Projektorienteret forløb (praktik) på statskundskab

For studerende på kandidatuddannelsen i statskundskab

På denne side finder du den samlede information om projektorienteret forløb for studerende på kandidatuddannelsen i statskundskab.

Oversigt over det projektorienterede forløb

Hvad skal du gøre?

Praktik i forårssemesteret Praktik i efterårssemesteret
1

Find praktiksted og kontakt intern vejleder på AU

Inden tilmelding i STADS Inden tilmelding i STADS
2 Tilmelding i STADS 1.- 5. november 1.- 5. maj
3 Indsend praktikaftale 15. januar 15. august
4 Praktik Forårssemesteret Efterårssemesteret
5 Aflevering af praktikrapport og godkendelsesattest 15. august 15. februar

Praktikkens omfang (antal ECTS og timer)

ECTS Timer i alt Antal timer/uge
10 ECTS Min. 250 timer Eks. 20 timer ugentligt (altså halv tid) i 3 måneder, men kan også være en sommerferiepraktik på 40 timer i 6-7 uger  
20 ECTS Min. 500 timer  Eks. 20 timer ugentligt i 6 måneder eller 40 timer ugentligt i 3 måneder  

Et projektorienteret forløb godkendes altid som samfundsvidenskabelige ECTS/seminarer.
Der kan maksimalt tages 20 ECTS i projektorienteret forløb i løbet af uddannelsen.

Projektorienteret forløb i udlandet kan erstatte kravet om et engelsksproget seminar

Projektorienterede forløb i udlandet kan erstatte kravet om et engelsksproget seminar, hvis arbejdssproget er engelsk. Det kan du dokumentere med en udtalelse fra din eksterne vejleder, der bekræfter, at arbejdssproget er engelsk. Du skal vedhæfte udtalelsen, når du indsender din praktikaftale til studieadministrationen.

Vejledning

Når du vælger et projektorienteret forløb, skal du have både en ekstern og en intern vejleder:

En ekstern vejleder fra praktik­stedet

Din eksterne vejleder skal sørge for, at du får arbejdsopgaver, der er fagligt relevante og interessante for dig, samt følge og vejlede dig i dit arbejde. Det bør fremgå af din praktikaftale, hvem der er ansvarlig for at vejlede dig under forløbet.

En intern vejleder fra Institut for Statskundskab

Du skal selv finde en intern vejleder fra instituttet blandt underviserne. Alle undervisere på Statskundskab undtagen ph.d.er kan være vejledere. Der kan f.eks. være tale om en underviser, du har stiftet bekendtskab med fra forelæsninger, kandidatseminarer, vejledninger eller lignende. Du retter selv henvendelse til pågældende, om han/hun kan være din vejleder.

Inden det projektorienterede forløb kan du snakke med din interne vejleder om, hvordan forløbet er og kan blive fagligt relevant. Under selve forløbet kan din interne vejleder fungere som sparringspartner om arbejdet og i eventuelle spørgsmål eller problemer, som kan opstå i forbindelse med dit projektorienterede forløb.

Din interne vejleder skal godkende dit opholds faglige relevans og faglige niveau.

Sådan tilmelder du dig

Inden du skal i et projektorienteret forløb, vil dele af processen med ansøgning, tilmelding og godkendelse ofte foregå sideløbende. Processen kan opdeles i de følgende dele:

1. Find en praktikplads

2. Kontakt en intern praktikvejleder

Når du har udfyldt praktikaftalen ('Praktikaftale og godkendelsesattest') i samarbejde med praktikstedet, er næste skridt, at du skal finde en intern praktikvejleder.

Det gør du ved at tage kontakt til en relevant videnskabelig medarbejder på Institut fra Statskundskab. Husk at medsende 'Praktikaftale og godkendelsesattest'.  

Vejlederen godkender praktikken på baggrund af:

 1. praktikkens faglige indhold som beskrevet i praktikaftalen og
 2. det anførte timetal i relation til ønskede omfang (10 eller 20 ECTS) 

Den interne praktikvejleder bekræfter med en mail, om din praktik kan godkendes, og om vedkommende har mulighed for at være din praktikvejleder.

