Teologi

Praktik på tredje semester?

Som kandidatstuderende på Teologi har du på tredje semester mulighed for at komme i projektorienteret forløb/praktik på en teologisk relevant arbejdsplads.

Et projektorienteret forløb/praktik er en god mulighed for at afprøve dine faglige færdigheder i en konkret jobmæssig sammenhæng. Det giver dig desuden muligheden for at profilere dig selv og dine kompetencer.

Det projektorienterede forløb vægter 30 ECTS, og ud over selve opholdet i en virksomhed/organisation, skal du også deltage i en række specialeforberedende elementer, som afvikles over Blackboard.

Opholdet i virksomheden/organisationen skal være fagligt udfordrende og kvalificerende og det skal så vidt muligt give dig erfaringer med én eller flere afgrænsede opgaver, som i øvrigt vil kunne varetages af en akademisk uddannet medarbejder.

Det er ikke et krav, at du som praktikant udfører opgaverne alene, men disse skal rumme selvstændige udfordringer, så du som praktikant selv skal gøre sig overvejelser over og give bud på, hvordan opgaverne kan løses. Der lægges også vægt på, at du deltager i praktikstedets hverdag og mere rutineprægede arbejde og dermed får et indblik i og erfaring med praktikstedets overordnede arbejdsgang.

Da forløbet er en del af din uddannelse, skal praktikken have relevans for uddannelsen og dennes teori og metoder. Praktikkens varighed er 3-4 måneder og afsluttes med en praktikrapport. Det projektorienterede forløbs relevans skal altid forhåndsgodkendes af studienævnet.

 

Tidsplan for praktikophold

2. semester

 • 1.-5. maj: Tilmelding til undervisning og eksamen
  Her skal du tilmelde dig 'projektorienteret forløb' som efterårets undervisning og eksamen. 
 • Medio maj: Møde med praktikkoordinator  
  Når du har tilmeldt dig det projektorienterede forløb, indkaldes du til et fælles møde med praktikkoordinatoren med henblik på at afklare mulige praktiksteder og praktikvejledere.
 • Maj-15. august: Praktikaftaler udarbejdes
  Du skal i samarbejde med dit praktiksted og din praktikvejleder udfylde en praktikaftale. Fristen for at indsende den underskrevne aftale er den 15. august. Du finder aftalen og en vejledning til at uploade den på siden med generel information om Projektorienteret forløb.

3. semester

 • 15. august-15. september: Praktikperioden indledes.
  Det samlede praktikophold har en varighed på 3-4 måneder. Undervejs inkorporeres obligatorisk vejledningsmøder med faglig vejleder.
 • 15. december: Seneste tidspunkt for praktikopholdets afslutning
 • 20. december (cirka): Praktikrapporten afleveres.

 

Om eksamen

Praktikopholdet afsluttes med en praktikrapport. På baggrund af en beskrivelse af arbejdspladsen og de udførte arbejdsopgaver skal du i rapporten vise din evne til at reflektere over og sammentænke praktikopholdets arbejdsopgaver, hidtidige teologiske kompetencer og faglig udvikling under inddragelse af den valgte litteratur. 

Kravene til opgavens omfang og indhold er nærmere beskrevet i din studieordning

Skal du til omprøve, kan du finde information om prøveformen i din studieordning

Ressourcer og inspiration

Hvordan finder jeg et praktiksted?

For at finde et praktiksted kan du kontakte en af de opslåede praktikkontaktpersoner eller søge efter praktikopslag i AUs jobbank, men du kan også selv finde et praktiksted og træffe aftale med en medarbejder på stedet om praktikkens indhold.

Du kan først indgå endelig aftale med praktikstedet efter det fælles møde med praktikkoordinator medio maj. Her skal du begrunde dit valg af praktiksted, og vi vurderer sammen om det er et godt match i forhold til dine ideer og din faglige progression.

Din praktikvejleder på praktikstedet skal tilrettelægge din arbejdstid og arbejdsopgaver sammen med dig, supervisere dig undervejs og afslutningsvis skrive en udtalelse om dit praktikophold. 

Faglig vejleder

Du skal have en faglig vejleder på Teologi. Ved det fælles møde medio maj kan du medbringe dit eget forslag til vejleder eller du kan i samarbejde med praktikkoordinator afklare den rette faglige vejleder på mødet. 

Den faglige vejleder understøtter din faglige progression og teologiske refleksion i praktikopholdet. I samarbejde med faglig vejleder fastlægges et pensum på max 1000 sider, og der afholdes minimum et indledende, et midtvejs og et afsluttende vejledningsmøde 

Inspiration og kontakter

Kontaktpersoner på mulige praktiksteder

 • Aarhus Nordre Provsti, Esben Thusgård (etk@km.dk; tlf. 51147387)
 • Skole-kirke tjenesten, Mette Maria Kristensen (sksaar@km.dk; tlf. 24 46 48 82)
 • Jysk Børneforsorg, Marie Nygaard (marie@jyskborneforsorg.dk; tlf 86 16 76 99)
 • Blå Kors Danmark, Karen Klemmed Hviid (kkh@blaakors.dk; tlf 23 33 44 65)
 • DKM
 • Folkekirken.dk
 • Kirkens Korshær, Morten Aagaard (m.aagaard@kirkenskorshaer.dk; tlf 20308800)
 • Studentervæksthus Aarhus - projektorienteret forløb i en start-up virksomhed

Praktik i udlandet? Se info om Erasmus Praktikophold

Få inspiration på AU's jobbank. AU har oprettet en praktik- og projektbørs, hvor du kan komme i kontakt med virksomheder, der søger praktikanter. Du kan også selv udbyde en praktik. Læs mere på jobbank.au.dk.