Vedtægter

Vedtægter for Historisk Fagråd

 Kapitel 1 – Formål

§1 Historisk Fagråd er hjemmehørende på Historisk Afdeling, Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.

Stk. 1 Historisk Fagråd er den officielle repræsentation for de studerende ved Historisk Afdeling, Institut for Kultur og Samfund.

Stk. 2 Historisk Fagråd har til opgave at virke til gavn for og varetage de fælles faglige, økonomiske og sociale interesser for de studerende ved Historisk Afdeling.

Stk. 3 Historisk Fagråd arbejder uafhængigt af partipolitiske og ideologiske interesser.

 

Kapitel 2 – Struktur

§2 Generalforsamlinger er Historisk Fagråds øverste myndighed.

§3 Medlemskab af Historisk Fagråd forbeholdes studerende med tilknytning til Historisk Afdeling.

Stk. 1 Historisk Fagråd er via Artsrådet en selvstændig del af Studenterrådet ved Aarhus Universitet.

 

Kapitel 3 – Historisk Fagråds styregruppe

§4 Historisk Fagråds styregruppe er det fungerende forretningsudvalg.

Stk. 1 Styregruppen varetager den daglige ledelse mellem møderne under ansvar overfor Historisk Fagråd.

Stk. 2 Styregruppen vælges på den årlige generalforsamling i Historisk Fagråd.

§5 Styregruppen består af formand, næstformand og kasserer samt tew menige medlemmer.

Stk. 1 Den samme person kan ikke besidde mere end én post.

§6 Ingen kan forblive medlem af styregruppen efter Historisk Fagråd har udtalt sin mistillid til vedkommende.

Stk. 1 Mistillid udtrykkes gennem afstemning ved simpelt flertal ved to på hinanden følgende fagrådsmøder.

§7 Ved ændringer i styregruppens sammensætning, indsuppleres der ved næstkommende fagrådsmøde, som i det tilfælde skal indkaldes 14 dage før.

 

Kapitel 4 – Generalforsamling

§8 Ultimo februar afholdes generalforsamling i Historisk Fagråd.

Stk. 1 Indkaldelse til generalforsamling og møder med indsupplering i styregruppen skal varsles 14 dage inden mødets afholdelse. Vedtægter for Historisk Fagråd

Stk. 2 Studenterrådets valgobservatører kan løbende føre kontrol med, at Studenterrådets status overholdes angående de demokratiske bestemmelser om valg og deltagelse i Historisk Fagråd.

§9 Dagsordenen for generalforsamlinger er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Årsberetning ved styregruppen – herunder årsregnskab ved kassereren 4. Valg af formand, næstformand, kasserer samt tre menige medlemmer af styregruppen 5. Eventuelt

§10 Historisk Fagråd kan med 2/3 flertal indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§11 Valg- og stemmeprocedure foregår i henhold til kapitel 6.

 

Kapitel 5 – Ansvarsfordeling

§12 Formanden er den formelle tovholder for Historisk Fagråd.

Stk. 1 I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2 I tilfælde af at formanden træder tilbage i utide, træder næstformanden i formandens sted. Inden for en måned indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny formand vælges.

Stk. 3 Næstformanden er ansvarlig for mødeindkaldelse for møder i Historisk Fagråd. Mødeindkaldelse skal forelægge senest tre dage inden mødet finder sted.

§13 Kassereren varetager den daglige administration af Historisk Fagråds økonomi.

 Stk. 1 Det er som minimum kassererens opgave at føre regnskab over Historisk Fagråds indtægter og udgifter, samt at opbevare bilag.

Stk. 2 Regnskabsperioden går fra kassererens tiltrædelse til dennes aftrædelse, dog skal regnskabet forelægges Historisk Fagråd til godkendelse mindst en gang årligt.

Stk. 3 Regnskabet skal være tilgængeligt for kommende Fagråd fem år frem i tiden.

 

Kapitel 6 – Fagrådsmøder

§14 Fagrådsmøder afholdes normalt en gang hver 14. dag

Stk. 1 Ved hvert møde vælges som det første en dirigent og en referent.

Stk. 2 Der kan kun tages beslutninger i sager, der ikke er optaget på dagsordenen, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for dette.