3. Administrativ tilmelding

Tilmeld dig projektorienteret forløb i tilmeldingsperioden for undervisning i STADS. Du logger ind i STADS via mitstudie.au.dk. I STADS vælger du 'Undervisning' > 'Tilmeld'.

4. Send din udfyldte praktikaftale og bekræftelsesmail til din studieadministration

Frist for indsendelse af praktikaftale ('Praktikaftale og godkendelsesattest') og bekræftelsesmail:

 • Projektorienteret forløb i forårssemesteret: 15. januar
 • Projektorienteret forløb i efterårssemesteret: 15. august

Du indsender sådan her:

 • Log ind på mitstudie.au.dk
 • Tryk på 'Ansøgning ved dit studienævn'.
 • Tryk på ’Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution’. Der kan være felter i ansøgningsskemaet, som ikke er helt præcise i forhold til ansøgning om godkendelse af projektorienteret forløb. Hvis der f.eks. spørges til universitetet, skriver du navnet på arbejdspladsen. Når der spørges til hvilke fag og faggrupper der ønskes, skriver du blot ’praktik’.
 • Vedhæft praktikaftalen ('Praktikaftale og godkendelsesattest').  
 • Vedhæft bekræftelsesmail med godkendelse af praktikken fra din interne praktikvejleder på Institut fra Statskundskab.

Når du har tilmeldt dig det projektorienterende forløb i tilmeldingsperioden, vil din tilmelding stå som ’under behandling’ i STADS. Når du efterfølgende indsender din praktikaftale og bekræftelsesmail med godkendelsen fra din interne vejleder til studieadministrationen, vil din tilmelding blive ændret til ’Plads og godkendt’. Når din tilmelding til det projektorienterende forløb har status ’Plads og godkendt’ i STADS, er dit projektorienterende forløb godkendt.

Ved afslutningen af dit praktikophold

Skriftlig bekræftelse fra praktiksted

Når du har afsluttet dit praktikophold, skal du sørge for at få skriftlig dokumentation fra dit praktiksted/praktikstedets vejleder, der bekræfter, at du har afviklet praktikken i henhold til det aftalte indhold og timetal, der står i din praktikaftale. Her skal du bruge dokumentet ’Praktikaftale og godkendelsesattest’. Godkendelsesattesten skal du vedhæfte, når du skal aflevere din praktikrapport.

Aflevering af praktikrapport og godkendelsesattest

Praktikrapporten

Det projektorienterede forløb afsluttes med aflevering af en praktikrapport på maksimalt 28.000 anslag (inkl. mellemrum) inklusiv bilag og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og godkendelsesattest. 

Praktikrapporten skal afklare opfyldelsen af målene for forløbet, som du kan finde i kursusbeskrivelsen for det projektorienterede forløb, og rapportens nærmere udformning aftales med den interne vejleder.

Rapporten bedømmes som bestået/ikke bestået, og der er ingen censur.

Aflevering af praktikrapporten og godkendelsesattest i WISEflow

Praktikrapporten afleveres i WISEflow inkl. godkendelsesattesten, der vedhæftes som bilag. Har du glemt at vedhæfte godkendelsesattesten eller mangler godkendelsesattesten underskrifter, vil din opgavebesvarelse bliver afvist til bedømmelse, og du har brugt et prøveforsøg.

Frister for aflevering af praktikrapport og godkendelsesattest:

 • For projektorienterede forløb i efterårssemesteret: 15. februar 
 • For projektorienterede forløb i forårssemesteret: 15. august

Reeksamen

Skal du til reeksamen vil næste mulige afleveringsfrist for praktikrapporten være datoen for den ordinære eksamen i det følgende semester. Du vil have mulighed for at aflevere praktikrapporten løbende frem mod denne frist. Skal du til reeksamen, skal du rette henvendelse til kandidat.bss@au.dk for at blive tilmeldt.