Eksamenssnyd

SNYD.AU.DK

EKSAMENSSNYD ER IKKE EN LØSNING

Vidste du, at du risikerer at blive bortvist, hvis du benytter andres tekster og teorier uden kildehenvisninger?

Hvad er eksamenssnyd?

Eksamen er en test, hvor du viser dine individuelle kvalifikationer og præstationer indenfor de rammer og betingelser, universitetet har fastsat for den pågældende prøve.

Hvis du til en eksamen – tilsigtet eller utilsigtet – gør noget, som giver dig bedre vilkår end forudsat, snyder du dig til en forkert bedømmelse.

Hvis du hjælper en anden med at opnå en uretmæssig fordel til eksamen, er der også tale om snyd.

Forsøg på eksamenssnyd behandles ligeledes efter reglerne om eksamenssnyd, uanset om forsøget lykkes eller ej, eller om du har haft til hensigt at snyde. Regler om eksamenssnyd finder anvendelse uanset eksamensform.

Aarhus Universitet har udarbejdet en pjece (Kom sikkert gennem eksamen), der oplister flere eksempler på, hvad der af universitetet betragtes som eksamenssnyd.

SPØRG, HVIS DU ER I TVIVL….
Er du det mindste i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator.

Eksempler på eksamenssnyd

Plagiering

Plagiering spænder bredt, men i eksamenssituationen betyder plagiering, at du lader en tekst, en illustration, en struktur, en idé m.v. fremstå som dit eget værk, mens det i virkeligheden ikke er det. At bruge andres tekster, idéer m.v. er ikke i sig selv plagiering. Det går først galt, når bedømmeren kan komme til at tro, at det er dig, der er ophav til teksten m.v. Du skal altså være meget omhyggelig med at tydeliggøre, hvor tek-sten og idéerne kommer fra.

En parafrase er en omformulering af en anden forfatters tekst. En korrekt parafrasering er, når du bearbejder andres tanker og ideer og formulerer dem med dine egne ord og din egen sætningsstruktur. Hvis du bare bytter lidt om på sætninger og erstatter nogle ord med synonymer, er der tale om plagiering. 

Læs om plagiering i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.

Direkte citat

Direkte citat skal markeres præcist ved brug af eksempelvis anførselstegn, indryk eller kursiv. Er citatet ikke angivet som et citat, er der tale om eksamenssnyd.  

Læs om direkte citat i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.  

Fællesnoter

Du må gerne benytte noter, som er forfattet i fællesskab af din studiegruppe. Men fordi noterne ikke er dine egne, men gruppens, skal du også her tydeligt angive kilden. Hvis du bare uden videre skriver den fælles notetekst ind i din egen eksamensbesvarelse, er der tale om plagiering og dermed eksamenssnyd.

Læs om fællesnoter i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”

Genbrug af egen eksamensbesvarelse

Hvis du genbruger tekster og lignende, som du selv tidligere har produceret og benyttet ved en anden eksamen, skal du tydeligt angive kilden. Gør du ikke det, er der tale om eksamenssnyd.

Læs om genbrug af egen eksamensbesvarelse i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.   

Samarbejde

I undervisningssammenhæng opfordres der ofte til samarbejde, eksempelvis i grupper. Det er vigtigt at forstå, at eksamen med sit individualitetskrav netop er en individuel eksamen og ikke en gruppeeksamen. Hvis prøveformen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen. 

Læs om samarbejde i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.    

Køb af eksamensbesvarelse

Lader du en anden helt eller deltvist besvare en eksamensopgave for dig, er det eksamenssnyd. Det anses som en skærpende omstændighed, at du lader en anden besvare opgaven for dig. Det er i den forbindelse underordnet hvorvidt du har købt eksamensbesvarelsen eller tilvejebragt den på anden måde.  

Læs om køb af eksamensbesvarelse i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.

Ulovlig kontakt

Ved skriftlige stedprøver betragtes det som eksamenssnyd, hvis du har kontakt med andre eksaminander eller med personer uden for eksamenslokalet – også selvom du ikke får hjælp af den pågældende. Hvis du løser din eksamensopgave ved en skriftlig stedprøve og derefter deler den med medstuderende eksempelvis ved brug af fildelingssystemer som Dropbox, betragtes det som medvirken til eksamenssnyd. Det er også eksamenssnyd, hvis du sender eller modtager en mail på din computer ved en skriftlig stedprøve – helt uafhængigt af mailens indhold.

Af tilsynsreglerne fremgår det blandt andet hvilke regler der gælder for kommunikation under tilsynsprøver.  