Stk. 3 Møder i Historisk Fagråd er åbne.

Stk. 4 Dog kan enkelte sager efter Historisk Fagråds beslutning behandles for lukkede døre.

§15 Styregruppen forestår under formandens ledelse afviklingen af fagrådsmøderne.

Stk. 1 Senest tre dage inden hvert ordinært møde udarbejdes et forslag til dagsorden. Dette meddeles fagrådsmedlemmerne via. Historisk Fagråds hjemmeside og Facebookside.

Stk. 2 Indkomne forslag til dagsordenen skal være styregruppen i hænde tre dage før mødets afholdelse.

Stk. 3 Næstkommende møde aftales ved hvert fagrådsmøde. Vedtægter for Historisk Fagråd

§16 Ved hastesager kan styregruppen træffe beslutninger udenom Historisk Fagråd, såfremt det ikke er muligt at indkalde til Fagrådsmøde før beslutningen skal ligge.

§17 Ved hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat, der sendes ud senest sammen med næstkommende mødes dagsorden.

Stk. 1 Referatet skal indeholde en liste over tilstedeværende ved mødet.

Stk. 2 Hvis Historisk Fagråd finder det nødvendigt, kan visse dele af mødet foregå udenfor referat.

 

Kapitel 7 – Valg og afstemningsprocedure

§18 I sager hvor enighed ikke kan opnås, afgøres sager ved afstemning.

Stk. 1 Dirigenten foreslår en afstemningsprocedure og leder afstemningen.

Stk. 2 Afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 3 Ved stemmelighed foretages ny afstemning ved næstkommende møde.

Stk. 4 Sager afgøres ved hemmelig afstemning, hvis dette begæres af et eller flere fagrådsmedlemmer.

§19 Hvis der er mere end to forslag, stemmes der først om det mest vidtgående forslag.

Stk. 1 Dirigenten afgør hvilket forslag, der er det mest vidtgående.

Stk. 2 I tilfælde hvor ingen af de stillede forslag opnår flertal, bortfalder det forslag, der har opnået færrest stemmer, hvorefter afstemningsproceduren gentages.

§20 Personvalg sker på fredsvalg ved håndsoprækning og på kampvalg altid skriftligt.

Stk. 1 Kandidater skal være til stede på mødet eller indsende et skriftligt kandidatur.

Stk. 2 Ved kampvalg har hver stemmeberettiget én stemme per valg om post, der skal besættes.

Kapitel 8 – Repræsentation

§21 Alle valg af repræsentanter for Historisk Fagråd til bestyrelser, udvalg og lignende fortages på Fagrådsmøder.

Stk. 1 Dog kan Historisk Fagråd altid uddelegere denne kompetence til styregruppen.

§22 Fagrådsmødernes beslutninger er retningsgivende for styregruppen og Historisk Fagråds repræsentanter i råds- og nævnsarbejde.

Stk. 1 Desuden er fagrådsmødernes beslutninger bindende for styregruppen samt for alle udvalg nedsat af Historisk Fagråd.

§23 Historisk Fagråd opstiller kandidater til de relevante organer på institut-, fakultets- og universitetsniveau inden en evt. opstillingsfrist udløber.

Stk. 1 Hvis Historisk Fagråd opstiller kandidater på Studenterrådets lister, er disse bundet af Fællesrådet beslutninger.

§24 Historisk Fagråd og styregruppen kan nedsætte ad hoc- eller stående udvalg til varetagelse af specielle sagsområder eller enkelttilfælde.

Stk. 1 Historisk Fagråd kan med 2/3 flertal give et udvalg mandat til at træffe bindende beslutninger.

 

Kapitel 9 – Vedtægtsændringer

§25 Ændringer i og tillæg til nærværende vedtægter skal, for at have gyldighed, vedtages på to på hinanden følgende fagrådsmøder med mindst to ugers mellemrum og med mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanters stemmer. Det ene af disse møder skal være en lovligt indkaldt generalforsamling.

Stk. 1 Forslagets ordlyd skal forud for begge vedtagelser skriftligt gives medlemmerne samtidig med dagsordenens udsendelse og senest en uge før det pågældende møde.

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 17-02-16.