Formelle krav

Nedenstående formelle krav gælder i forbindelse med specialer på statskundskab og samfundsfag.

Specialets omfang

 • Specialets omfang er fastsat til maksimalt 224.000 anslag (inkl. mellemrum).
 • Omfanget inkluderer noter, figurer og tabeller, men er ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og engelsk resumé.
 • Antal anslag inkl. mellemrum skal fremgå af specialets forside.
 • Besvarelser, der overskrider det normerede omfang, vil blive afvist.

At skrive speciale med én eller flere andre

Du har mulighed for at skrive specialet med én eller flere medstuderende. Specialet skal afleveres i en form som sikrer, at der kan ske en individuel bedømmelse – på samme måde som ved seminaropgaver. Det vil sige, at I skal angive, hvem der har skrevet de enkelte afsnit. Indledning og konklusion må gerne være fælles

 • Specialet omfang forøges med 50 % for hver ekstra studerende. For to studerende svarer dette til et omfang på maksimalt 336.000 anslag (inkl. mellemrum).
 • Antal anslag inkl. mellemrum skal fremgå af specialets forside.
 • Besvarelser, der ikke tillader individuel bedømmelse, vil blive afvist.

Engelsk resumé

Du skal udarbejde et engelsk resumé af dit speciale.

 • Resuméet må maksimalt fylde 2.800 anslag (svarende til én side), og specialets titel oversat til engelsk skal klart fremgå heraf.
 • Resuméet skal indarbejdes i selve specialet, således at det kommer efter indholdsfortegnelsen og før selve hovedteksten.
 • Hvis du skriver dit speciale på engelsk, må resumeet gerne være på dansk.
 • Ønsker du at skrive specialet på et an­det sprog end dansk, engelsk, svensk eller norsk, skal du søge Stu­die­nævnet om dispensation hertil. 

Brug af AI

Gældende fra sommeren 2024 vil det ved denne prøve være tilladt at anvende værktøjer baseret på generativ kunstig intelligens. De almindelige regler om plagiering gælder, hvis generativ kunstig intelligens anvendes ved prøven. Du skal angive, hvordan generativ kunstig intelligens er anvendt, i et bilag der vedlægges opgaven.

Forside, tabeller, figurer, bilag og layout

 • Der er ingen formelle krav vedrørende linjeafstand, margener, skrifttype, sidehoved og sidefod; specialets layout skal blot fremstå læsevenligt.
  Sidehoved og sidefod tæller ikke med i det samlede antal anslag.
 • Tabeller og figurer tælles med i det samlede antal anslag. Det er dit eget ansvar at medtælle alle anslag i tabeller og figurer også selvom disse er indsat som billeder (og altså ikke automatisk tælles med af Word).
 • Forsiden skal indeholde dit navn, studienummer, vejledernavn samt specialets titel. Desuden skal det af forsiden fremgå, hvor mange anslag specialet indeholder. Hvis dit speciale er fortroligt, skal dette også fremgå af forsiden. 
 • Bilag: Under bilag kan der afleveres datafiler og anden dokumentation af metodiske valg, der ikke tæller med i omfanget. Fagets undervisere angiver, hvilken type dokumentation, der kræves i den pågældende eksamen. Indhold, der ønskes bedømt, skal indgå i selve opgaven. Bilagene vil kun blive anvendt til at efterse metodisk dokumentation i tvivlstilfælde.