Læs om køb af eksamensbesvarelse i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.  

Ikke tilladte hjælpemidler

Hvis du ikke må benytte hjælpemidler, må du ikke have eksempelvis en formelsamling eller en ordbog med. Det er eksamenssnyd, også selvom du ikke har benyttet dem.

Du kan i kursuskataloget orientere dig om hvilke hjælpemidler, der er tilladt til din eksamen.

Af tilsynsreglerne fremgår det blandt andet hvilke regler der gælder for opbevaring af ikke tilladt hjælpemidler under tilsynsprøver.  

Læs om ikke tilladte hjælpemidler i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.  

Ukorrekte fremmødeoplysninger

Ved nogle undervisningsaktiviteter er der mødepligt. Det betyder, at din deltagelse i undervisningen betragtes som en del af eksamen. Afgivelse af ukorrekte oplysninger om fremmøde er derfor eksamenssnyd. Dette gælder, uanset om du afgiver ukorrekte oplysninger på egne eller andres vegne. Det er også eksamenssnyd, hvis du i forbindelse med digital fremmøderegistrering medvirker til, at en studerende der ikke er tilstede kan registrere sig som fremmødt.

Læs om ukorrekte fremmødeoplysninger i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.    

Medvirken

Hvis du medvirker til at andre kan begå eksamenssnyd, vil dette også blive betragtet som eksamenssnyd, der vil blive sanktioneret.  

Læs om medvirken i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen – en guide for studerende”.   

Konsekvenser af eksamenssnyd

Hvis du begår eksamenssnyd eller medvirker til dette, kan det få alvorlige konsekvenser for dig. De mulige sanktioner spænder fra en advarsel til permanent bortvisning fra universitetet og tildeles på baggrund af en samlet vurdering af forseelsens alvor i den konkrete sag.

Du kan læse mere om sanktionerne i AU’s disciplinære regler.

Sanktioner
§ 5.
 Rektor har følgende sanktionsmuligheder:

  • Tildeling af advarsel
  • Annullering af en eller flere prøver
  • Bortvisning fra universitetet for en begrænset periode
  • Permanent bortvisning
     

HD studerende og studerende på adgangskursus til ingeniøruddannelsen
Hvis du læser en HD eller er studerende på adgangskursus til ingeniøruddannelsen, vil sagen blive behandlet og sanktioneret i overensstemmelse med reglerne i eksamensbekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. 


Sanktionsudmåling 
Sanktionen for at snyde til eksamen afhænger af en konkret og individuel vurdering. I vurderingen indgår blandt andet hvilken type snyd der er tale om – og ved skriftlige eksamensbesvarelser lægges vægt på hvor stor mængden af egenproduceret tekst er, sammenholdt med mængden af plagieret tekst. Hvis du begår eksamenssnyd i forbindelse med en større skriftlig opgave, eksempelvis et bachelorprojekt eller et speciale, bliver dette anset som en skærpende omstændighed. Det betyder, at denne form for snyd bliver sanktioneret hårdere end andre typer eksamenssnyd.  

Ikke tilladte hjælpemidler
Hvis du under en skriftlig stedprøve anvender et ikke tilladt hjælpemiddel, bliver dette anset som en skærpende omstændighed. Det betyder at denne form for snyd bliver sanktioneret hårdere end andre typer eksamenssnyd.  

Eksamensbesvarelser udarbejdet af andre
Hvis du indleverer en eksamensbesvarelse, som er købt, eller en anden har lavet for dig, bliver dette anset som en skærpende omstændighed. Det betyder at denne form for snyd bliver sanktioneret hårdere end andre typer eksamenssnyd. Hvis det er en medstuderende, der har lavet eksamensbesvarelsen, vil denne studerende kunne sanktioneres for medvirken til eksamenssnyd. 

Manglende markering af direkte citat
Du skal være opmærksom på at markere brugen af direkte citat. Hvis et direkte citat mangler markering, sanktioneres dette på lige fod med andre former for eksamenssnyd ud fra en vurdering af mængden af tekst uden angivelse af direkte citat.  

Hel sides sammenhængende afskrift
Hvis du har en hel sides sammenhængende afskrift i din eksamensbesvarelse, anses det for en skærpende omstændighed. Det betyder at denne form for snyd bliver sanktioneret hårdere end andre typer eksamenssnyd. En hel sides sammenhængende afskrift sanktioneres derfor med mere end blot en annullering af prøven.   

