Tidligere undersøgelser

Aarhus Universitet gennemfører hvert tredje år en stor undersøgelse af sine studerendes trivsel.

Siden indførelsen af undervisningsmiljøloven i 2004 har alle danske universiteter ved lov været forpligtet til at lave denne type undersøgelser. På Aarhus Universitet er studiemiljøet blevet kortlagt i 2007, 2011, 2014 og 2016.

Undersøgelserne består af et spørgeskema, der sendes ud til universitetets mere end 30.000 danske og internationale fuldtidsstuderende. Undersøgelsen blev senest lavet i efteråret 2016. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om blandt andet trivsel, undervisningens organisering, kontakten til medstuderende, de fysiske forhold samt spørgsmål om stress og mobning.

Sidst undersøgelsen blev lavet i 2016 var der mere end 15.000 studerende, der deltog i undersøgelsen. Målet med undersøgelserne er at give et klart billede af trivslen på Aarhus Universitet både helt overordnet, men endnu vigtigere på de enkelte studier og fag, hvor der er mulighed for at gøre noget, hvis der er behov for det.

Rapporter 2014

Opfølgning på undersøgelsen i 2014

Som opfølgning på studiemiljøundersøgelsen 2014 er der foretaget en række tiltag - både på universitetsniveau og i fagmiljøerne.

Indsatser og indsatsområde på Arts efter 2014

På baggrund af studiemiljøundersøgelsen 2014 har man på Arts haft særligt fokus på de studerendes faglige trivsel.

Der er fulgt op på undersøgelsen både på institutniveau og mere lokalt på fagniveau, og blandt de konkrete initiativer, der er blevet til på baggrund af undersøgelsen, kan nævnes:

Mere systematisk etablering af læsegrupper på kandidatuddannelserne med det formål styrke det faglige fællesskab og forebygge ensomhed blandt studerende.

Arbejde med udvikling og etablering af feedbackformer, der kan imødekomme de studerendes ønske om feedback inden for universitetets økonomiske rammer.

Styrkelse af det faglige fællesskab på fagene ved at understøtte relationen mellem kandidatstuderende og VIP. På nogle fag har man etableret mentorordninger, hvor undervisere fungerer som mentorer eller personlige kandidatvejledere for enkelte eller grupper af studerende.

Rapporter 2011

Yderligere rapporter

I den sjette rapport i serien gennemgås metoden bag Studiemiljø2011, herunder udsendelsesstrategi, svarprocent, statistisk usikkerhed, udredning af uddannelsernes organisering mm. Sidst i rapporten findes spørgeskemaet i sin fulde længde.

Rapport nr. 6 Teknisk rapport

Den syvende rapport er en særskilt analyse af de kvalitative og kvantitative svar, som studerende med handikap har afgivet.

Rapport nr. 7 Handikaprapport

I Bilagsrapport A findes en sammenligning af samtlige variable, som gik igen i både 2007- og 2011-undersøgelsen.

Bilagsrapport A

I Bilagsrapport B findes en sammenligning af alle parametre opdelt på bachelor og kandidatstuderende.

Bilagsrapport B

I januar 2012 er der foretaget en statistisk undersøgelse af faktorstrukturen bag de spørgsmål, som indgår i Studiemiljø2011. Rapporten er skrevet af Kim J. Herrmann og Anna Bager. Faktorrapporten er foretaget med henblik på forbedring af spørgeskemaet samt forskning i undervisningsmiljø.

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet