal som minimum indeholde: Fagbeskrivelser, der dokumenterer hvilke fagområder, der er gennemgået, Litteraturliste, Antal undervisningstimer, Eksamensform, ECTS vægt- Hvis omfanget ikke er angivet i ECTS, skal du medsende dokumentation for, hvad der udgør et årsværk i de credits, som faget er angivet i. F.eks.: Et årsværk udgør 60 ECTS, da dette er den normerede belastning over 2 semestre.  Du vil altså skulle sende dokumentation med for, hvor mange credits man skal opnå over to semestre, hvis man følger den normerede studiebelastning på det studium, hvor du ønsker at tage fag

3. Hvilke fag ansøgningsfagene skal erstatte på din egen uddannelse/i din studieordning.

 Merit (overførsel af beståede fag fra andet universitet):

  1. Attesteret bevis for beståede fag, dvs. en eksamensudskrift med stempel og underskrift fra den    uddannelsesinstitution, hvor fagene er bestået.
  2. Ved udenlandske eksamener skal vedlægges en officiel beskrivelse af den anvendte karakterskala.
  3.  Kursus titlen skal oplyses på dansk og engelsk for alle fag/projekter, som ønskes meritoverført    
  4.  Forhåndsgodkendelse af de fag, du søger om at få meritoverført, eller kursusbeskrivelse på dansk eller engelsk af de kurser, som du søger om at få meritoverført (inkl. Kursusniveau, ECTS mv.)

Overførsel af karakter

Når du søger merit for et fag i dit studieprogram, skal faget, der søges merit på baggrund af, være afsluttet med en karakter efter 12-skalaen på den pågældende institution. Dette gælder dog ikke for fag, der afsluttes med bestået/ikke bestået samt fag fra udenlandske institutioner.

Hvis du har modtaget en karakter efter 12-skalaen for faget du søger merit på baggrund af, vil denne karakter blive indsat i dit studieprogram. Denne karakter vil indgå i det samlede karaktergennemsnit i tilfælde hvor ECTS belastningen er den samme. 

Karakterer opnået i udlandet bliver ikke konverteret til den tilsvarende danske karakter og indgår derfor ikke i det samlede karaktergennemsnit. Er faget gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution, overføres det opnåede resultat som "bestået".

Hvornår kan du forvente svar på din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit?

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om forhåndsgodkendelse eller merit er i udgangspunktet 6-8 uger.

Hvis de vedhæftede fagbeskrivelser eller ansøgningen er mangelfuld, kan det forlænge sagsbehandlingstiden.

Sommerperioden
I sommerperioden må der forventes længere sagsbehandlingstid, da de undervisere og studerende, som laver de faglige vurderinger, i udgangspunktet holder ferie i juli måned. 

Hvorfor er sagsbehandlingstiden 6-8 uger?

Når du har indsendt din ansøgning om forhåndsgodkendelse eller merit, vil sagsbehandleren gennemgå de vedhæftede fagbeskrivelser og vurdere, om de indeholder de nødvendige informationer. Dernæst sendes fagbeskrivelserne til de undervisere og studerende, der skal foretage den faglige vurdering. Når sagsbehandleren har modtaget den faglige vurdering sammenfattes en afgørelse, som du modtager via e-Boks.

Hvad kan du selv gøre?

  • Indsend din ansøgning i god tid inden eventuelle frister.
  • Orientér dig her på studieportalen om krav til fagbeskrivelser og dokumentation.
  • Tjek din AU-mail jævnligt, da studieadministrationen vil kontakte dig via mail, hvis der er behov for uddybende dokumentation/oplysninger.
  • Tjek din e-Boks. Studienævnets afgørelse vil blive sendt hertil.

Er du sent ude?

Studievejledningen vejleder dig til at ansøge, selvom der er kort tid til fristen, hvor du skal bruge din forhåndsgodkendelse/merit.

Det er ikke altid muligt at behandle en ansøgning rettidigt, hvis den indsendes kort tid før en frist. Som udgangspunkt vil din sagsbehandler og de undervisere og studerende, som foretager den faglige vurdering, dog prioritere ansøgninger af hastende karakter og forsøge at behandle din ansøgning, så du har svar inden en given frist.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af, at du ikke får svar på din ansøgning før en eventuel frist, kan du kontakte studievejledningen. Studievejledningen har ikke mulighed for at fremskynde behandlingen af din ansøgning, men kan vejlede dig om dine muligheder, hvis du ikke får svar inden fristen.      

Merit ved optag på fuld uddannelse efter at have læst enkeltfag

Ved overgang fra studier på enkeltfag til den fulde uddannelse vil beståede enkeltfag, fra Aarhus BSS, automatisk blive overført til din fulde MBA/Master-uddannelse, du skal således ikke søge dem meritoverført selv. 

Når dine enkeltfag er overført til din fulde uddannelse, vil det fremgå af selvbetjeningen på mit.au.dk under fanen ’Resultater’. Du bør tjekke, at alle dine eksamener er blevet overført til din fulde MBA/Master-uddannelse. Hvis du har spørgsmål, eller der mangler fag, bedes du skrive til evu.bss@au.dk.

Vær særlig opmærksom på,  at den maksimale studietid på din uddannelse,  påbegyndes ved indskrivning på dit første enkeltfag.