Rettigheder under og efter sagsbehandlingen

Undervisning og eksamensaktiviteter

Verserende sag
Hvis du er part i en verserende sag om muligt eksamenssnyd, har du i perioden, hvor sagen behandles hos uddannelsesjura, samme rettigheder som dine medstuderende. Det betyder, at du i sagsbehandlingsperioden gerne må deltage i undervisning og øvrige eksamensaktiviteter på universitetet. Du må dog ikke deltage i et eventuelt mundtligt forsvar af den eksamensbesvarelse, der er blevet indberettet, da bedømmelsen er sat i bero.

Hvis sagen ender med en sanktion
Er du indberettet for muligt eksamenssnyd, er der en risiko for - hvis sagen ender med en sanktion for eksamenssnyd - at din deltagelse i den pågældende prøve annulleres. Du har derfor i sagsbehandlingsperioden mulighed for at tilmelde dig og deltage i en eventuel reeksamen på trods af, at der endnu ikke foreligger en afgørelse i din sag. Vær i øvrigt opmærksom på, at tildeling af en advarsel er minimumssanktionen, når der er tale om snyd.

Hvis udfaldet af sagen bliver en afvisning eller en advarsel
Hvis udfaldet af sagen bliver en afvisning eller en advarsel, og du i den mellemliggende periode har deltaget i en reeksamen, beholder du det højeste resultat.

Tilmelding til reeksamen
Er du part i en verserende sag om muligt eksamenssnyd, og ønsker du at blive tilmeldt reeksamen i faget, skal du kontakte administrationen på dit studie. Det vil ikke være muligt for dig at tilmelde dig til reeksamen i faget via selvbetjeningen, da der endnu ikke forligger et resultat i den ordinære prøve.

Efter sanktionen er effektueret
Har du modtaget en sanktion i en sag om eksamenssnyd, vil du, efter sanktionen er effektueret, være studerende på samme vilkår som de øvrige studerende på universitetet. Der vil derfor ikke blive iværksat særlige tiltag, der kan formilde omstændighederne i din situation, ligesom du vil heller ikke være under skærpet opsyn ved kommende prøver. Sager om eksamenssnyd er af fortrolig karakter, og universitetets medarbejdere har tavshedspligt herom.

Procedure vedrørende eksamenssnyd

Indberetning
Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med en prøve, vil dette blive indberettet til Uddannelsesjura, som behandler disse sager på vegne af dekanerne.

Når en sag om muligt eksamenssnyd indberettes til Uddannelsesjura, vil du som studerende modtage besked om, at bedømmelsen af din eksamen er sat i bero, så længe sagen undersøges.

Et eventuelt planlagt mundtligt forsvar af en eksamensbesvarelse vil derfor også blive udsat, indtil der er truffet en afgørelse i sagen.

Vurdering
Når Uddannelsesjura modtager en indberetning om muligt eksamenssnyd, vurderes sagens indhold, inden der træffes beslutning om enten at afvise indberetningen eller at fortsætte behandlingen af sagen.

Hvis sagsbehandlingen fortsættes, vil du som studerende modtage et brev om skriftlig partshøring med et referat af sagens faktiske omstændigheder. Sammen med brevet vil du modtage en kopi af indberetningen, en kopi af eksamensbesvarelsen med angivelse af, hvor i opgaven der menes at være eksamenssnyd, samt kopi af kilderne.

Formålet med brevet er at give dig mulighed for at give dine kommentarer til sagen, inden der træffes en afgørelse. 

Du kan som studerende dog til en hver tid under sagens behandling anmode om et møde, hvor du har mulighed for at give dine kommentarer til sagen. Det samme kan indberetter eller Uddannelsesjura, hvis det vurderes at være nødvendigt for sagsbehandlingen.

Sagsbehandling
På baggrund af indberetningen og det efterfølgende møde udarbejdes en afgørelse i sagen. Den normale sagsbehandlingstid for sager om muligt eksamenssnyd er 6-8 uger fra Uddannelsesjura modtager indberetningen, til der foreligger en endelig afgørelse i sagen.

Eksamenssnyd er ikke en løsning

Hvis du af personlige, studiemæssige, familiære eller andre grunde bliver så presset, at du overvejer at begå eksamenssnyd, så lad være. Søg hjælp og gør noget andet.

Her kan du finde kontaktoplysninger på steder, hvor du kan søge hjælp


Besøg også https://styrkditstudieliv.au.dk/ og bliv klogere på nogle af dine muligheder på Aarhus Universitet.

Test din viden om eksamenssnyd

Brug 10 min. på at teste din viden om reglerne for eksamenssnyd